Skriftene
Lære og pakter 9


Kapittel 9

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Oliver formanes til å være tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være tilfreds med å skrive etter oversetterens diktat heller enn å forsøke å oversette.

1–6: Andre fordums opptegnelser vil senere bli oversatt. 7–14: Mormons bok blir oversatt ved studium og åndelig bekreftelse.

1 Se, jeg sier deg, min sønn, at fordi du ikke aoversatte ifølge det du ønsket av meg, men igjen begynte å bskrive for min tjener Joseph Smith jr., vil jeg du skal fortsette inntil du blir ferdig med denne opptegnelsen som jeg har betrodd ham.

2 Og se, da har jeg aandre bopptegnelser som jeg vil gi deg kraft til å hjelpe ham å oversette.

3 Vær tålmodig, min sønn, jeg har en vis hensikt med dette, og det er ikke nødvendig at du oversetter nå.

4 Se, det arbeid du er kalt til å gjøre, er å skrive for min tjener Joseph.

5 Og se, det er fordi du ikke fortsatte slik du gjorde da du begynte å oversette, at jeg har tatt dette privilegium fra deg.

6 aKnurr ikke, min sønn, for jeg har en vis hensikt med å behandle deg på denne måten.

7 Se, du har ikke forstått, du har antatt at jeg ville gi det til deg selv om du ikke tenkte mer på det enn å adspørre meg.

8 Men se, jeg sier deg at du må atenke det ut i ditt sinn, så må du badspørre meg om det er riktig, og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en cbrennende følelse i ditt dbryst, derfor skal du eføle at det er riktig.

9 Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser, men dine tanker skal asløves så du skal glemme det som er galt. Derfor kan du ikke skrive det som er hellig, uten at det blir gitt deg av meg.

10 Hvis du hadde visst dette, kunne du ha aoversatt, allikevel er det ikke gagnlig at du oversetter nå.

11 Se, det var gagnlig da du begynte, men du afryktet, og tiden er forbi, og det er ikke gagnlig nå.

12 For ser du ikke at jeg har gitt min tjener aJoseph tilstrekkelig styrke til å oppveie dette? Og ingen av dere har jeg fordømt.

13 Gjør dette som jeg har befalt deg, og du skal ha fremgang, vær trofast og gi ikke etter for noen afristelse.

14 Stå fast i det aarbeid som jeg har bkalt deg til, og ikke et hår på ditt hode skal gå tapt, og du skal bli cløftet opp på den siste dag. Amen.