พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 82


ภาค ๘๒

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ในเทศมณฑลแจ๊คสัน, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๒๖ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:267–269). เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาใหญ่ของศาสนจักรซึ่งที่นั่นโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ได้รับการสนับสนุนเป็นประธานของฐานะปุโรหิตระดับสูง, เป็นตำแหน่งซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งมาแล้วในการประชุมใหญ่มหาปุโรหิต, เอ็ลเดอร์, และสมาชิก, ที่แอมเฮิร์สต์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๑๘๓๒ (ดู หัวบทภาค ๗๕). ในสมัยก่อนมีการใช้ชื่อที่แปลกไปจากธรรมดาในการตีพิมพ์การเปิดเผยครั้งนี้เพื่อปิดบังชื่อจริงของบุคคลที่กล่าวถึง (ดู หัวบทภาค ๗๘).

๑–๔, เมื่อใดก็ตามที่ประทานให้มาก, ก็เรียกร้องมาก; ๕–๗, ความมืดครอบงำทั่วโลก; ๘–๑๓, พระเจ้าทรงถูกผูกมัดเมื่อเราทำสิ่งที่พระองค์ตรัส; ๑๔–๑๘, ไซอันต้องเพิ่มพูนในความงดงามและความบริสุทธิ์; ๑๙–๒๔, มนุษย์ทุกคนควรหมายมั่นประโยชน์สุขของเพื่อนบ้านตน.

ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเราทั้งหลาย, ว่าตราบเท่าที่เจ้าให้อภัยการล่วงละเมิดของเจ้าให้กันแล้วฉันใด, แม้ฉันนั้นเรา, พระเจ้า, ให้อภัยเจ้า.

กระนั้นก็ตาม, มีคนเหล่านั้นในบรรดาพวกเจ้าที่ทำบาปยิ่งนัก; แท้จริงแล้ว, แม้เจ้าทุกคนทำบาป; แต่ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, จงระวังนับแต่นี้ไป, และละเว้นจากบาป, เกลือกการพิพากษาที่รุนแรงจะลงบนศีรษะเจ้า.

เพราะจากเขาผู้ที่ประทานให้มาก ก็เรียกร้องจากเขามาก; และคนที่ทำบาปต่อความสว่างที่เจิดจ้ากว่าจะถูกกล่าวโทษหนักกว่าเดิม.

เจ้าเรียกหานามของเราเพื่อรับการเปิดเผย, และเราให้สิ่งเหล่านี้แก่เจ้า; และตราบเท่าที่เจ้าไม่เชื่อฟังคำกล่าวของเรา, ซึ่งเราให้แก่เจ้า, เจ้าก็กลายเป็นผู้ล่วงละเมิด; และความยุติธรรมและการพิพากษาเป็นโทษซึ่งตั้งไว้พร้อมกฎของเรา.

ฉะนั้น, สิ่งใดที่เรากล่าวแก่คนหนึ่งเราจึงกล่าวแก่ทุกคน : จงเฝ้าดู, เพราะปฏิปักษ์แผ่ขยายการครอบครองของเขา, และความมืดครอบงำ;

และความกริ้วของพระผู้เป็นเจ้าดาลเดือดกับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก; และไม่มีใครทำดี, เพราะทุกคนออกไปนอกทางแล้ว.

และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เรา, พระเจ้า, จะไม่ถือว่าบาปใดเป็นความผิดของเจ้า; จงไปตามทางของเจ้าและอย่าทำบาปอีกเลย; ทว่าจิตวิญญาณนั้นที่ทำบาป บาปแต่ก่อนจะกลับคืนมา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส.

และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้า, เราให้บัญญัติใหม่ข้อหนึ่งแก่เจ้า, เพื่อเจ้าจะเข้าใจความประสงค์ของเราเกี่ยวกับเจ้า;

หรือ, อีกนัยหนึ่ง, เราให้คำแนะนำแก่เจ้าว่าเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรต่อหน้าเรา, เพื่อสิ่งนี้จะกลับไปสู่เจ้าเพื่อความรอดของเจ้า.

๑๐ เรา, พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ทำสิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา.

