Skrifterne
Lære og Pagter 78


Afsnit 78

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. marts 1832. Den dag var profeten og andre ledere samlet for at drøfte kirkeanliggender. Denne åbenbaring befalede oprindeligt profeten, Sidney Rigdon og Newel K. Whitney at rejse til Missouri og organisere kirkens handels- og trykkerirelaterede aktiviteter ved at etablere et »kommercielt selskab«, der skulle føre tilsyn med disse aktiviteter, generere midler til etableringen af Zion og til gavn for de fattige. Dette selskab, kendt som Det Forenede Selskab blev organiseret i april 1832 og opløst i 1834 (se afsnit 82). Efter dets opløsning blev sætningen »handels- og trykkeriforetagender« i åbenbaringen under ledelse af Joseph Smith erstattet af »det, der angår forrådshuset for de fattige« og ordet »selskab« blev erstattet af ordet »orden«.

1-4: De hellige skal organisere og oprette et forrådshus. 5-12: Klog anvendelse af deres ejendom fører til frelse. 13-14: Kirken bør være uafhængig af jordiske magter. 15-16: Mikael (Adam) tjener under den Helliges (Kristi) ledelse. 17-22: Velsignede er de trofaste, for de skal arve alt.

1 Herren talte til Joseph Smith jun. og sagde: Lyt til mig, siger Herren jeres Gud, I som er ordineret til det ahøje præstedømme i min kirke, og som har forsamlet jer;

2 og hør arådet fra ham, som har bordineret jer fra det høje, og som skal tale visdomsord i jeres ører, for at frelse må blive jer til del i det, som I har forelagt for mig, siger Gud Herren.

3 For sandelig siger jeg jer: Tiden er kommet og er nu for hånden, og se, det må nødvendigvis være sådan, at der skal ske en aorganisering af mit folk med henblik på at styre og etablere det, der angår bforrådshuset for de cfattige blandt mit folk, både på dette sted og i dZions land –

4 som en bestandig og evigtvarende etablering og orden for min kirke for at fremme den sag, som I har antaget til frelse for menneskene og til ære for jeres Fader, som er i himlen;

5 så I må blive aligestillede i det, der vedrører det himmelske, ja, og ligeledes i det, der vedrører det jordiske, for at opnå det, der vedrører det himmelske.

6 For hvis I ikke er lige i det, der vedrører det jordiske, kan I ikke være lige i at opnå det, der vedrører det himmelske;

7 for hvis I vil, at jeg skal give jer en plads i den acelestiale verden, må I bberede jer ved at cgøre det, som jeg har befalet jer og krævet af jer.

8 Og se, sandelig, så siger Herren: Det er nødvendigt, at alt bliver gjort til min aære af jer, som er forenet i denne borden;

9 eller med andre ord, lad min tjener Newel K. Whitney og min tjener Joseph Smith jun. og min tjener Sidney Rigdon sidde i råd med de hellige, der er i Zion;

10 ellers vil aSatan forsøge at vende deres hjerte bort fra sandheden, så de bliver forblindet og ikke forstår det, der bliver beredt for dem.

11 Derfor giver jeg jer en befaling om at berede og organisere jer ved en aftale eller en evig apagt, som ikke kan brydes.

12 Og den, som bryder den, skal miste sit embede og sin plads i kirken og skal overgives til aSatans pinsler indtil forløsningens dag.

13 Se, dette er den forberedelse, hvormed jeg forbereder jer, og den grundvold og det forbillede, som jeg giver jer, og ved hjælp af hvilke I kan opfylde de befalinger, som bliver givet jer;

14 så kirken ved mit forsyn – til trods for den amodgang, der skal komme over jer – kan stå uafhængig i forhold til alle andre skabninger, der er under den celestiale verden;

15 så I må stige op til den akrone, der er beredt for jer og blive gjort til bherskere over mange riger, siger Gud Herren, den Hellige i Zion, som har lagt grundvolden til cAdam-ondi-Ahman;

16 og som har udpeget aMikael til jeres fyrste og grundfæstet hans fødder og sat ham i det høje og givet ham nøglerne til frelse under råd og vejledning fra den Hellige, som er uden dages begyndelse og livs ende.

17 Sandelig, sandelig siger jeg jer: I er små børn, og I har endnu ikke forstået, hvor store velsignelser Faderen har i sine egne hænder og har beredt til jer;

18 I kan ikke abære alt nu; vær alligevel ved godt mod, for bjeg vil lede jer frem. Riget er jeres, og dets velsignelser er jeres, og cevighedens rigdomme er jeres.

19 Og den, der modtager alt med ataknemlighed, skal blive gjort herlig; og det, der hører denne jord til, skal blive ham tillagt, endog bhundrede fold, ja, mere.

20 Gør derfor det, som jeg har befalet jer, siger jeres forløser, ja, Sønnen aAhman, der bereder alt, førend han btager jer op;

21 for I er den aFørstefødtes menighed, og han skal btage jer op i en sky og give enhver sin del.

22 Og den, der er en atrofast og klog bforvalter, skal carve alt. Amen.