Skrifterne
Lære og Pagter 10
forrige næste

Afsnit 10

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, formentlig omkring april 1829, selv om dele kan være blevet modtaget så tidligt som i sommeren 1828. Heri oplyser Herren Joseph om, at nogle ugudelige mennesker har foretaget ændringer i de 116 manuskriptsider fra oversættelsen af Lehis Bog i Mormons Bog. Martin Harris, som midlertidigt havde fået arkene betroet, havde mistet disse manuskriptsider. (Se indledningen til afsnit 3). Det ondsindede forehavende var at afvente den forventede genoversættelse af den tekst, der var indeholdt i de stjålne sider, og så at bringe oversætteren i vanry ved at påvise de uoverensstemmelser, der var skabt ved ændringerne. At denne ugudelige hensigt var blevet undfanget af den Onde selv og var kendt af Herren, endog mens Mormon, den fordums nefitiske historieskriver, udfærdigede sin forkortelse af de samlede plader, fremgår af Mormons Bog (se Mormons Ord 1:3-7).

1-26: Satan ophidser ugudelige mennesker til at modarbejde Herrens værk. 27-33: Han søger at fordærve menneskenes sjæle. 34-52: Evangeliet skal udbredes til lamanitterne og til alle folkeslag ved hjælp af Mormons Bog. 53-63: Herren vil grundfæste sin kirke og sit evangelium blandt menneskene. 64-70: Han vil indsamle dem, der har omvendt sig, til sin kirke og frelse de lydige.

1 Se nu, jeg siger dig, at fordi du overlod den tekst, som du havde fået kraft til at oversætte ved hjælp af aUrim og Tummim, i hænderne på en bugudelig mand, har du mistet dem.

2 Og du mistede også din gave på samme tid, og dit asind blev formørket.

3 Alligevel har du nu afået den igen, se derfor til, at du er trofast og fortsætter, så du kan få gjort resten af arbejdet med oversættelsen færdig, sådan som du var begyndt.

4 Løb ikke ahurtigere eller arbejd mere, end du har fået bstyrke og kræfter til for at sætte dig i stand til at oversætte, men vær cflittig indtil enden.

5 aBed altid, så du kan komme ud af det som sejrherre; ja, så du kan besejre Satan, og så du kan undslippe hænderne på Satans tjenere, der understøtter hans værk.

6 Se, de har forsøgt at abringe dig i vanry; ja, selv den bmand, du stolede på, har forsøgt at bringe dig i vanry.

7 Og af denne årsag sagde jeg, at han var en ugudelig mand, for han har forsøgt at borttage det, som du er blevet betroet, og han har også forsøgt at tilintetgøre din gave.

8 Og fordi du har overladt teksten i hans hænder, se, så har ugudelige mennesker taget den fra dig.

9 Således har du overladt dem, ja, det, der var helligt, til ugudelighed.

10 Og se, aSatan har lagt dem det i hjertet at ændre de ord, som du har ladet skrive, eller som du har oversat, og som er udgået af dine hænder.

11 Og se, jeg siger dig, at fordi de har ændret ordene, giver de en anden mening end det, du har oversat og ladet skrive;

12 og på denne måde har Djævelen forsøgt at lægge en snedig plan for at kunne tilintetgøre dette værk,

13 for han har lagt dem det i hjertet, at de skulle gøre dette, for at de ved at lyve kan sige, at de har afanget dig i de ord, som du har foregivet at have oversat.

14 Sandelig siger jeg dig, at jeg ikke vil tillade, at Satan skal udføre sit ondsindede forehavende, hvad angår dette.

15 For se, han har lagt dem det i hjertet at få dig til at friste Herren din Gud ved at bede om lov til at oversætte det endnu engang.

16 Og se, da siger og tænker de i hjertet: Vi vil se, om Gud har givet ham kraft til at oversætte; i så fald vil han igen give ham kraft;

17 og hvis Gud igen giver ham kraft, eller hvis han oversætter igen, eller med andre ord hvis han frembringer de samme ord, se, da har vi de samme hos os, og vi har ændret dem;

18 derfor stemmer de ikke overens, og vi vil sige, at han har løjet i sine ord, og at han ingen gave har, og at han ingen magt har;

19 således vil vi bringe ham i vanry og ligeledes værket; og vi vil gøre dette, for at vi ikke til slut skal gøres til skamme, og for at vi kan blive æret af verden.

