Mga Hilisgutan
Adam-ondi-Ahman
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Adam-ondi-Ahman,” Mga Hisgutanan sa Kasaysayan sa Simbahan

“Adam-ondi-Ahman”

Adam-ondi-Ahman

Samtang nagpundok ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw aron sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland niadtong 1836, gikanta nila ang “Adam-ondi-Ahman,” usa ka himno nga gihan-ay ni William W. Phelps ug nalakip sa bag-ong gimantala nga himno sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang nabantog nga mga pagtulun-an sa awit gikan sa mga pagpadayag ni Joseph Smith mahitungod sa usa ka dapit nga gitawag og Adam-ondi-Ahman, diin gihatag ni Adan ang iyang katapusan nga panalangin sa iyang kaliwat. Ang himno nagpaabut usab sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas, sa higayon nga ang Adam-ondi-Ahman ipahiuli ngadto sa iyang kanhi nga katahum ug himaya.1

Adam-Omni-Ahman

Moderno nga litrato sa Adam-ondi-Ahman.

Paglabay sa duha ka tuig, samtang nangita og mga yuta nga kapuy-an sa mga Santos sa Distrito sa Daviess, Missouri, si Joseph Smith ug ang grupo sa mga lider sa Simbahan nakakita og maanindot nga dapit duol sa Grand River nga adunay abunda nga tubig, kahayupan nga mahimong makaon, ug mga lugar nga daghan og kasagbutan. Kon maghisgot sa gagmay nga bungtod sa dapit nga gitawag og Spring Hill, ang Ginoo sa usa ka pagpadayag mipasabut nga gihinganlan Niya kini og “Adam-ondi-Ahman” tungod kay “mao kini ang dapit diin si Adan mobisita sa iyang katawhan.”2

Nalipay ang mga Santos niining balitaa, ug sa wala madugay ang mga pamilya nagsugod sa pagbalhin sa maong dapit. Ilang gisunod ang ilang panimuyo subay sa plano sa Zion (ang plano ni Joseph Smith sa siyudad alang sa Independence, Missouri) ug mitudlo sa dapit alang sa templo.3 Giorganisar sa mga lider ang Adam-ondi-Ahman Stake niadtong 1838, usa sa pinakauna sa Simbahan.4 Dul-an sa duha ka gatus ka panimalay ang natukod, apan ang panimuyo sa Adam-ondi-Ahman milungtad lamang og pipila ka bulan. Ang kagubot sa wala madugay miulbo tali sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa ubang mga taga-Missouri niadtong tinglarag sa 1838, ug ang mga Santos sa Adam-ondi-Ahman napugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay.

May Kalabutan nga mga Hisgutanan: Mormon-Missouri War of 1838, Zion/New Jerusalem, Far West