Дуу дуулах цаг
Тэр Хүүгээ илгээсэн
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

20

Тэр Хүүгээ илгээсэн

Сэтгэл зүрхнээсээ

Тэнгэрлэг Эцэг минь дэлхийд хайраа яаж харуулсaн бэ?

Тэр хайрт Xүүгээ бидэнд илгээн энх тайвныг өгч билээ.

Бидний явах тэрхүү замыг Эцэг минь яаж °харуулсан бэ?

Хүүгээ хүмүүстэй хамт алхуулж замыг бидэнд заасан.

Бидний төлөөх золиослолыг дэлхийд яаж °ойлгуулсан бэ?

Хайрт Аврагч минь бидний төлөө үхээд бас амилсан.

Бурхан биднээс юуг хүсдэг вэ?

Судар юу заадаг вэ?

Бусдад туслан итгэлтэй байж, хайр энэрэл үзүүльеэ.

Түүний зааснаар Төгс амьдарцгаая.

°ха-руул-сым, ойл-гуул-сым

Үг: Мабэл Ж.Габбот, (1910–2004)

Ая: Mайкл Финлинсон Муди, (1941– )

© 1982 by Mabel Jones Gabbott and Michael Finlinson Moody. © 1989 онд IRI найруулжээ. Энэ дууг ашиг олох зорилгоор бус зөвхөн гэр болон сүмийн хэрэгцээнд зориулан хувилж болно.

Moroni 7:48

3 Nephi 27:21

John 3:16

John 13:15