20 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at Satan har et fast greb om deres hjerte; han ahidser dem op til at gøre bondt mod det, der er godt;

21 og deres hjerte er afordærvet og fuldt af bugudelighed og vederstyggeligheder, og de celsker dmørket snarere end lyset, fordi deres egerninger er onde; derfor vil de ikke bede til mig.

22 aSatan hidser dem op, så han kan blede deres sjæl i fordærv.

23 Og således har han lagt en snedig plan og tror, at han kan tilintetgøre Guds værk; men jeg vil kræve dette af deres hænder, og det skal vende sig til deres skam og fordømmelse på adommens dag.

24 Ja, han hidser deres hjerte op til vrede mod dette værk.

25 Ja, han siger til dem: Bedrag, og læg jer på lur for at fange dem, så I kan bringe i vanry; se, det er der intet galt i. Og således smigrer han dem og siger til dem, at det ikke er nogen synd at alyve, hvis de dermed kan gribe et menneske i en løgn, så de kan bringe ham i vanry.

26 Og således smigrer han dem og afører dem af sted, indtil han drager deres sjæl ned i bhelvede; og således får han dem til at fange sig selv i deres egen csnare.

27 Og således går han op og ned, afrem og tilbage på jorden og søger at bfordærve menneskenes sjæle.

28 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Ve ham, der lyver for at abedrage, fordi han formoder, at en anden lyver for at bedrage, for sådanne er ikke undtaget fra Guds bretfærdighed.

29 Se nu, de har ændret disse ord, fordi Satan siger til dem: Han har bedraget jer! Og således lokker han dem bort til at gøre misgerninger, til at få dig til at afriste Herren din Gud.

30 Se, jeg siger dig, at du skal ikke igen oversætte de ord, der er udgået af dine hænder;

31 for se, de skal ikke udføre deres ondsindede forehavender ved at lyve mod disse ord. For se, hvis du frembringer de samme ord, vil de sige, at du har løjet, og at du har foregivet at kunne oversætte, men at du har modsagt dig selv.

32 Og se, de vil offentliggøre dette, og Satan vil forhærde menneskenes hjerte for at hidse dem op til vrede imod dig, så de ikke vil tro på mine ord.

33 Således påtænker aSatan at overvinde dit vidnesbyrd i denne slægt, for at værket ikke skal komme frem i denne slægt.

34 Men se, her er visdom, og skønt jeg viser dig avisdom og giver dig befalinger angående dette, hvad du skal gøre, så vis det ikke for verden, førend du har udført arbejdet med at oversætte.

35 Vær ikke forundret over, at jeg sagde til dig: Her er visdom, vis det ikke til verden! For jeg sagde: Vis det ikke til verden! for at du kan blive bevaret.

36 Se, jeg siger ikke, at du ikke skal vise det til de retfærdige;

37 men da du ikke altid kan abedømme de retfærdige, eller da du ikke altid kan skelne de ugudelige fra de retfærdige, så siger jeg dig: bVær stille, indtil jeg finder det tjenligt at gøre alt angående sagen kendt for verden.

38 Og se, sandelig siger jeg dig, at en beretning om adet, som du har skrevet, og som er udgået af dine hænder, er indgraveret på Nefis bplader;

39 ja, og du husker, at der blev sagt i disse skrifter, at der blev givet en mere detaljeret beretning om dette på Nefis plader.

40 Og se, da den beretning, der er indgraveret på Nefis plader, er mere detaljeret angående det, som jeg i min visdom vil bringe til menneskenes kundskab ved denne beretning,

41 skal du derfor oversætte de indgraveringer, der er på Nefis aplader, indtil du kommer op til kong Benjamins regeringstid, eller indtil du kommer til det, som du har oversat, og som du har beholdt;

42 og se, du skal udgive det som Nefis optegnelse; og således vil jeg beskæmme dem, der har ændret mine ord.

43 Jeg vil ikke tillade, at de skal tilintetgøre mit værk; ja, jeg vil vise dem, at min visdom er større end Djævelens snedighed.

