Алтан ялтсууд
  Footnotes

  61

  Алтан ялтсууд

  Талархалтайгаар

  1. Бурхан нэг уулын энгэрт

  Алтан ялтсуудыг нууж.

  Итгэлт нэгэн гарч иртэл

  Тэдгээрийг хадгалжээ.

  2. Нифайн бичсэн тэр ялтсууд

  Эртний түүх өгүүлдэг.

  Эдгээр түүхийг бид одоо

  Судруудаас уншдаг юм.

  Үг: Рөүз Tомас Грахам, (1875–1967)

  Ая: Ж.Спэнсэр Корнволл, (1888–1983) © 1989 онд IRI найруулжээ.

  Joseph Smith—History 1:51–53, 59