Skrifterne
Lære og Pagter 132


Afsnit 132

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, nedskrevet den 12. juli 1843, angående den nye og evigtvarende pagt, herunder ægteskabspagtens evige beskaffenhed og princippet om flerkoneri. Selv om åbenbaringen blev nedskrevet i 1843, indikerer omstændigheder at nogle af de principper, der er indeholdt i denne åbenbaring var kendt af profeten så tidligt som 1831. Se Officiel erklæring 1.

1-6: Ophøjelse opnås ved den nye og evigtvarende pagt. 7-14: Vilkårene og betingelserne i denne pagt bliver fremsat. 15-20: Celestialt ægteskab og en fortsættelse af familieenheden sætter menneskene i stand til at blive guder. 21-25: Den snævre og trange vej fører til evige liv. 26-27: Loven angående bespottelse mod Helligånden bliver givet. 28-39: Løfter om evig forøgelse og ophøjelse bliver givet til profeter og hellige i alle tidsaldre. 40-47: Joseph Smith får magt til at binde og besegle på jorden og i himlen. 48-50: Herren besegler hans ophøjelse på ham. 51-57: Emma Smith bliver rådet til at være trofast og tro. 58-66: Love, der regulerer flerkoneri, bliver fremsat.

1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph, at eftersom du har anmodet ved min hånd om at få at vide og forstå, hvordan jeg, Herren, retfærdiggjorde mine tjenere Abraham, Isak og Jakob, såvel som Moses, David og Salomo, mine tjenere, med hensyn til det princip og den lære, der består i, at de havde mange ahustruer og medhustruer –

2 se, jeg er Herren din Gud, og vil svare dig med hensyn til dette emne.

3 aForbered derfor dit hjerte på at modtage og adlyde de anvisninger, som jeg står i begreb med at give dig; for alle de, som får denne lov åbenbaret for sig, må adlyde den.

4 For se, jeg åbenbarer jer en ny og en evigtvarende apagt; og hvis I ikke efterlever denne pagt, så bliver I bfordømt; for cingen kan forkaste denne pagt og få lov til at komme ind i min herlighed.

5 For alle, der vil have en avelsignelse ved min hånd, skal efterleve den blov, som er blevet fastsat som forudsætning for denne velsignelse, samt dens betingelser, som de blev indstiftet før verdens grundlæggelse.

6 Og hvad angår den anye og evigtvarende pagt, så blev den indstiftet med henblik på min bherligheds fylde; og den, der modtager en fylde deraf, må og skal efterleve loven, ellers skal han blive fordømt, siger Gud Herren.

7 Og sandelig siger jeg jer, at adenne lovs betingelser er disse: Alle pagter, aftaler, overenskomster, forpligtelser, beder, løfter, handlinger, forbindelser, foreninger eller forhåbninger, som ikke bliver stiftet og indgået og cbeseglet ved dforjættelsens hellige Ånd af ham, som er salvet, både såvel for tid som for al evighed og også yderst helligt, ved eåbenbaring og befaling, formidlet af min salvede, som jeg har udpeget på jorden til at besidde denne magt (og jeg har udpeget min tjener Joseph til at besidde denne magt i de sidste dage, og der er aldrig mere end én på jorden på samme tid, til hvem denne magt og dette fpræstedømmes nøgler er overdraget), har ingen virkning, gyldighed eller kraft i og efter opstandelsen fra de døde; for alle kontrakter, der ikke er indgået med dette sigte, ophører, når mennesker er døde.

8 Se, mit hus er et ordens hus, siger Gud Herren, og ikke et forvirringens hus.

9 Vil jeg antage et aoffer, siger Herren, som ikke er bragt i mit navn?

10 Eller avil jeg af jeres hænder modtage det, som jeg ikke har forordnet?

11 Og vil jeg forordne noget for jer, siger Herren, uden det sker ved lov, sådan som jeg og min Fader afastsatte det for jer, før verden blev til?

12 Jeg er Herren jeres Gud; og jeg giver jer denne befaling: At aingen kommer til Faderen uden ved mig eller ved mit ord, som er min lov, siger Herren.

