Setlhogo sa Tsebe
  Footnotes

  Dithuto le
  Dikgolagano

  tsa Kereke ya ga Jeso Keresete
  ya Baitshepi ba Malatsi a Bofelo

  Tse di nang le Ditshenolo tse di Neetsweng go
  Moperofeti, Joseph Smith,
  Ka Dingwe Ditlalaletso ka Batlhatlhami ba Gagwe
  mo Boporesidenteng jwa Kereke

  Anamisitswe ke
  Kereke ya ga Jeso Keresete ya Baitshepi ba Malatsi a Bofelo

  Salt Lake City, Utah, USA