Skrifterne
Lære og Pagter 52
forrige næste

Afsnit 52

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirkens ældster i Kirtland, Ohio, den 6. juni 1831. Der var blevet afholdt en konference i Kirtland fra den 3. til og med den 6. juni. Under denne konference blev de første egentlige ordinationer til embedet som højpræst foretaget, og man påpegede visse tilkendegivelser af falske og bedrageriske ånder og revsede disse.

1-2: Det bliver bestemt, at næste konference skal afholdes i Missouri. 3-8: Visse ældster bliver udpeget til at rejse sammen. 9-11: Ældsterne skal undervise i det, apostlene og profeterne har skrevet. 12-21: De, som er oplyst af Ånden, frembringer lovprisnings og visdoms frugter. 22-44: Forskellige ældster bliver udpeget til at drage ud og prædike evangeliet, mens de rejser til Missouri til konferencen.

1 Se, så siger Herren til de ældster, som han har akaldet og udvalgt i disse sidste dage ved sin Ånds røst –

2 idet han siger: Jeg, Herren, vil kundgøre for jer, hvad jeg vil, at I skal gøre fra dette tidspunkt og indtil næste konference, som skal afholdes i Missouri i det aland, som jeg vil bhellige til mit folk, der er en crest af Jakob og dem, der er arvinger i henhold til dpagten.

3 Derfor, sandelig siger jeg jer: Lad mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon begive sig af sted, så snart der kan træffes forberedelser til, at de kan forlade deres hjem og rejse til Missouris land.

4 Og for så vidt som de er trofaste mod mig, skal det blive gjort kendt for dem, hvad de skal gøre;

5 og det skal også, for så vidt som de er trofaste, blive gjort kendt for dem, hvor jeres aarveland er.

6 Men for så vidt som de ikke er trofaste, skal de blive forstødt, sådan som jeg vil, som det synes mig bedst.

7 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad min tjener Lyman Wight og min tjener John Corrill hurtigt begive sig af sted;

8 og ligeledes min tjener John Murdock og min tjener Hyrum Smith begive sig af sted til det samme sted via Detroit.

9 Og lad dem rejse derfra og prædike ordet undervejs, idet de aikke siger andet end det, som bprofeterne og apostlene har skrevet, og det, som de bliver undervist i af cTalsmanden ved troens bøn.

10 Lad dem drage af sted ato og to, og lad dem således prædike undervejs i hver forsamling, idet de bdøber med vand og chåndspålæggelse ved vandkanten.

11 For så siger Herren: Jeg vil fremskynde mit værk i retfærdighed, for de dage kommer, da jeg vil sende dom ud for at bringe sejr.

12 Og lad min tjener Lyman Wight tage sig i agt, for Satan ønsker at asigte ham som avner.

13 Og se, den, der er atrofast, skal blive gjort til hersker over meget.

14 Og videre, jeg vil give jer et mønster i alt, for at I ikke skal blive bedraget; for Satan er løs i landet, og han drager om og forfører folkeslagene –

15 derfor, den, der beder, og hvis aånd er angerfuld, han bliver bantaget af mig, hvis han adlyder mine cordinancer.

16 Den, der taler, og hvis ånd er angerfuld, og hvis sprog er sagtmodigt og opbygger, han er af Gud, hvis han adlyder mine ordinancer.

17 Og videre, den, der bæver under min magt, skal blive gjort astærk og skal frembringe lovprisnings og bvisdoms frugter i overensstemmelse med de åbenbaringer og sandheder, som jeg har givet jer.

18 Og videre, den, der bliver overvundet og aikke frembringer frugter, ja, efter dette mønster, er ikke af mig.

19 Derfor skal I ud fra dette mønster akende ånderne i alle tilfælde under alle himlene.

20 Og de dage er kommet; i forhold til menneskenes tro skal det blive agjort for dem.

21 Se, denne befaling er givet til alle de ældster, som jeg har udvalgt.

22 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad min tjener aThomas B. Marsh og min tjener Ezra Thayre også begive sig af sted til det selv samme land og prædike ordet undervejs.

23 Og videre, lad min tjener Isaac Morley og min tjener Ezra Booth begive sig af sted til det selv samme land og også prædike ordet undervejs.

24 Og videre, lad mine tjenere aEdward Partridge og Martin Harris begive sig af sted sammen med mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun.

25 Lad også mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock begive sig af sted til det selv samme land og prædike undervejs.

26 Og lad mine tjenere aParley P. Pratt og bOrson Pratt begive sig af sted, ja, til det selv samme land og prædike undervejs.

27 Og lad også mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Carter begive sig af sted til det selv samme land og prædike undervejs.

28 Lad også mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott begive sig af sted.

29 Lad også mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin begive sig af sted.

30 Lad også mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith begive sig af sted.

31 Lad også mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter begive sig af sted.

32 Og lad mine tjenere aNewel Knight og Selah J. Griffin begge blive ordineret og også begive sig af sted.

33 Ja, sandelig siger jeg: Lad alle disse begive sig af sted til ét sted, ad hver deres vej, og den ene mand skal ikke bygge på den aandens grundvold, ej heller rejse i den andens spor.

34 Den, der er trofast, han skal blive bevaret og velsignet med megen afrugt.

35 Og videre siger jeg jer: Lad mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey begive sig af sted til landene mod øst;

36 lad dem virke blandt deres slægtninge, idet de aikke kundgør andet end profeterne og apostlene, det, som de har bset og hørt og helt sikkert ctror på, for at profetierne må blive opfyldt.

37 Lad som følge af overtrædelse da det, som blev overdraget Heman Basset, blive ataget fra ham og lagt på Simonds Ryders hoved.

38 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad Jared Carter blive aordineret til præst og ligeledes George James blive ordineret til bpræst.

39 Lad resten af ældsterne avåge over menighederne og kundgøre ordet i egnene rundt omkring dem; og lad dem arbejde med deres egne hænder, så der ikke bliver praktiseret nogen bafgudsdyrkelse eller ugudelighed.

40 Og husk i alle forhold de afattige og de btrængende, de syge og de plagede, for den, der ikke gør dette, han er ikke min discipel.

41 Og videre, lad mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon og Edward Partridge medbringe en aanbefaling fra kirken. Og lad der også blive fremskaffet en til min tjener Oliver Cowdery.

42 Og således skal I, sådan som jeg har sagt, hvis I er trofaste, samle jer for at frydes i aMissouris land, som er bjeres arveland, og som nu er jeres fjenders land.

43 Men se, jeg, Herren, vil fremskynde byen, når tiden er inde, og jeg vil krone de trofaste med aglæde og fryd.

44 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, og jeg skal aløfte dem op på den yderste dag. Således er det. Amen.