13 Og alt, hvad der er i verden, hvad enten det er givet af mennesker, af troner eller fyrstendømmer eller magter eller noget navnkundigt, hvad det end måtte være, og som ikke er ved mig eller ved mit ord, siger Herren, skal blive omstyrtet, og skal aikke bestå, efter at mennesker er døde, hverken i eller efter opstandelsen, siger Herren jeres Gud.

14 For alt det, der består, er ved mig; og alt det, der ikke er ved mig, skal blive rystet og tilintetgjort.

15 Hvis en mand derfor aægter en kvinde i denne verden, og han ikke gifter sig med hende ved mig eller ved mit ord, og han indgår pagt med hende, så længe han er i verden, og hun med ham, da er deres pagt og ægteskab ikke i kraft, når de er døde, og når de er ude af verden; derfor er de ikke bundet sammen ved nogen lov, når de er ude af verden.

16 Når de derfor er ude af verden, hverken gifter de sig eller bliver agiftet bort, men bliver udpeget til bengle i himlen, hvilke engle er hjælpende tjenere, til at betjene dem, som er værdige til en langt mere omfattende og overmåde stor og evig vægt af herlighed.

17 For disse engle efterlevede ikke min lov; derfor kan de ikke blive forøget, men vedbliver med at leve hver for sig og enkeltvise uden ophøjelse i deres frelste tilstand i al evighed; og er fra da af ikke guder, men er Guds engle for evigt og altid.

18 Og videre, sandelig siger jeg jer: Hvis en mand ægter en kvinde og indgår en pagt med hende for tid og for al evighed, og hvis denne pagt ikke er ved mig eller ved mit ord, som er min lov, og ikke bliver beseglet ved forjættelsens hellige Ånd af ham, som jeg har salvet og udpeget til denne magt, så er den ikke gyldig, ej heller i kraft, når de er ude af verden, for de er ikke blevet sammenføjet af mig, siger Herren, ej heller ved mit ord; når de er ude af verden, kan den ikke godtages dér, for der er sat engle og guder dér, som de ikke kan komme forbi; de kan derfor ikke arve min herlighed, for mit hus er et hus, hvor der hersker orden, siger Gud Herren.

19 Og videre, sandelig siger jeg jer: Hvis en mand ægter en kvinde ved mit ord, som er min lov, og ved den anye og evigtvarende pagt, og det bliver bbeseglet på dem ved cforjættelsens hellige Ånd af ham, som er salvet, og til hvem jeg har givet denne magt og dnøglerne til dette præstedømme; og det bliver sagt til dem – I skal komme frem i den første opstandelse; og hvis det bliver efter den første opstandelse, da i den næste opstandelse; og skal arve etroner, riger, fyrstendømmer og magter, herredømmer, alle højder og dybder – da skal det skrives i flivets bog, som Lammet har, at han ikke må begå mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, og hvis I forbliver i min pagt og ikke begår mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, skal der i alle henseender ske det med dem, som min tjener har lagt på dem, i tid og i al evighed, og det skal have fuld kraft, når de er ude af verden; og de skal passere forbi de engle og de guder, som er sat der, til deres gophøjelse og herlighed i alle henseender, sådan som det er blevet beseglet på hovedet af dem, hvilken herlighed skal være en fylde og en fortsættelse af efterkommere for evigt og altid.

20 Da skal de være guder, fordi de ikke ophører; derfor skal de være til fra evighed til evighed, fordi de fortsætter; da skal de være hævet over alt, for alt er dem undergivet. Da skal de være aguder, fordi de har bal magt, og englene er dem undergivet.

21 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Medmindre I efterlever min alov, kan I ikke opnå denne herlighed.

22 For asnæver er den port, og btrang er den vej, som fører til ophøjelse og cfortsættelse af liv, og få er de, som finder den, fordi I ikke modtager mig i verden, ej heller kender I mig.

23 Men hvis I modtager mig i verden, da skal I kende mig og skal modtage jeres ophøjelse, så at ahvor jeg er, der skal I også være.

24 Dette er aevige liv: At kende den eneste vise og sande Gud og Jesus Kristus, som han har bsendt. Jeg er ham. Antag I derfor min lov.

