Skrifterne
Lære og Pagter 51
forrige næste


Afsnit 51

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, den 20. maj 1831. På denne tid begyndte de hellige, som flyttede til fra de østlige stater, at ankomme til Ohio, og det blev nødvendigt at træffe konkrete forberedelser til deres bosættelse. Eftersom denne opgave især hørte ind under biskoppens embede, søgte biskop Edward Partridge anvisninger i sagen, og profeten adspurgte Herren.

1-8: Edward Partridge bliver udpeget til at styre forvaltninger og ejendomme. 9-12: De hellige skal handle ærligt og modtage ligeligt. 13-15: De skal oprette biskoppens forrådshus og administrere ejendom i overensstemmelse med Herrens lov. 16-20: Ohio skal være et midlertidigt samlingssted.

1 Lyt til mig, siger Herren, jeres Gud, og jeg vil tale til min tjener aEdward Partridge og give ham anvisninger; for det må nødvendigvis være sådan, at han modtager anvisninger på, hvordan han skal organisere dette folk.

2 For det må nødvendigvis være sådan, at de bliver organiseret i overensstemmelse med mine alove; hvis det sker anderledes, vil de blive forstødt.

3 Lad derfor min tjener Edward Partridge og de, som han har udvalgt, og i hvem jeg har velbehag, tildele dette folk deres andele, hver mand aligeligt i forhold til hans familie, i forhold til hans omstændigheder og hans trang og bbehov.

4 Og lad min tjener Edward Partridge, når han tildeler en mand hans andel, give ham et dokument, der sikrer ham hans andel, så han har den, nemlig denne ret og denne arvelod i kirken, indtil han overtræder og ved kirkens røst og i overensstemmelse med kirkens love og apagter ikke regnes for værdig til at tilhøre kirken.

5 Og hvis han overtræder og ikke regnes for værdig til at tilhøre kirken, skal han ikke have magt til at gøre krav på den andel, som han har helliget til biskoppen til de fattige og trængende i min kirke; derfor skal han ikke have gaven tilbage, men skal kun have krav på den andel, som er blevet overdraget ham.

6 Og således skal alt gøres vitterligt ai overensstemmelse med blandets love.

7 Og lad det, der tilhører dette folk, blive tildelt dette folk.

8 Og de apenge, som dette folk har tilbage – lad der blive udpeget en agent for dette folk til at tage imod bpengene til at sørge for mad og klæder i overensstemmelse med folkets behov.

9 Og lad enhver handle aærligt og være lige blandt dette folk og modtage lige, så I må være bét, sådan som jeg har befalet jer.

10 Og lad ikke det, som tilhører dette folk, blive taget og givet til nogen fra en aanden menighed.

11 Hvis en anden menighed derfor ønsker at modtage penge af denne menighed, lad dem da betale denne menighed tilbage, sådan som de bliver enige om;

12 og dette skal ordnes gennem biskoppen eller den agent, der skal udpeges ved amenighedens røst.

13 Og videre, lad biskoppen oprette et aforrådshus for denne menighed; og lad alt – både penge og levnedsmidler – der er ud over det, som er bnødvendigt for at opfylde dette folks behov, opbevare i biskoppens hænder.

14 Og lad ham også sætte det til side, som han har behov for, og som hans familie har behov for, eftersom han skal være fuldt optaget af at tage sig af disse anliggender.

15 Og således giver jeg dette folk ret til at organisere sig i overensstemmelse med mine alove.

16 Jeg helliger adette land til dem for en kort tid, indtil jeg, Herren, vil sørge for dem på en anden måde og befale dem at drage herfra;

17 og timen og dagen er ikke givet dem, lad dem derfor handle i dette land, som skulle de blive her i flere år, og dette skal vende sig til gavn for dem.

18 Se, dette skal være min tjener Edward Partridge til eksempel andre steder, i alle menigheder.

19 Og den, der viser sig at være en trofast, en retfærdig og en klog aforvalter, skal gå ind til sin Herres bglæde og skal arve evigt liv.

20 Sandelig siger jeg jer: Jeg er Jesus Kristus, der akommer hastigt i den btime, I ikke venter det. Således er det. Amen.