44 Se, de har kun en del, eller en forkortelse, af Nefis beretning.

45 Se, på Nefis plader er der indgraveret meget, som kaster større lys over mit evangelium; derfor anser jeg det for víst, at du oversætter denne første del af Nefis indgraveringer og udgiver den i dette værk.

46 Og se, resten af adette værk indeholder alle de dele af mit bevangelium, som mine hellige profeter, ja, og også mine disciple, i deres bønner cønskede skulle komme frem til dette folk.

47 Og jeg sagde til dem, at det skulle agives dem i overensstemmelse med deres btro i deres bønner;

48 ja, og deres tro var dette – at mit evangelium, som jeg gav dem, for at de kunne forkynde det i deres dage, måtte komme til deres brødre, alamanitterne, og også til alle, der var blevet lamanitter, fordi de havde skilt sig ud.

49 Se, dette er ikke alt – deres tro i deres bønner var, at dette evangelium også skulle kundgøres, hvis det var muligt, at andre folkeslag skulle tage dette land i besiddelse;

50 og således efterlod de i deres bønner den velsignelse over dette land, at hver den, der ville tro på dette evangelium i dette land, måtte få evigt liv;

51 ja, at det måtte være frit for alle, uanset hvilket folkeslag, stamme, tungemål eller folk, de end måtte tilhøre.

52 Og se nu, i overensstemmelse med deres tro i deres bønner vil jeg bringe denne del af mit evangelium til mit folks kundskab. Se, jeg bringer det ikke frem for at tilintetgøre det, som de har modtaget, men for at opbygge det.

53 Og af denne årsag har jeg sagt: Hvis denne slægt ikke forhærder hjertet, vil jeg oprette min kirke blandt dem.

54 Se, dette siger jeg ikke for at bringe min kirke i vanry, men jeg siger dette for at opbygge min kirke;

55 derfor behøver ingen, som tilhører min kirke, at afrygte, for sådanne skal barve cHimmeriget.

56 Men det er dem, som ikke afrygter mig og heller ikke holder mine befalinger, men bygger bkirker til sig selv for at få cvinding, ja, alle dem, som handler ugudeligt og bygger Djævelens rige – ja, sandelig, sandelig siger jeg dig, at det er dem, som jeg vil forurolige og få til at bæve og ryste i deres inderste.

57 Se, jeg er Jesus Kristus, aGuds Søn. Jeg kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig.

58 Jeg er alyset, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke.

59 Jeg er den, som til mine disciple sagde: Jeg har aandre bfår, som ikke er af denne fold. Og der var mange, som ikke cforstod mig.

60 Og jeg vil vise dette folk, at jeg havde andre får, og at de var en gren af aJakobs hus;

61 og jeg vil bringe de forunderlige gerninger, som de gjorde i mit navn, frem i lyset;

62 ja, og jeg vil også bringe mit evangelium, som det blev forkyndt for dem, frem i lyset, og se, de skal ikke forkaste det, som du har modtaget, men de skal opbygge det og skal bringe de sande punkter i min alære frem i lyset, ja, og den eneste lære, der er af mig.

63 Og dette gør jeg for at stadfæste mit evangelium, så der ikke skal være så megen strid; ja, aSatan hidser menneskenes hjerte op til bstrid angående punkterne i min lære; og i dette begår de fejl, for de cfordrejer skrifterne og forstår dem ikke.

64 Derfor vil jeg udfolde denne store hemmelighed for dem;

65 for se, jeg vil asamle dem, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, hvis de ikke forhærder hjertet;

66 ja, hvis de vil, kan de komme og frit drikke af alivets vand.

67 Se, dette er min lære: Hver den, der omvender sig og akommer til mig, denne er min bkirke.

68 Hver den, der akundgør mere eller mindre end dette, han er ikke af mig, men er bimod mig; derfor er han ikke af min kirke.

69 Og se nu, hver den, der er af min kirke og forbliver i min kirke til enden, ham vil jeg grundfæste på min aklippe, og bhelvedes porte skal ikke få magt over dem.

70 Og se, husk ordene fra ham, som er verdens liv og alys, din forløser, din bHerre og din Gud. Amen.