25 aVid er den port, og bred er den vej, der fører til bdød, og mange er de, som går derind, fordi de chverken modtager mig eller vedbliver med at efterleve min lov.

26 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis en mand ægter en kvinde i overensstemmelse med mit ord, og de bliver beseglet ved aforjættelsens hellige Ånd i overensstemmelse med min forordning, og han eller hun begår nogen som helst synd eller overtrædelse af den nye og evigtvarende pagt og al slags gudsbespottelse, og hvis de bikke begår mord, hvorved de udgyder uskyldigt blod, så skal de alligevel komme frem i den første opstandelse og gå ind til deres ophøjelse; men de skal blive udryddet i kødet og skal blive coverladt til dSatans pinsler indtil forløsningens dag, siger Gud Herren.

27 Den abespottelse mod Helligånden, som bikke skal blive tilgivet i verden eller ude af verden, består deri, at I begår mord, hvorved I udgyder uskyldigt blod, og samtykker i min død, efter at I har modtaget min nye og evigtvarende pagt, siger Gud Herren; og den, som ikke overholder denne lov, kan på ingen måde komme ind i min herlighed, men skal blive cfordømt, siger Herren.

28 Jeg er Herren din Gud og vil give dig mit hellige præstedømmes lov, som blev fastsat af mig og min Fader, før verden blev til.

29 aAbraham modtog alt, hvad han modtog, ved åbenbaring og befaling, ved mit ord, siger Herren, og er gået ind til sin ophøjelse og sidder på sin trone.

30 Abraham fik aløfter angående sine efterkommere og angående frugten af sine lænder – af hvis blænder du er, nemlig min tjener Joseph – som skulle fortsætte, så længe de var i verden; og hvad angår Abraham og hans efterkommere, så skulle de fortsætte ude af verden; både i verden og ude af verden skulle de fortsætte lige så cutallige som stjernerne; eller selv hvis I skulle tælle sandet ved havets bred, så kunne I dog ikke tælle dem.

31 Dette løfte er også jeres, fordi I er af aAbraham, og løftet blev givet til Abraham; og ved denne lov bliver min Faders gerninger, hvorigennem han herliggør sig selv, videreført.

32 Gå I derfor hen og gør aAbrahams gerninger; indtræd i min lov, så skal I blive frelst.

33 Men hvis I ikke indtræder i min lov, kan I ikke modtage min Faders løfte, som han gav Abraham.

34 aGud gav Abraham befaling, og bSara gav Abraham cHagar til hustru. Og hvorfor gjorde hun det? Fordi dette var loven; og fra Hagar nedstammer mange mennesker. Dette opfyldte derfor blandt andet løfterne.

35 Var Abraham derfor under fordømmelse? Sandelig siger jeg jer: Nej, afor jeg, Herren, befalede det.

36 Abraham blev abefalet at bofre sin søn Isak; dog stod der skrevet: cDu må ikke begå drab. Men Abraham nægtede ikke, og det blev regnet ham til dretfærdighed.

37 Abraham modtog amedhustruer, og de fødte ham børn; og det blev regnet ham til retfærdighed, fordi de blev givet til ham, og han vedblev med at efterleve min lov; ligesom også Isak og bJakob ikke gjorde andet, end det, som de blev befalet; og fordi de ikke gjorde andet end det, som de blev befalet, er de gået ind til deres cophøjelse i overensstemmelse med løfterne og sidder på troner og er ikke engle, men er guder.

38 aDavid modtog også bmange hustruer og medhustruer, og ligeså mine tjenere Salomo og Moses og også mange andre af mine tjenere fra skabelsens begyndelse og indtil dette tidspunkt; og i intet syndede de undtagen i det, som de ikke modtog af mig.

39 Davids hustruer og medhustruer blev agivet ham af mig ved min tjener Natans hånd og ved andre af profeterne, som havde bnøglerne til denne magt; og i intet af dette syndede han mod mig undtagen i tilfældet med cUrias og dennes hustru; og derfor er han faldet fra sin ophøjelse og har fået sin del; og han skal ikke arve dem ude af verden, for jeg har dgivet dem til en anden, siger Herren.

