Skrifterne
Lære og Pagter 3
forrige næste

Afsnit 3

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tabet af 116 manuskriptsider, som var blevet oversat fra den første del af Mormons Bog, som blev kaldt Lehis Bog. Profeten havde modstræbende indvilliget i at overlade disse sider til Martin Harris, som i en kort periode havde virket som skriver ved oversættelsen af Mormons Bog. Åbenbaringen blev givet gennem Urim og Tummim. (Se afsnit 10).

1-4: Herrens vej er ét evigt kredsløb. 5-15: Joseph Smith må omvende sig, ellers vil han miste gaven at kunne oversætte. 16-20: Mormons Bog kommer frem for at frelse Lehis efterkommere.

1 Guds agerninger og forehavender og hensigter kan ikke forpurres, ej heller kan de blive til intet.

2 For aGud vandrer ikke på krogede stier, ej heller vender han sig, hverken til højre eller til venstre, ej heller afviger han fra det, som han har sagt, derfor er hans stier rette, og hans bvej er ét evigt kredsløb.

3 Husk, husk, at det ikke er Guds aværk, der forpurres, men menneskers værk;

4 for skønt et menneske kan få mange åbenbaringer og have magt til at gøre mange mægtige gerninger, så må det dog, hvis det apraler af sin egen styrke og regner Guds bråd for intet og følger sin egen viljes og sine ckødelige lysters bud, falde og pådrage sig en retfærdig Guds dhævn.

5 Se, du er blevet betroet disse ting, men hvor strenge var ikke dine befalinger; og husk også de løfter, der blev givet dig, hvis du ikke overtrådte dem.

6 Og se, hvor ofte har du ikke aovertrådt Guds befalinger og love og ladet dig bovertale af mennesker.

7 For se, du burde ikke have afrygtet mennesker mere end Gud. Skønt mennesker regner Guds råd for intet og bringeagter hans ord,

8 burde du dog have været trofast; og så ville han have udstrakt sin arm og beskyttet dig imod alle aModstanderens bbrændende pile; og han ville have været med dig i hver cmodgangsstund.

9 Se, du er Joseph, og du er blevet udvalgt til at udføre Herrens værk, men hvis du ikke passer på, vil du falde på grund af overtrædelse.

10 Men husk, at Gud er barmhjertig; omvend dig derfor fra det, som du har gjort, og som er i modstrid med den befaling, som jeg har givet dig, og da er du stadig udvalgt og er atter kaldet til værket;

11 medmindre du gør det, skal du blive overladt til dig selv og blive som andre mennesker og ikke længere have nogen gave.

12 Og da du overlod det, som Gud havde givet dig indsigt og magt til at aoversætte, overlod du det, der var helligt, i hænderne på en bugudelig mand,

13 som har regnet Guds råd for intet og har brudt de helligste løfter, der blev afgivet over for Gud, og har forladt sig på sin egen dømmekraft og apralet af sin egen visdom.

14 Og dette er grunden til, at du har mistet dine privilegier for en tid;

15 for du har ladet din avejleders råd blive trampet på fra begyndelsen.

16 Alligevel skal mit værk udbredes, for ligesom kundskaben om en afrelser er kommet til verden gennem jødernes bvidnesbyrd, således skal ckundskaben om en frelser komme til mit folk –

17 og til anefitterne og jakobitterne og josefitterne og zoramitterne gennem deres fædres vidnesbyrd –

18 og dette avidnesbyrd skal komme til blamanitternes og lemuelitternes og ismaelitternes kundskab, de som csank ned i vantro som følge af deres fædres ugudelighed, hvem Herren har tilladt at dudrydde deres brødre, nefitterne, på grund af deres syndighed og deres vederstyggeligheder.

19 Og disse aplader, som indeholder disse optegnelser, er blevet bevaret med netop dette bformål, at Herrens cløfter, som han gav sit folk, må blive opfyldt,

20 og at alamanitterne må komme til kundskab om deres fædre, og at de må kende Herrens løfter, og at de må btro på evangeliet og cforlade sig på Jesu Kristi fortjenester og blive dherliggjort ved tro på hans navn, og at de ved deres omvendelse må blive frelst. Amen.