Skrifterne
Lære og Pagter 1


Lære og Pagter

Afsnit 1

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith den 1. november 1831 under en særlig konference af kirkens ældster, der blev afholdt i Hiram, Ohio. Før dette tidspunkt var der blevet modtaget mange åbenbaringer fra Herren, og samlingen af disse med henblik på offentliggørelse i bogform var et af de hovedpunkter, der blev godkendt på konferencen. Dette afsnit udgør Herrens forord til de lærdomme, pagter og befalinger, der er givet i denne uddeling.

1-7: Advarselsrøsten lyder til alle folk. 8-16: Frafald og ugudelighed hersker før det andet komme. 17-23: Joseph Smith er blevet kaldet til at gengive Herrens sandheder og magt til jorden. 24-33: Mormons Bog er blevet bragt frem, og den sande kirke er blevet oprettet. 34-36: Fred vil blive taget bort fra jorden. 37-39: Gransk disse befalinger.

1 Lyt, o, I min akirkes folk, lyder røsten fra ham, som bor i det høje, og hvis bøjne hviler på alle mennesker; ja, sandelig siger jeg: cLyt, I folk langt borte, og I, som er på øerne i havet, lyt i forening.

2 For sandelig, Herrens arøst lyder til alle mennesker, og der er bingen, der skal kunne undslippe, og der er intet øje, som ikke skal se, ej heller øre, som ikke skal høre, ej heller chjerte, som ikke skal blive gennemtrængt.

3 Og de aoprørske skal blive gennemboret af megen sorg, for deres misgerninger skal blive bforkyndt på hustagene, og deres hemmelige gerninger skal blive åbenbaret.

4 Og aadvarselsrøsten skal lyde til alle folk ved mine disciples mund, hvem jeg har udvalgt i disse bsidste dage.

5 Og de skal drage ud, og ingen skal holde dem tilbage, for jeg, Herren, har befalet dem det.

6 Se, dette er min afuldmagt og mine tjeneres fuldmagt og mit forord til bogen med mine befalinger, som jeg har givet dem til at budgive til jer, o, jordens indbyggere.

7 Derfor, afrygt og skælv, o, I folk, for hvad jeg, Herren, har bestemt i dem, skal blive bopfyldt.

8 Og sandelig siger jeg jer, at de, som drager ud og bærer disse tidender til jordens indbyggere, til dem er der givet magt til at abesegle de ikke-troende og boprørske både på jorden og i himlen;

9 ja, sandelig, til at besegle dem til den dag, da Guds avrede skal blive udøst uden mål over de bugudelige –

10 til den adag, da Herren skal komme for at bgengælde enhver efter hans cgerning og dtilmåle enhver efter det mål, hvormed han har tilmålt sin næste.

11 Derfor lyder Herrens røst til jordens ender, så alle, som vil høre, kan høre:

12 Bered jer, bered jer på det, som skal komme, for Herren er nær;

13 og Herrens avrede er tændt, og hans bsværd er badet i himlen, og det skal falde på jordens indbyggere.

14 Og Herrens aarm skal blive åbenbaret; og den dag kommer, da de, der ikke vil bhøre Herrens røst, ej heller hans tjeneres røst, ej heller cgive agt på profeternes og apostlenes ord, skal blive dforstødt fra folket.

15 For de er aafveget fra mine bordinancer og har cbrudt min devigtvarende pagt;

16 de asøger ikke Herren for at grundfæste hans retfærdighed, men enhver vandrer på sin begen cvej og efter dbilledet af sin egen gud, hvis billede er i verdens lighed, og hvis væsen er som en afguds, som bliver egammel og skal omkomme i fBabylon, ja, Babylon den store, der skal falde.

17 Derfor har jeg, Herren, eftersom jeg kendte de ulykker, der var ved at komme over jordens aindbyggere, kaldet min tjener Joseph Smith jun. og talt til ham fra himlen og givet ham befalinger

18 og har også givet befalinger til andre om, at de skulle forkynde dette for verden; og alt dette for at det, som er skrevet ved profeterne, kunne blive opfyldt –

19 de asvage i verden skal komme frem og nedbryde de mægtige og stærke, for at mennesket ikke skal råde sin næste eller bsætte sin lid til armen af kød –

20 men for at enhver må kunne atale i Gud Herrens, ja, verdens frelsers navn;

21 for at tro også må tage til på jorden;

22 for at min evigtvarende apagt må blive stadfæstet;

23 for at mit aevangeliums fylde må blive bforkyndt af de csvage og ringe til verdens ender og over for konger og herskere.

24 Se, jeg er Gud og har talt det; disse abefalinger er af mig og blev givet til mine tjenere i deres svaghed på deres bsprog, for at de måtte komme til cforståelse.

25 Og for så vidt som de begik fejl, at det da måtte blive gjort kendt;

26 og for så vidt som de søgte avisdom, at de da måtte blive undervist;

27 og for så vidt som de syndede, at de da måtte blive arevset, så de kunne bomvende sig;

28 og for så vidt som de var aydmyge, at de da måtte blive gjort stærke og blive velsignet fra det høje og modtage bkundskab fra tid til anden.

29 Og at min tjener Joseph Smith jun. – efter at have modtaget optegnelsen om nefitterne – ved Guds barmhjertighed måtte få magt til at oversætte aMormons Bog ved Guds kraft.

30 Og ligeledes at de, til hvem disse befalinger blev givet, måtte få amagt til at lægge grundvolden til denne bkirke og at bringe den frem, ud af dunkelhed og ud af cmørke, den eneste sande og levende dkirke på hele jordens overflade, hvori jeg, Herren, har evelbehag, idet jeg taler om kirken i almindelighed og ikke om dens enkelte medlemmer –

31 for jeg, Herren, kan ikke se på asynd med den mindste grad af billigelse;

32 alligevel skal den, der omvender sig og gør Herrens befalinger, blive atilgivet;

33 og den, der aikke omvender sig, fra ham skal endog btages det lys, som han har modtaget; for min cÅnd skal ikke stedse dkæmpe med mennesket, siger Hærskarers Herre.

34 Og videre, sandelig siger jeg jer, o, jordens indbyggere: Jeg, Herren, er villig til at kundgøre dette for aalt kød;

35 for jeg agør ikke forskel på nogen og vil, at alle mennesker skal vide, at den bdag hastigt kommer – timen er endnu ikke kommet, men er nær for hånden – da cfred skal borttages fra jorden, og dDjævelen skal have magt over sit eget rige.

36 Og også Herren skal have magt over sine ahellige og skal bregere cmidt iblandt dem og skal komme ned til dstraffedom over eIdumæa, eller verden.

37 Gransk disse abefalinger, for de er sande og troværdige, og de profetier og bløfter, som er i dem, skal alle blive opfyldt.

38 Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg undskylder mig ikke; og skønt himlene og jorden forgår, skal mit aord ikke forgå, men de skal alle blive bopfyldt, hvad enten det er ved min egen crøst eller ved mine dtjeneres røst, det er det esamme.

39 For se, Herren er Gud, og aÅnden aflægger vidnesbyrd, og vidnesbyrdet er sandt, og bsandheden består for evigt og altid. Amen.