Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг
  Footnotes

  42

  Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг

  Зүрх сэтгэлээсээ

  1. Би Аврагчийн хайрыг

  Бүх зүйлээс мэдэрдэг юм.

  Түүний өгсөн бүхнээс

  Би Сүнсийг мэдэрдэг.

  [Chorus]

  Би Түүнийг үргэлж дагана.

  Түүнд бүхнээ зориулна.

  Би Түүний дуусашгүй

  Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

  2. Би Аврагчийн хайрыг

  Зүрх сэтгэлдээ мэдэрдэг.

  Түүнд хандан °залбирaхад,

  Амар тайван болдог.

  [Chorus]

  Би Түүнийг үргэлж дагана.

  Түүнд бүхнээ зориулна.

  Би Түүний дуусашгүй

  Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

  3. Би Аврагчийн хайрыг

  Адислалаар мэдэрдэг.

  Түүнд бүхнээ зориулдаг.

  Тэр миний хоньчин юм.

  [Chorus]

  Би Түүнийг үргэлж дагана.

  Түүнд бүхнээ зориулна.

  Би Түүний дуусашгүй

  Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

  4. Би Аврагчийн хайрыг

  Бусдад үйлчилж хуваалцдаг.

  Би хүмүүст үйлчилснээр

  Адислагдах болно.

  [Chorus]

  Би Түүнийг үргэлж дагана.

  Түүнд бүхнээ зориулна.

  Би Түүний дуусашгүй

  Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

  °зал-бир-хад

  Үг: Бага Ральф Рожэрс, (1936–1996), К.Ньюл Дэйли, (1939– ), Лори Хафман, (1948– )

  Ая: К.Ньюл Дэйли, (1939– )

  © 1978, 1979 by K. Newell Dayley. Зөвшөөрлийг авчээ. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ дуугашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр орон болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилжболно.

  John 15:10–12