Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 4


Tiết 4

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho thân phụ ông là Joseph Smith Sr., tại Harmony, Pennsylvania, tháng Hai năm 1829.

1–4, Sự phục vụ dũng cảm cứu rỗi cho những người chấp sự của Chúa; 5–6, Những đức tính thánh thiện khiến họ có đủ tư cách để làm công việc giáo vụ; 7, Những sự việc của Thượng Đế phải được tìm kiếm.

1 Giờ đây, này, một công việc kỳ diệu sắp xảy ra giữa con cái loài người.

2 Vậy, hỡi các ngươi là kẻ bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế, các ngươi hãy chú tâm phục vụ Ngài với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh, để các ngươi có thể đứng vô tội trước mặt Thượng Đế vào ngày sau cùng.

3 Vậy, nếu các ngươi mong muốn phục vụ Thượng Đế thì các ngươi được kêu gọi để làm công việc của Ngài;

4 Vì này, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; và trông kìa, kẻ nào cố hết sức sử dụng lưỡi hái của mình, thì kẻ đó sẽ tích lũy trong kho để khỏi phải diệt vong mà còn đem lại được sự cứu rỗi cho linh hồn mình;

5 đức tin, hy vọng, lòng bác ái, và tình thương, với con mắt duy nhất hướng về vinh quang của Thượng Đế, làm cho kẻ đó có đủ tư cách để làm công việc của Ngài.

6 Hãy ghi nhớ đức tin, đức hạnh, sự hiểu biết, tính ôn hòa, lòng kiên nhẫn, tình thương yêu anh em, sự tin kính, lòng bác ái, sự khiêm nhường, sự cần mẫn.

7 Hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. A Men.

In