Lære og pakter 22
  Footnotes

  Kapittel 22

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church 1:79–80). Denne åpenbaringen ble gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny.

  1: Dåpen er en ny og evigvarende pakt. 2–4: Dåp med myndighet forlanges.

  1 Se, jeg sier dere at ved dette har jeg avskaffet alle agamle pakter, og dette er en ny og bevigvarende pakt, ja, den som var fra begynnelsen.

  2 Derfor, om et menneske blir døpt hundre ganger, gavner det ham intet, for dere kan ikke gå inn gjennom den trange port ved aMoseloven, ei heller ved deres bdøde gjerninger.

  3 For det er på grunn av deres døde gjerninger at jeg har latt denne siste pakt og denne kirke bli opprettet for meg, ja, som i fordums dager.

  4 Gå dere derfor inn gjennom aporten, slik jeg har befalt, og bsøk ikke å gi deres Gud råd. Amen.