Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 3


Tiết 3

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith tại Harmony, Pennsylvania, tháng Bảy năm 1828, liên quan tới sự thất lạc 116 trang bản thảo được phiên dịch từ phần đầu Sách Mặc Môn, mà được gọi là sách Lê Hi. Vị Tiên Tri đã miễn cưỡng giao quyền cất giữ các trang này cho ông Martin Harris, ông này là người đã phục vụ trong công việc phiên dịch Sách Mặc Môn trong một thời gian ngắn với tư cách là người biên chép. Điều mặc khải này được ban qua viên đá U Rim và Thu Mim. (Xem tiết 10.)

1–4, Lộ trình của Chúa là một vòng tròn vĩnh cửu; 5–15, Joseph Smith phải hối cải nếu không thì mất ân tứ phiên dịch; 16–20, Sách Mặc Môn ra đời để cứu rỗi dòng dõi của Lê Hi.

1 Những công việc, những dự định, và những mục đích của Thượng Đế không thể bị thất bại và cũng không thể thành hư không được.

2 Thượng Đế không bước trên những con đường quanh co, Ngài không rẽ qua tay phải hay tay trái, Ngài cũng không thay đổi những gì Ngài đã phán, vậy nên những con đường của Ngài rất thẳng, và lộ trình của Ngài là một vòng tròn vĩnh cửu.

3 Hãy ghi nhớ, hãy ghi nhớ, không phải công việc của Thượng Đế bị thất bại, nhưng là công việc của loài người.

4 Vì một người dù cho có được nhiều điều mặc khải và có khả năng làm những việc phi thường nhưng nếu người đó khoe khoang sức mạnh của mình, và xem thường những lời khuyên dạy của Thượng Đế và làm theo tiếng gọi của ý chí mình và những ham muốn xác thịt, thì người đó phải sa ngã và phải hứng chịu sự trả thù của một Thượng Đế công bình.

5 Này, ngươi được giao phó những điều này, song những giáo lệnh ban cho ngươi thật nghiêm khắc biết bao; và cũng hãy ghi nhớ những lời hứa đã lập ra cho ngươi nếu ngươi không vi phạm chúng.

6 Và này, biết bao lần ngươi đã vi phạm các giáo lệnh và luật pháp của Thượng Đế, và đã tiếp tục nghe theo những lời thuyết phục của loài người.

7 Vì này, lẽ ra ngươi không nên sợ loài người hơn sợ Thượng Đế. Dù loài người đã xem thường những lời khuyên dạy của Thượng Đế và khinh rẻ những lời nói của Ngài—

8 Tuy nhiên, nếu ngươi đã trung thành thì hẳn Ngài đã dang tay ra chống đỡ tất cả những tên lửa của kẻ thù nghịch; và hẳn Ngài đã ở với ngươi trong mọi cơn hoạn nạn.

9 Này, ngươi là Joseph, và ngươi được chọn làm công việc của Chúa, nhưng vì sự phạm giới mà nếu ngươi không lưu ý thì ngươi sẽ sa ngã.

10 Nhưng hãy ghi nhớ rằng, Thượng Đế đầy lòng thương xót; vậy hãy hối cải điều ngươi đã làm trái với giáo lệnh ta đã ban cho ngươi, thì ngươi vẫn được chọn và được kêu gọi lần nữa để làm công việc này;

11 Trừ khi ngươi làm như vậy, bằng không ngươi sẽ bị bỏ mặc và trở thành như những kẻ khác, và sẽ không còn ân tứ nào cả.

12 Và nếu ngươi trao hết những gì Thượng Đế đã ban cho ngươi khả năng nhìn thấy và quyền năng phiên dịch, thì tức là ngươi đã trao những gì thiêng liêng vào tay một kẻ tà ác,

13 Kẻ đó đã xem thường những lời khuyên dạy của Thượng Đế, và đã không giữ những lời hứa thiêng liêng nhất đã lập với Thượng Đế, và đã ỷ vào sự xét đoán riêng của mình, và khoe khoang sự khôn ngoan riêng của mình.

14 Và đây là lý do mà ngươi đã bị mất hết những đặc ân của mình trong một thời gian—

15 Vì ngươi đã để cho lời khuyên dạy của Đấng hướng dẫn ngươi bị chà đạp ngay từ lúc đầu.

16 Tuy nhiên, công việc của ta vẫn tiến hành, vì sự hiểu biết về một Đấng Cứu Rỗi đã đến với thế gian qua chứng ngôn của những người Do Thái như thế nào thì sự hiểu biết về một Đấng Cứu Rỗi cũng sẽ đến với dân của ta như vậy—

17 Và đến với dân Nê Phi, và dân Gia Cốp, và dân Giô Sép, cùng dân Giô Ram qua chứng ngôn của tổ phụ họ—

18 chứng ngôn này sẽ đến cho sự hiểu biết của các dân La Man, và dân Lê Mu Ên, và dân Ích Ma Ên là những dân sa vào vòng vô tín ngưỡng bởi sự bất chính của tổ phụ họ là những kẻ mà Chúa đành hủy diệt các anh em họ là dân Nê Phi, bởi những sự bất chính và khả ố của họ.

19 Và cũng chính vì mục đích đó nên các bảng khắc chứa đựng các biên sử này mới được bảo tồn—để những lời hứa của Chúa có thể được ứng nghiệm, là những lời mà Ngài đã hứa với dân Ngài;

20 Và để dân La Man có thể biết đến tổ phụ họ, và để họ biết được những lời hứa của Chúa, và để họ có thể tin theo phúc âm và trông cậy vào công lao của Chúa Giê Su Ky Tô, và được vinh quang nhờ có đức tin nơi danh Ngài, và để họ có thể được cứu rỗi nhờ sự hối cải của họ. A Men.