Skrifterne
Lære og Pagter 57


Afsnit 57

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 20. juli 1831. I overensstemmelse med Herrens befaling om at rejse til Missouri, hvor han ville åbenbare »hvor jeres arveland er« (afsnit 52), var ældsterne rejst fra Ohio til Missouris vestlige grænseegne. Joseph Smith funderede over lamanitternes tilstand og undredes: »Hvornår skal ødemarken blomstre som rosen? Hvornår skal Zion opbygges i sin herlighed, og hvor skal dit tempel stå, hvortil alle folkeslag skal komme i de sidste dage?« Efterfølgende modtog han denne åbenbaring.

1-3: Independence, Missouri, er stedet for byen Zion og templet. 4-7: De hellige skal købe jordlodder og få arvelodder i det område. 8-16: Sidney Gilbert skal etablere en købmandsforretning, William W. Phelps skal være bogtrykker, og Oliver Cowdery skal redigere tekster med henblik på udgivelse.

1 Lyt, o I min kirkes ældster, siger Herren jeres Gud, I som i overensstemmelse med mine befalinger har forsamlet jer i dette land, som er aMissouris land, og som er det bland, som jeg har udpeget og chelliget til dindsamlingen af de hellige.

2 Derfor er dette det forjættede land og astedet for byen bZion.

3 Og således siger Herren jeres Gud: Hvis I vil modtage visdom, så er her visdom. Se, det sted, som nu kaldes Independence, er midtpunktet, og et sted til atemplet ligger vest herfor på en grund, som ikke ligger langt fra retsbygningen.

4 Derfor er det visdom, at den jord skal aopkøbes af de hellige, og ligeså hvert stykke, som ligger vest herfor, helt ud til den grænse, der løber nøjagtig mellem bjøde og ikke-jøde;

5 og også hvert stykke, som grænser op til prærien, i det omfang mine disciple bliver i stand til at aopkøbe jordlodder. Se, dette er visdom, for at de kan berhverve sig den til en evigtvarende arvelod.

6 Og lad min tjener Sidney Gilbert stå i det embede, hvortil jeg har udpeget ham, til at modtage penge, til at være aagent for kirken og til at opkøbe jord i alle de omkringliggende egne i den udstrækning, det kan lade sig gøre i retfærdighed, og sådan som visdommen vejleder til.

7 Og lad min tjener aEdward Partridge stå i det embede, hvortil jeg har udpeget ham og btildele de hellige deres arvelodder, sådan som jeg har befalet; og ligeså de, som han har udpeget til at hjælpe sig.

8 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad min tjener Sidney Gilbert bosætte sig på dette sted og grundlægge en købmandsforretning, så han kan sælge varer uden svig, så han kan komme til penge, der kan anvendes til at købe jordlodder for til gavn for de hellige, og så han kan indkøbe alle de ting, disciplene måtte behøve for at kunne bosætte sig på deres arvelod.

9 Og lad også min tjener Sidney Gilbert skaffe sig et næringsbrev – se, her er visdom, og den, der læser, lad ham forstå – så han kan sende varer til folk, ja, ved hvem han vil, som er handelsmedhjælpere, ansat i hans tjeneste;

10 og således sørge for mine hellige, så mit evangelium kan blive prædiket for dem, som sidder i amørke og i bdødens land og skygge.

11 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad min tjener aWilliam W. Phelps bosætte sig på dette sted og nedsætte sig som bbogtrykker for kirken.

12 Og se, hvis verden modtager hans skrifter – se, her er visdom – lad ham da skaffe så meget, som han kan skaffe i retfærdighed til gavn for de hellige.

13 Og lad min tjener aOliver Cowdery bistå ham, sådan som jeg har befalet, et hvilket som helst sted, jeg måtte udpege for ham, ved at afskrive, rette og udvælge, så alt må være ret for mig, sådan som det ved Ånden skal blive vist gennem ham.

14 Og lad således de, om hvem jeg har talt, bosætte sig i Zions land sammen med deres familier så hurtigt som muligt for at gøre dette, sådan som jeg har talt.

15 Og se, angående indsamlingen: Lad biskoppen og agenten så hurtigt som muligt træffe forberedelser for de familier, som er blevet befalet at komme til dette land, og lad dem bosætte sig på deres arvelod.

16 Og til resten af såvel ældster som medlemmer skal der siden hen gives yderligere anvisninger. Således er det. Amen.