๑๑ ฉะนั้น, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด พาร์ทริจ และนูเวล เค. วิทนีย์, เอ. ซิดนีย์ กิลเบิร์ต และซิดนีย์ ริกดัน, และผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, และจอห์น วิตเมอร์ และออลิเวอร์ คาวเดอรี, ดับเบิลยู. ดับเบิลยู. เฟลพ์ส และมาร์ติน แฮร์ริส จะถูกผูกมัดด้วยกันโดยพันธะและพันธสัญญาที่จะฝ่าฝืนไม่ได้ด้วยการล่วงละเมิด, หาไม่แล้วการพิพากษาจะตามมาในทันที, ในสารพัดสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของเจ้า—

๑๒ เพื่อจัดการกิจจานุกิจของคนจน, และสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวกับฝ่ายอธิการทั้งในแผ่นดินแห่งไซอันและในแผ่นดินแห่งเคิร์ทแลนด์;

๑๓ เพราะเราอุทิศแผ่นดินแห่งเคิร์ทแลนด์ไว้ในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิสุทธิชนของพระผู้สูงสุด, และเพื่อเป็นสเตคต่อไซอัน.

๑๔ เพราะไซอันต้องเพิ่มพูนในความงดงาม, และในความบริสุทธิ์; เขตแดนของนางต้องขยาย; สเตคของนางต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็ง; แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ไซอันต้องลุกขึ้นและสวมอาภรณ์งดงามของนาง.

๑๕ ฉะนั้น, เราให้บัญญัติข้อนี้แก่เจ้า, ให้เจ้าผูกมัดตนโดยพันธสัญญานี้, และสิ่งนี้พึงบังเกิดตามกฎของพระเจ้า.

๑๖ ดูเถิด, นี่แหละปรีชาญาณในเราด้วยเพื่อความดีของเจ้า.

๑๗ และเจ้าพึงเท่าเทียมกัน, หรืออีกนัยหนึ่ง, เจ้าพึงมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพย์สิน, เพื่อประโยชน์แห่งการจัดการธุระของสิ่งที่อยู่ในความพิทักษ์ของเจ้า, ทุกคนตามความขาดแคลนของเขาและความจำเป็นของเขา, ตราบเท่าที่ความขาดแคลนของเขาชอบด้วยเหตุผล—

๑๘ และทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, เพื่อทุกคนจะเพิ่มพูน พรสวรรค์ของตน, เพื่อทุกคนจะได้รับพรสวรรค์อื่น ๆ, แท้จริงแล้ว, แม้ร้อยเท่า, เพื่อจะเทเข้าไปในคลังของพระเจ้า, ที่จะกลายเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของทั้งศาสนจักร—

๑๙ มนุษย์ทุกคนหมายมั่นประโยชน์สุขของเพื่อนบ้านตน, และทำสิ่งทั้งปวงด้วยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว.

๒๐ ระบบนี้เรากำหนดให้เป็นระบบอันเป็นนิจแก่เจ้า, และแก่ผู้สืบต่อจากเจ้า, ตราบเท่าที่เจ้าหาทำบาปไม่.

๒๑ และจิตวิญญาณที่ทำบาปต่อพันธสัญญานี้, และทำใจแข็งกระด้างต่อสิ่งนี้, พึงถูกดำเนินการตามกฎแห่งศาสนจักรของเรา, และจะถูกส่งไปรับความทุกข์ทรมานจากซาตานจนถึงวันแห่งการไถ่.

๒๒ และบัดนี้, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, และนี่คือปัญญา, จงทำตนเป็นมิตรกับทรัพย์สมบัติอธรรม, และพวกเขาจะไม่ทำลายเจ้า.

๒๓ จงปล่อยการพิพากษาไว้กับเราผู้เดียว, เพราะสิ่งนั้นเป็นของเราและเราจะตอบแทน. สันติสุขจงอยู่กับเจ้า; พรของเราอยู่กับเจ้าต่อไป.

๒๔ เพราะแม้อาณาจักรยังเป็นของเจ้า, และจะเป็นตลอดกาล, หากเจ้าไม่ตกจากความแน่วแน่ของเจ้า. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.