40 Jeg er Herren din Gud, og jeg har givet dig, min tjener Joseph, et hverv og agenopretter alt. Bed om, hvad du vil, så skal det blive givet dig i overensstemmelse med mit ord.

41 Og eftersom du har spurgt angående ægteskabsbrud, sandelig, sandelig siger jeg dig: Hvis en mand får en hustru i den nye og evigtvarende pagt, og hvis hun er sammen med en anden mand, og jeg ikke har givet ham til hende ved den hellige salvelse, har hun begået ægteskabsbrud og vil blive udryddet.

42 Hvis hun ikke er i den nye og evigtvarende pagt, og hun er sammen med en anden mand, har hun abegået ægteskabsbrud.

43 Og hvis hendes mand er sammen med en anden kvinde, og han har aflagt et aløfte, så har han brudt sit løfte og har begået ægteskabsbrud.

44 Og hvis hun ikke har begået ægteskabsbrud, men er uskyldig og ikke har brudt sit løfte, og hun ved det, og jeg åbenbarer det for dig, min tjener Joseph, så skal du i kraft af mit hellige præstedømme have magt til at tage hende og give hende til ham, som ikke har begået ægteskabsbrud, men har været atrofast; for han skal blive gjort til hersker over meget.

45 For jeg har overdraget dig præstedømmets anøgler og magt, ved hjælp af hvilke jeg bgenopretter alt og kundgør dig alt til rette tid.

46 Og sandelig, sandelig siger jeg dig, at hvad som helst, du abesegler på jorden, skal være beseglet i himlen; og hvad som helst, du binder på jorden i mit navn og ved mit ord, siger Herren, det skal være evigt bundet i himlene; og hvem som helst, hvis synder du bforlader på jorden, ham skal de være evigt forladt i himlene; og hvem som helst, hvis synder du ikke forlader på jorden, ham skal de ikke være forladt i himlen.

47 Og videre, sandelig siger jeg: Hvem som helst, du velsigner, vil jeg velsigne, og hvem som helst, du forbander, vil jeg aforbande, siger Herren; for jeg, Herren, er din Gud.

48 Og videre, sandelig siger jeg dig, min tjener Joseph, at hvad som helst, du giver på jorden, og hvem som helst, du giver nogen på jorden ved mit ord og i henhold til min lov, det skal blive ledsaget af velsignelser og ikke forbandelser og af min magt, siger Herren, og skal være uden fordømmelse på jorden og i himlen.

49 For jeg er Herren din Gud og vil være med dig helt til averdens ende og i al evighed; for sandelig bbesegler jeg din cophøjelse på dig og bereder en trone til dig i min Faders rige sammen med dAbraham, din fader.

50 Se, jeg har set dine aofre og vil tilgive dig alle dine synder; jeg har set dine ofre i forbindelse med at være lydig mod det, som jeg har sagt dig. Fortsæt derfor, så vil jeg skabe en udvej for dig, ligesom jeg bantog Abrahams ofring af sin søn Isak.

51 Sandelig siger jeg dig: Den befaling giver jeg min tjenerinde Emma Smith, din hustru, som jeg har givet dig, at hun skal holde sig tilbage og ikke tage del i det, som jeg befalede dig at tilbyde hende; for jeg gjorde det, siger Herren, for at prøve jer begge, ligesom jeg prøvede Abraham, og for at jeg kunne kræve et offer af din hånd ved pagt og offer.

52 Og lad min tjenerinde aEmma Smith modtage alle dem, som er blevet givet min tjener Joseph, og som er dydige og rene i mine øjne; og de, som ikke er rene og har sagt, at de var rene, skal blive udryddet, siger Gud Herren.

53 For jeg er Herren din Gud, og I skal adlyde min røst; og jeg giver min tjener Joseph, at han skal blive gjort til hersker over meget; for han har været atrofast over lidt, og fra nu af vil jeg styrke ham.

54 Og jeg befaler min tjenerinde Emma Smith at blive hos og holde sig til min tjener Joseph og til ingen anden. Men hvis hun ikke vil efterleve denne befaling, skal hun blive udryddet, siger Herren; for jeg er Herren din Gud og vil udrydde hende, hvis hun ikke vedbliver med at efterleve min lov.

