Skrifterne
Lære og Pagter 27
forrige næste

Afsnit 27

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i august 1830. Som forberedelse til en gudstjeneste, hvor nadveren bestående af brød og vin skulle forrettes, gik Joseph ud for at skaffe vin. Han blev mødt af et himmelsk sendebud og modtog denne åbenbaring, af hvilken en del blev nedskrevet på det tidspunkt og resten i september samme år. Vand bliver nu brugt i stedet for vin ved kirkens nadvermøder.

1-4: De symboler, der skal anvendes, når nadveren nydes, bliver angivet. 5-14: Kristus og hans tjenere fra alle uddelinger skal nyde nadveren. 15-18: Ifør jer Guds fulde rustning.

1 Lyt til røsten fra Jesus Kristus, din Herre, din Gud og din forløser, hvis ord er alevende og virksomt.

2 For se, jeg siger jer, at det ikke betyder noget, hvad I spiser eller hvad I drikker, når I nyder anadveren, såfremt I gør det alene med min bære for øje – idet I for Faderen erindrer mit legeme, der blev nedlagt for jer, og mit cblod, der blev udgydt til jeres synders dforladelse.

3 Derfor giver jeg jer den befaling, at I ikke skal købe vin, ej heller nogen stærk drik, af jeres fjender;

4 derfor skal I ikke nyde nogen af delene, medmindre den er lavet fra ny af blandt jer; ja, i dette min Faders rige, som skal blive opbygget på jorden.

5 Se, dette er visdom for mig, vær derfor ikke forundrede, for den time kommer, da jeg vil adrikke af vintræets frugt med jer på jorden og med bMoroni, hvem jeg har sendt til dig for at åbenbare Mormons Bog, der indeholder mit evigtvarende evangeliums fylde, og til hvem jeg har overgivet nøglerne til optegnelsen på cEfraims træstykke;

6 og også med aElias, til hvem jeg har overgivet nøglerne til at kunne udvirke genoprettelsen af alt, hvorom der ved alle de hellige profeters mund, siden verden begyndte, er blevet talt angående de sidste dage;

7 og også Johannes, Zakarias’ søn, hvilken Zakarias, han a(Elias) besøgte og lovede, at han skulle få en søn, og at hans navn skulle være bJohannes, og at han skulle blive fyldt med Elias’ ånd;

8 hvilken Johannes jeg har sendt til jer, mine tjenere Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery, for at ordinere jer til det første apræstedømme, som I har modtaget, for at I kunne blive kaldet og bordineret ligesom cAron;

9 og også aprofeten Elias, til hvem jeg har overgivet nøglerne til den magt at bvende fædrenes hjerte til børnene og børnenes hjerte til fædrene, så hele jorden ikke skal blive slået med forbandelse;

10 og også Josef og Jakob og Isak og Abraham, jeres fædre, ved hvem aløfterne består;

11 og også med Mikael, eller aAdam, alles fader, alles fyrste, den gamle af dage;

12 og også med Peter og Jakob og Johannes, hvem jeg har sendt til jer, og ved hvem jeg har aordineret jer og bekræftet jer som bapostle og csærlige vidner om mit navn og til at besidde nøglerne til jeres tjenestegerning og til det samme, som jeg åbenbarede for dem;

13 til hvem jeg har aovergivet bnøglerne til mit rige og en cuddeling af devangeliet for de esidste tider og for ftidernes fylde, hvori jeg vil samle alt i gét, både det, som er i himlen, og det, som er på jorden;

14 og også med alle dem, som min Fader har agivet mig af verden.

15 Opløft derfor hjertet og fryd jer, og bind op om lænderne, og tag min fulde arustning på, så I må kunne stå imod den onde dag, efter at have gjort alt, så I må kunne bstå fast.

16 Stå derfor fast med lænderne aombundet med bsandhed, vær iført cretfærdighedens dbrynje og hav som sko på fødderne beredthed med hensyn til efredens evangelium, som jeg har sendt mine fengle ned for at overbringe jer;

17 idet I tager troens skjold, hvormed I skal være i stand til at slukke alle den ondes abrændende pile;

18 og tag frelsens hjelm og min Ånds sværd, hvilken Ånd jeg vil udøse over jer, og mit ord, som jeg åbenbarer for jer, og vær enige med hensyn til alt, hvad I beder mig om, og vær trofaste, indtil jeg kommer, så skal I blive ataget op, så I bogså skal være, hvor jeg er. Amen.