Skrifterne
Lære og Pagter 35
forrige næste


Afsnit 35

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheden af Fayette, New York, den 7. december 1830. På dette tidspunkt var profeten næsten dagligt beskæftiget med at foretage en oversættelse af Bibelen. Oversættelsen var blevet påbegyndt så tidligt som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og John Whitmer havde virket som skrivere. Eftersom de nu var blevet kaldet til andre pligter, blev Sidney Rigdon ved guddommelig udpegelse kaldet til at virke som profetens skriver i dette arbejde (se vers 20). Som forord til optegnelsen af denne åbenbaring anføres det i Joseph Smiths historie at »I december kom Sidney Rigdon [fra Ohio] for at adspørge Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge … Kort efter at disse to brødre var ankommet, talte Herren følgende.«

1-2: Sådan kan mennesker blive Guds sønner. 3-7: Sidney Rigdon bliver kaldet til at døbe og til at overdrage Helligånden. 8-12: Tegn og mirakler udvirkes ved tro. 13-16: Herrens tjenere vil tærske folkeslagene ved Åndens kraft. 17-19: Joseph Smith besidder nøglerne til hemmelighederne. 20-21: De udvalgte skal tåle den dag, Herren kommer. 22-27: Israel skal blive frelst.

1 Lyt til røsten fra aHerren jeres Gud, ja, bAlfa og Omega, begyndelsen og enden, hvis cvej er ét evigt kredsløb, den dsamme i dag som i går og for evigt.

2 Jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, som blev akorsfæstet for verdens synder, ja, for så mange som vil btro på mit navn, for at de kan blive cGuds sønner, ja, dét i mig, ligesom jeg er eét i Faderen, ligesom Faderen er ét i mig, for at vi må blive ét.

3 Se, sandelig, sandelig siger jeg til min tjener Sidney: Jeg har betragtet dig og dine gerninger. Jeg har hørt dine bønner og beredt dig til et større værk.

4 Du er velsignet, for du skal udføre store ting. Se, du blev sendt ud, ligesom aJohannes, for at berede vejen for mig og for bprofeten Elias, som skal komme, og du vidste det ikke.

5 Du døbte med vand til omvendelse, men de amodtog ikke Helligånden;

6 men se, jeg giver dig den befaling, at du skal adøbe med vand, og de skal modtage bHelligånden ved chåndspålæggelse, ligesom apostlene fordum.

7 Og det skal ske, at der skal udføres en stor gerning i landet, ja, blandt aikke-jøderne, for deres dårskab og deres vederstyggeligheder skal gives til kende for øjnene af alle mennesker.

8 For jeg er Gud, og amin arm er ikke blevet kortere; og jeg vil vise bmirakler, ctegn og undere til alle dem, der dtror på mit navn.

9 Og de, som i atro beder derom i mit navn, de skal buddrive cdjævle; de skal dhelbrede de syge; de skal få de blinde til at se og de døve til at høre og de stumme til at tale og de lamme til at gå.

10 Og den tid kommer hastigt, da store ting skal vises for menneskenes børn;

11 men auden tro skal der ikke vises noget, bortset fra bødelæggelser over cBabylon, den som har fået alle folkeslag til at drikke af sin dutugts vredes vin.

12 Og der er aingen, som gør godt, bortset fra dem, der er rede til at modtage mit evangeliums fylde, som jeg har sendt ud til denne slægt.

13 Derfor opfordrer jeg de asvage i denne verden, dem som er bulærde og foragtede, til at tærske folkeslagene ved min Ånds kraft;

14 og deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres askjold og værn; og jeg vil binde op om deres lænder, og de skal kæmpe med mandsmod for mig; og deres bfjender skal være under deres fødder; og jeg vil lade sværdet cfalde til fordel for dem, og ved min harmes dild vil jeg bevare dem.

15 Og de afattige og de bsagtmodige skal få evangeliet prædiket for sig, og de skal cse hen til tiden for mit komme, for den er dnær for hånden –

16 og de skal lære lignelsen om afigentræet, for sommeren er allerede nær nu.

17 Og jeg har udsendt amit evangeliums fylde ved min tjener bJosephs hånd; og i hans svaghed har jeg velsignet ham;

18 og jeg har givet ham anøglerne til hemmeligheden om det, som har været bforseglet, nemlig det, som har været til fra verdens cgrundlæggelse, og det, som skal ske fra dette tidspunkt og indtil tiden for mit komme, hvis han forbliver i mig, og hvis ikke, vil jeg sætte en anden i hans sted.

19 Våg derfor over ham, så hans tro ikke svigter, og det skal blive givet af aTalsmanden, bHelligånden, som kender alt.

20 Og den befaling giver jeg dig, at du skal askrive for ham; og skrifterne skal blive givet, ligesom de er i mit bryst, til frelse for mine egne budvalgte;

21 for de vil høre min arøst og skal se mig og skal ikke sove og skal bbestå på den dag, jeg ckommer; for de skal blive gjort rene, ligesom jeg er dren.

22 Og se, jeg siger adig: Bliv hos ham, så skal han rejse med dig, svigt ham ikke, så skal dette visselig blive opfyldt.

23 Og i det omfang at I aikke skriver, se, da skal det blive ham pålagt at profetere; og du skal prædike mit evangelium og henvise til de bhellige profeter for at bevise hans ord, sådan som de skal blive givet ham.

24 aHold alle de befalinger og pagter, hvorved I er bundet, så vil jeg lade himlene bryste til gavn for jer, og cSatan skal bæve, og Zion skal dfryde sig på højene og blomstre;

25 og aIsrael skal blive bfrelst, når jeg anser tiden for at være inde; og ved de cnøgler, som jeg har givet, skal de blive ledt og aldrig mere på nogen måde fare vild.

26 Opløft jeres hjerte og vær glade, jeres aforløsning stunder til.

27 Frygt ikke, lille flok, ariget er jeres, indtil jeg kommer. Se, bjeg kommer hastigt. Så ske det. Amen.