Skrifterne
Lære og Pagter 41


Afsnit 41

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831. Denne åbenbaring giver profeten og kirkens ældster befaling om at bede om at modtage Guds »lov« (se afsnit 42). Joseph Smith var lige kommet til Kirtland fra New York og Leman Copley, et medlem af kirken i det nærliggende Thompson, Ohio, »indbød broder Joseph og Sidney (Rigdon) … til at komme og bo hos sig, så ville han give dem husly og forsyninger«. Den følgende åbenbaring gør det klart hvor Joseph og Sidney skulle bo og kalder også Edward Partridge til at være kirkens første biskop.

1-3: Ældsterne skal lede kirken ved åbenbarelsens ånd. 4-6: Sande disciple modtager og holder Herrens lov. 7-12: Edward Partridge bliver udpeget til biskop for kirken.

1 Lyt og hør, o I, mit folk, siger Herren og jeres Gud, I, hvem det fryder mig at avelsigne med den største af alle velsignelser, I, som hører mig; og I, som ikke hører mig, og som har bbekendt mit navn, vil jeg cforbande med den tungeste af alle forbandelser.

2 Lyt, o I, min kirkes ældster, som jeg har kaldet, se, jeg giver jer den befaling, at I skal forsamle jer for at blive aenige om mit ord;

3 og ved troens bøn skal I modtage min alov, så I kan vide, hvorledes I skal lede min kirke og gøre alt på rette måde i mine øjne.

4 Jeg vil være jeres ahersker, når jeg bkommer; og se, jeg kommer hastigt, og I skal se til, at min lov bliver holdt.

5 Den, som amodtager min lov og bholder den, han er min discipel; og den, som siger, at han modtager den og ikke holder den, han er ikke min discipel og skal cstødes ud af jeres midte;

6 for det er ikke passende, at det, der hører rigets børn til, skal gives til dem, der ikke er værdige, eller til ahunde, eller at bperler skal kastes for svin.

7 Og videre, det er passende, at der bliver bygget et ahus til min tjener Joseph Smith, hvori han kan bo og boversætte.

8 Og videre, det er passende, at min tjener Sidney Rigdon bor, hvor det synes ham bedst, forudsat at han holder mine befalinger.

9 Og videre, jeg har kaldet min tjener aEdward Partridge; og jeg giver den befaling, at han skal udpeges ved kirkens røst og ordineres til bbiskop for kirken og til at forlade sit arbejde som købmand og til at cbruge al sin tid til at arbejde for kirken;

10 til at se til alt det, der skal blive pålagt ham i mine love på den dag, da jeg giver dem.

11 Og dette fordi hans hjerte er rent i mine øjne, for han er ligesom aNathanael fordum, i hvem der ikke findes bsvig.

12 Disse ord er givet til jer, og de er rene i mine øjne; pas derfor på, hvordan I agter på dem; for I skal svare for dem på dommens dag. Således er det. Amen.