Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 130


Tiết 130

Những điều chỉ dạy do Tiên Tri Joseph Smith đưa ra ở Ramus, Illinois, ngày 2 tháng Tư năm 1843.

1–3, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có thể đích thân hiện đến với loài người; 4–7, Các thiên sứ cư ngụ trên một quả cầu thượng thiên; 8–9, Thế gian thượng thiên sẽ là một U Rim và Thu Mim vĩ đại; 10–11, Viên đá trắng được ban cho tất cả những người đi vào thượng thiên giới; 12–17, Thời gian của Sự Tái Lâm bị giữ lại không tiết lộ cho Vị Tiên Tri; 18–19, Tri thức được thu hoạch trong cuộc sống này sẽ tồn tại với chúng ta khi chúng ta phục sinh; 20–21, Tất cả mọi phước lành có được nhờ tuân theo luật pháp; 22–23, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có thể xác bằng xương và thịt.

1 Khi nào Đấng Cứu Rỗi hiện đến thì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng Ngài là một người như chúng ta vậy.

2 Và cùng cái xã hội tính mà tồn tại ở giữa chúng ta ở đây sẽ tồn tại ở giữa chúng ta ở trên đó, nhưng nó sẽ đi kèm với vinh quang vĩnh cửu, là vinh quang mà chúng ta hiện tại không thụ hưởng.

3 Giăng 14:23—Sự xuất hiện của Đức Chúa ChaĐức Chúa Con, trong câu đó, là sự đích thân xuất hiện; và ý tưởng cho rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong tâm hồn con người là một quan niệm cũ kỹ của nhiều giáo phái và sai lầm.

4 Để trả lời cho câu hỏi: Cách tính thời gian của Thượng Đế, của thiên sứ, của tiên tri và của con người phải chăng tùy thuộc vào hành tinh mà họ sống?

5 Tôi xin trả lời: Phải. Nhưng chẳng có một thiên sứ nào phục sự cho thế gian này ngoài những vị đã và đang thuộc về thế gian này.

6 Các thiên sứ không cư ngụ trên một hành tinh như thế gian này;

7 Nhưng họ cư ngụ trong chốn hiện diện của Thượng Đế, ở trên một quả cầu giống như biển bằng pha lê và bằng lửa, nơi đó tất cả mọi điều, quá khứ, hiện tại và tương lai, cho vinh quang của họ đều biểu hiện, và liên tục trước mặt Chúa.

8 Nơi Thượng Đế ngụ là một U Rim và Thu Mim vĩ đại.

9 Thế gian này, lúc được trở thành trạng thái thánh hóa và bất diệt, sẽ được làm giống như thủy tinh và sẽ là một U Rim và Thu Mim đối với các dân cư sống trên nó, nhờ đó mà tất cả những gì thuộc về một vương quốc hạ đẳng, hay là tất cả những vương quốc cấp thấp hơn, sẽ biểu hiện cho những người sống ở trong đó thấy; và thế gian này sẽ thuộc về Đấng Ky Tô.

10 Lúc đó viên đá trắng nói trong Khải Huyền 2:17 sẽ trở thành một U Rim và Thu Mim đối với mỗi cá nhân nào nhận được một, nhờ đó mà những gì thuộc về vương quốc cấp cao hơn sẽ được tiết lộ;

11 Và một viên đá trắng được ban cho mỗi người nào đi vào trong vương quốc thượng thiên, trên đó có ghi khắc một tên mới, mà không ai biết được ngoại trừ kẻ nhận được nó. Tên mới đó là khẩu hiệu.

12 Tôi tiên tri, trong danh Đức Chúa Trời, sự bắt đầu của những sự khó khăn mà sẽ gây ra nhiều sự đổ máu trước ngày Con của Người đến sẽ xảy ra tại South Carolina.

13 Có thể nó sẽ bùng nổ vì vấn đề nô lệ. Một tiếng nói đã truyền phán cho tôi, điều này trong khi tôi thành tâm khẩn nguyện về vấn đề này, ngày 25 tháng Mười Hai, năm 1832.

14 Có một lần tôi đang thành tâm khẩn nguyện để xin cho biết lúc nào Con của Người đến, thì tôi nghe được một tiếng nói phán những lời như sau:

15 Hỡi Joseph, con trai của ta, nếu ngươi sống đến tám mươi lăm tuổi thì ngươi sẽ trông thấy được mặt Con của Người; điều này như thế đủ rồi, và đừng có quấy rầy ta về vấn đề này nữa.

16 Tôi bị ở trong tình trạng như thế này, không thể quyết định được là sự hiện đến này ám chỉ sự bắt đầu thời kỳ ngàn năm, hay ám chỉ một sự xuất hiện trước, hay là tôi phải chết và như vậy được trông thấy mặt Ngài.

17 Tôi tin rằng, sự hiện đến Con của Người sẽ không xảy ra sớm hơn thời gian ấy được.

18 Bất cứ nguyên tắc tri thức nào chúng ta thu hoạch được trong cuộc sống này cũng sẽ tồn tại với chúng ta khi chúng ta phục sinh.

19 Và nếu một người thu hoạch được nhiều kiến thức và tri thức hơn kẻ khác qua sự tận tụysự tuân lời của mình trong cuộc sống này, thì người ấy sẽ có rất nhiều lợi thế trong thế giới mai sau.

20 Có một luật pháp ở trên trời, được lập ra và không thể hủy bỏ được trước khi có sự tạo dựng thế gian này, mà theo đó mọi phước lành đều được căn cứ vào đó—

21 Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó.

22 Đức Chúa Cha có một thể xác bằng xương và thịt hữu hình như loài người; và luôn cả Đức Chúa Con cũng vậy; nhưng Đức Thánh Linh thì không có thể xác bằng xương và thịt, nhưng là một Đấng Linh Hồn. Nếu không phải như vậy thì Đức Thánh Linh không thể ở trong chúng ta được.

23 Một người có thể nhận được Đức Thánh Linh, và Ngài có thể giáng trên người đó mà không lưu lại với người đó.