Skrifterne
Lære og Pagter 5
forrige næste


Afsnit 5

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i marts 1829 efter anmodning fra Martin Harris.

1-10: Denne slægt skal modtage Herrens ord gennem Joseph Smith. 11-18: Tre vidner skal vidne om Mormons Bog. 19-20: Herrens ord skal blive bekræftet ligesom i tidligere tider. 21-35: Martin Harris kan omvende sig og blive et af vidnerne.

1 Se, jeg siger dig, at eftersom min tjener aMartin Harris har ønsket at få et vidnesbyrd af min hånd om, at du, min tjener Joseph Smith jun., har de bplader, om hvilke du har vidnet og aflagt vidnesbyrd om, at du har modtaget af mig;

2 og se nu, dette skal du sige til ham: Han, der talte til dig, sagde til dig: Jeg, Herren, er Gud og har givet disse ting til dig, min tjener Joseph Smith jun., og har befalet dig, at du skal stå som avidne om disse ting;

3 og jeg har foranlediget, at du skulle indgå en pagt med mig om, at du ikke skulle vise dem, undtagen til de apersoner, som jeg har befalet dig; og du har ingen bmagt over dem, medmindre jeg skænker dig den.

4 Og du har den gave at kunne oversætte pladerne; og dette er den første gave, som jeg har overdraget til dig; og jeg har befalet, at du ikke skulle hævde at have nogen anden gave, førend mit formål er opnået med hensyn til dette; for jeg vil ikke skænke dig nogen anden gave, førend det er gjort færdigt.

5 Sandelig siger jeg dig, at ve skal komme over jordens indbyggere, hvis de aikke vil give agt på mine ord;

6 for herefter skal du blive aordineret og drage ud og fremføre mine bord for menneskenes børn.

7 Se, hvis de ikke vil atro på mine ord, ville de heller ikke tro på dig, min tjener Joseph, hvis det var muligt for dig at vise dem alle disse ting, som jeg har overdraget til dig.

8 O, denne avantro og bstivnakkede slægt – min vrede er tændt imod dem.

9 Se, sandelig siger jeg dig: De ting, som jeg har betroet dig, min tjener Joseph, har jeg aholdt tilbage med et víst formål for mig, og det skal blive gjort kendt for kommende slægter;

10 men denne slægt skal få mit ord gennem dig,

11 og ud over dit vidnesbyrd også avidnesbyrdet fra tre af mine tjenere, hvem jeg vil kalde og ordinere, og til hvem jeg vil vise disse ting, og de skal drage ud med mine ord, som bliver givet gennem dig.

12 Ja, de skal med vished vide, at disse ting er virkelige, for fra himlen vil jeg kundgøre det for dem.

13 Jeg vil give dem magt, så de kan beskue og se disse ting, som de er;

14 og til aingen andre i denne slægt vil jeg skænke denne magt til at modtage netop dette vidnesbyrd i denne, indledningen til min bkirkes oprettelse og fremkomst fra ødemarken – klar som cmånen og strålende som solen og skrækindjagende som en hær under faner.

15 Og atre vidners vidnesbyrd om mit ord vil jeg sende ud.

16 Og se, hver den, der atror på mine ord, dem vil jeg bbesøge med min cÅnds dtilkendegivelse; og de skal blive efødt af mig, nemlig af vand og af Ånden –

17 men I må vente endnu en lille stund, for I er endnu ikke blevet aordineret –

18 og deres vidnesbyrd skal også gå ud til afordømmelse af denne slægt, hvis de forhærder hjertet imod dem;

19 for en aødelæggende svøbe skal blive spredt blandt jordens indbyggere og skal, hvis de ikke bomvender sig, fortsat blive udøst fra tid til anden, indtil jorden er ctom, og dens indbyggere er brændt op og fuldstændig udryddet af lyset ved mit dkomme.

20 Se, jeg fortæller dig dette, ligesom jeg også afortalte folket om ødelæggelsen af Jerusalem; og mit bord skal blive bekræftet i denne tid, ligesom det hidtil er blevet bekræftet.

21 Og se, jeg befaler dig, min tjener Joseph, at omvende dig og at vandre mere retsindigt over for mig og ikke mere at give efter for menneskers overtalelser,

22 og at du står fast med hensyn til at aholde de befalinger, hvormed jeg har befalet dig; og hvis du gør dette, se, da skænker jeg dig evigt liv, om end du skulle blive bslået ihjel.

23 Og se, videre taler jeg til dig, min tjener Joseph, angående den amand, der ønsker vidnesbyrdet –

24 se, jeg siger til ham: Han ophøjer sig og ydmyger sig ikke tilstrækkeligt over for mig, men hvis han vil bøje sig for mig og ydmyge sig i indtrængende bøn og tro, i sit hjertes oprigtighed, da vil jeg lade ham ase de ting, som han ønsker at se.

25 Og da skal han sige til menneskene i denne slægt: Se, jeg har set de ting, som Herren har vist Joseph Smith jun.; og jeg aved med vished, at de er virkelige, for jeg har set dem, for de er blevet vist mig ved Guds kraft og ikke ved menneskets.

26 Og jeg, Herren, befaler ham, min tjener Martin Harris, at han ikke skal sige andet til dem angående disse ting, ud over at han skal sige: Jeg har set dem, og de er blevet vist mig ved Guds kraft! Og disse er de ord, som han skal sige.

27 Men hvis han fornægter dette, så bryder han den pagt, som han tidligere har indgået med mig, og se, da er han fordømt.

28 Og se, medmindre han ydmyger sig og over for mig erkender det, som han har gjort, og som er forkert, og indgår pagt med mig om, at han vil holde mine befalinger, og udøver tro på mig, se, da siger jeg til ham: Han skal ikke få dem at se, for da vil jeg ikke lade ham se de ting, som jeg har talt om.

29 Og hvis det er tilfældet, befaler jeg dig, min tjener Joseph, at du skal sige til ham, at han ikke skal gøre mere eller besvære mig mere angående denne sag.

30 Og hvis det er tilfældet, se, da siger jeg til dig, Joseph: Når du har oversat nogle få sider mere, skal du holde op for en tid, ja, indtil jeg igen befaler dig det; så må du igen oversætte.

31 Og medmindre du gør dette, se, da skal du ikke længere have nogen gave, og jeg vil fratage dig de ting, som jeg har betroet dig.

32 Og se, fordi jeg forudser, at man vil ligge på lur for at tilintetgøre dig, ja, jeg forudser, at hvis min tjener Martin Harris ikke ydmyger sig og modtager et vidnesbyrd af min hånd, vil han falde i overtrædelse;

33 og der er mange, der ligger på lur for at atilintetgøre dig fra jordens overflade; og af denne årsag, at dine dage må blive forlænget, har jeg givet dig disse befalinger.

34 Ja, af denne årsag har jeg sagt: Hold inde og stå stille, indtil jeg befaler dig det, så vil jeg atilvejebringe midler, hvorved du kan udføre det, som jeg har befalet dig.

35 Og hvis du er atrofast i at holde mine befalinger, skal du blive bløftet op på den yderste dag. Amen.