Skrifterne
Lære og Pagter 68
forrige næste

Afsnit 68

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 1. november 1831, som svar på en bøn om, at Herren ville tilkendegive sin hensigt med hensyn til Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin. Selv om dele af denne åbenbaring var rettet til disse fire mænd, vedrører meget af indholdet hele kirken. Denne åbenbaring blev udvidet under Joseph Smiths ledelse, da den blev offentliggjort i 1835 udgaven af Lære og Pagter.

1-5: Når ældsterne bliver tilskyndet af Helligånden, er deres ord hellig skrift. 6-12: Ældster skal prædike og døbe og tegn følger sande troende. 13-24: Den førstefødte af Arons sønner kan tjene som den præsiderende biskop (dvs. besidde nøglerne til at kunne præsidere som biskop) under ledelse af Det Første Præsidentskab. 25-28: Forældre får befaling om at undervise deres børn i evangeliet. 29-35: De hellige skal overholde sabbatten, arbejde flittigt og bede.

1 Min tjener Orson Hyde blev ved sin ordination kaldet til at forkynde det evigtvarende evangelium ved den levende Guds aÅnd fra folk til folk og fra land til land i de ugudeliges forsamlinger, i deres synagoger ved at ræsonnere med og udlægge alle skrifterne for dem.

2 Og se, dette er et forbillede for alle dem, der er blevet ordineret til dette præstedømme, og som er blevet givet den mission at rejse ud –

3 og dette er forbilledet for dem, at de skal atale, når de bliver tilskyndet af Helligånden.

4 Og hvad de end taler, når de bliver tilskyndet af aHelligånden, skal være hellig skrift, skal være Herrens vilje, skal være Herrens sind, skal være Herrens ord, skal være Herrens røst og Guds bkraft til frelse.

5 Se, dette er Herrens løfte til jer, o I mine tjenere.

6 Vær derfor ved godt mod og afrygt ikke, for jeg, Herren, er med jer og vil stå jer bi; og I skal aflægge vidnesbyrd om mig, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Søn, at jeg var, at jeg er, og at jeg kommer.

7 Dette er Herrens ord til dig, min tjener aOrson Hyde, og også til min tjener Luke Johnson og til min tjener Lyman Johnson og til min tjener William E. McLellin og til alle de trofaste ældster i min kirke:

8 aDrag I ud i al verden, bforkynd evangeliet for chver skabning, idet I handler med den dmyndighed, som jeg har givet jer, og edøber i Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn.

9 Og aden, som tror og bliver døbt, skal blive bfrelst; og den, som ikke tror, skal blive cfordømt.

10 Og den, som tror, skal blive velsignet med ategn, der følger ham, sådan som der står skrevet.

11 Og til jer skal det blive givet at kende atidernes tegn og tegnene på Menneskesønnens komme;

12 og så mange, som Faderen aflægger vidnesbyrd om, dem skal der gives jer magt til at abesegle til evigt liv. Amen.

13 Og se, angående de øvrige emner ud over pagterne og befalingerne, så er de disse:

14 Det står endnu tilbage, når Herren anser tiden for at være inde, at indsætte andre abiskopper for kirken til at tjene på samme måde som den første;

15 og de skal være ahøjpræster, som er værdige, og de skal udpeges af bDet Første Præsidentskab for det melkisedekske præstedømme, medmindre de er bogstavelige efterkommere af cAron.

16 Og hvis de er bogstavelige efterkommere af aAron, har de en lovfæstet ret til embedet som biskop, hvis de er de førstefødte blandt Arons sønner;

17 for den førstefødte besidder retten til at præsidere over dette præstedømme og til dets anøgler eller myndighed.

18 Intet menneske har en lovfæstet ret til dette embede, til at besidde nøglerne til dette præstedømme, medmindre han er abogstavelig efterkommer og den førstefødte af Aron.

19 Men eftersom en ahøjpræst i det melkisedekske præstedømme har myndighed til at virke i alle de mindre embeder, kan han virke i bbiskoppens embede, når der ikke kan findes en bogstavelig efterkommer af Aron, forudsat at han bliver kaldet og indsat og ordineret til denne magt under hænderne på Det Første Præsidentskab for det melkisedekske præstedømme.

20 Og også en bogstavelig efterkommer af Aron må udpeges af dette præsidentskab og findes værdig og asalves og bordineres under dette præsidentskabs hænder, ellers er de ikke lovmæssigt bemyndiget til at virke i deres præstedømme.

21 Men i medfør af forordningen angående deres ret til præstedømmet, som overgår fra far til søn, kan de gøre krav på deres salvelse, hvis de på noget tidspunkt kan bevise deres afstamning eller får den at vide ved åbenbaring fra Herren under ovennævnte præsidentskabs hænder.

22 Og videre, ingen biskop eller højpræst, som bliver indsat til denne tjenestegerning, skal underkastes rettergang eller kendes skyldig i nogen lovovertrædelse, uden at det sker for aDet Første Præsidentskab i kirken;

23 og dersom han bliver fundet skyldig for dette præsidentskab ved vidneudsagn, der ikke kan drages i tvivl, skal han erklæres skyldig;

24 og hvis han omvender sig, skal han atilgives i overensstemmelse med kirkens pagter og befalinger.

25 Og videre, for så vidt som aforældre, der har børn i Zion eller i nogen af hendes bstave, som er organiseret, ikke clærer dem at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb og Helligåndsgaven ved håndspålæggelse, når de er dotte år gamle, skal esynden hvile på forældrenes hoved.

26 For dette skal være en lov for indbyggerne i aZion eller i enhver af hendes stave, som er organiseret.

27 Og deres børn skal adøbes til deres bsynders forladelse, når de er cotte år gamle, og modtage håndspålæggelsen.

28 Og de skal også lære deres børn at abede og at vandre retskaffent for Herren.

29 Og Zions indbyggere skal også iagttage asabbatsdagen, så de holder den hellig.

30 Og Zions indbyggere skal også i al trofasthed huske deres arbejde, for så vidt som de er udpeget til at arbejde; for lediggængeren skal holdes i erindring for Herren.

31 Se, jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med Zions indbyggere, for der findes alediggængere blandt dem; og deres børn vokser også op i bugudelighed; de cstræber heller ikke alvorligt efter evighedens rigdomme, men deres øjne er fulde af griskhed.

32 Dette burde ikke være således og må bringes til ophør blandt dem; lad derfor min tjener Oliver Cowdery bringe disse ord til Zions land.

33 Og den befaling giver jeg dem, at den, der ikke beder sine abønner for Herren, når det er tid til det, lad ham blive holdt i berindring over for den, der er dommer for mit folk.

34 Disse aord er sande og troværdige; overtræd dem derfor ikke, og btræk heller ikke noget derfra.

35 Se, jeg er aAlfa og Omega, og bjeg kommer hurtigt. Amen.