Дуу дуулах цаг
Би Бурханы зааснаар амьдарна
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

86

Би Бурханы зааснаар амьдарна

Баяртайгаар

Миний амьдрал °Бурхaнаас өгсөн бэлэг.

°Амьдрaлын минь °зорилго °тэнгэрээс эхлэлтэй.

Дэлхийн энэ сайхан гэртээ ирэхээр сонгосон би.

°Төрөхөөс чиглүүлэх °Бурхaны гэрлийг дагана.

Би °Бурхaны зааснаар амьдарна.

Түүний үг, хайрыг нь мэдэрнэ.

Би хичээнэ, би залбирна.

Үргэлж Түүний зааснаар явна.

Дэлхий мөн тэнгэрт байсан ч

аз жаргалтай байна би.

°Бурхa-наас, амь-дар-лын, зори-лог, тэнг-рээс, ир-хээр, төр-хөөс, Бурх-ны

Үг, ая: Ванжа Ё.Воткинс, (1938– ) © 1981 IRI

Mosiah 2:41

Abraham 3:25–26