55 Men hvis hun ikke vil efterleve denne befaling, så skal min tjener Joseph gøre alt for hende, sådan som han har sagt; og jeg vil velsigne ham og mangfoldiggøre ham og give ham ahundredfold af fædre og mødre, brødre og søstre, huse og jordlodder, hustruer og børn i denne verden og kroner af bevige liv i de evige verdener.

56 Og videre, sandelig siger jeg: Lad min tjenerinde atilgive min tjener Joseph hans overtrædelser, så skal hun blive tilgivet for sine overtrædelser, hvorved hun har overtrådt imod mig; og jeg, Herren din Gud, vil velsigne hende og mangfoldiggøre hende og få hendes hjerte til at fryde sig.

57 Og videre siger jeg: Lad ikke min tjener Joseph afhænde sin ejendom, for at en fjende ikke skal komme og bringe ham i vanry; for Satan forsøger at abringe ham i vanry; for jeg er Herren din Gud, og han er min tjener; og se, jeg er med ham, ligesom jeg var med Abraham, din fader, så han opnår sin bophøjelse og herlighed.

58 Se, hvad angår apræstedømmets lov, så er der meget, der vedrører den.

59 Sandelig, hvis en mand bliver kaldet af min Fader, sådan som aAron blev det, ved min egen røst og ved hans røst, han som har sendt mig, og jeg har begavet ham med bnøglerne til dette præstedømmes magt, hvis han så gør noget i mit navn og i overensstemmelse med min lov og ved mit ord, så begår han ikke synd, og jeg vil retfærdiggøre ham.

60 Lad derfor ingen kritisere min tjener Joseph, for jeg vil retfærdiggøre ham, for han skal bringe det offer, som jeg kræver af hans hænder for hans overtrædelser, siger Herren jeres Gud.

61 Og videre, vedrørende præstedømmets lov: Hvis nogen mand ægter en ajomfru og ønsker at bægte en anden, og den første giver sit samtykke, og hvis han så ægter den anden, og de er jomfruer og ikke har givet nogen anden mand et løfte, så er han retfærdiggjort; han kan ikke begå ægteskabsbrud, for de er blevet givet til ham; for han kan ikke begå ægteskabsbrud med den, som tilhører ham og ingen anden.

62 Og hvis han fik givet ti jomfruer efter denne lov, så kan han ikke begå ægteskabsbrud, for de tilhører ham, og de er givet til ham; derfor er han retfærdiggjort.

63 Men hvis en eller nogen af de ti jomfruer er sammen med en anden mand, efter at hun er blevet gift, har hun begået ægteskabsbrud og vil blive udryddet, for de er blevet givet ham, for at de kan amangfoldiggøre sig og opfylde jorden i overensstemmelse med min befaling og opfylde det løfte, som blev givet af min Fader før verdens grundlæggelse, og for at de kan opnå ophøjelse i de evige verdener, så de må kunne føde menneskenes sjæle; for herved bliver min Faders bgerning videreført, så han kan blive herliggjort.

64 Og videre, sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis nogen mand, som besidder nøglerne til denne magt, har en hustru, og han forelægger hende mit præstedømmes lov, hvad angår dette, da skal hun tro og støtte ham, ellers skal hun blive udryddet, siger Herren jeres Gud; for jeg vil udrydde hende; for jeg vil herliggøre mit navn ved alle dem, som modtager og vedbliver med at efterleve min lov.

65 Derfor anser jeg det for at være i overensstemmelse med loven, hvis hun ikke antager denne lov, at han modtager alt, hvad jeg, Herren hans Gud, vil give ham, fordi hun ikke troede og støttede ham i overensstemmelse med mit ord; og så bliver hun den, der overtræder; og han er fritaget for Saras lov, hun som støttede Abraham i overensstemmelse med loven, da jeg befalede Abraham at tage Hagar til hustru.

66 Og se, hvad angår denne lov, sandelig, sandelig siger jeg dig: Jeg vil åbenbare mere for dig siden hen, lad derfor dette være tilstrækkeligt for nærværende. Se, jeg er Alfa og Omega. Amen.