Дуу дуулах цаг
Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

42

Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг

Зүрх сэтгэлээсээ

1. Би Аврагчийн хайрыг

Бүх зүйлээс мэдэрдэг юм.

Түүний өгсөн бүхнээс

Би Сүнсийг мэдэрдэг.

[Chorus]

Би Түүнийг үргэлж дагана.

Түүнд бүхнээ зориулна.

Би Түүний дуусашгүй

Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

2. Би Аврагчийн хайрыг

Зүрх сэтгэлдээ мэдэрдэг.

Түүнд хандан °залбирaхад,

Амар тайван болдог.

[Chorus]

Би Түүнийг үргэлж дагана.

Түүнд бүхнээ зориулна.

Би Түүний дуусашгүй

Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

3. Би Аврагчийн хайрыг

Адислалаар мэдэрдэг.

Түүнд бүхнээ зориулдаг.

Тэр миний хоньчин юм.

[Chorus]

Би Түүнийг үргэлж дагана.

Түүнд бүхнээ зориулна.

Би Түүний дуусашгүй

Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

4. Би Аврагчийн хайрыг

Бусдад үйлчилж хуваалцдаг.

Би хүмүүст үйлчилснээр

Адислагдах болно.

[Chorus]

Би Түүнийг үргэлж дагана.

Түүнд бүхнээ зориулна.

Би Түүний дуусашгүй

Хайрыг үргэлж мэдэрдэг.

°зал-бир-хад

Үг: Бага Ральф Рожэрс, (1936–1996), К.Ньюл Дэйли, (1939– ), Лори Хафман, (1948– )

Ая: К.Ньюл Дэйли, (1939– )

© 1978, 1979 by K. Newell Dayley. Зөвшөөрлийг авчээ. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ дуугашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр орон болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилжболно.

John 15:10–12