Дуу дуулах цаг
Хэлээч, Эзэн минь
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

75

Хэлээч, Эзэн минь

Залбиралтайгаар

1. Эзэн минь, би танд хандан залбирч байна.

Энэ өдөр юу ярьж, хийхийг минь хэлээч.

Хүслийг тань мэдэж, хайрлахыг заагаач.

Хайрын үгсийг тань °ойлгоход туслаач.

2. Таны хайраар °хөтлүүлэхийг би хүсдэг.

Дуу хоолойг тань сонсож, дагах болно.

Тантай ойр байгаагаа °мэдэхэд туслаач.

Тайван байлгаж айдсыг минь арилгаач.

°ой-лог-ход, хөт-лүүл-хийг, мэд-хэд

Үг: М.И.П.

Ая: C.Харольд Лоудэн, (1883–1963)

Doctrine and Covenants 76:10

Doctrine and Covenants 112:10