Skrifterne
Officiel erklæring 1
forrige næste

Officiel erklæring 1

Bibelen og Mormons Bog belærer om, at monogami er Guds standard for ægteskab medmindre han erklærer noget andet (se 2 Sam 12:7-8 og Jakob 2:27, 30). Efter en åbenbaring til Joseph Smith blev praktiseringen af flerkoneri påbegyndt blandt kirkens medlemmer i begyndelsen af 1840’erne (se afsnit 132). Fra 1860’erne til 1880’erne vedtog de Forenede Staters regering love, der gjorde denne religiøse praksis ulovlig. Disse love blev sluttelig godkendt af USA’s Højesteret. Efter at have modtaget åbenbaring udsendte Præsident Wilford Woodruff følgende manifest, der blev accepteret af kirken som autoritativt og bindende den 6. oktober 1890. Dette førte til, at praktiseringen af flerkoneri i kirken ophørte.

Til alle i sagen interesserede:

På grund af visse pressemeddelelser, som i politisk øjemed er blevet udsendt fra Salt Lake City, og som er blevet vidt udbredt, og hvoraf det fremgår, at Utah-kommissionen i dens seneste rapport til indenrigsministeren påstår, at der stadig bliver indgået polygame ægteskaber, og at fyrre eller flere sådanne ægteskaber er blevet indgået i Utah siden sidste juni eller i det forløbne år, og at kirkens ledere i offentlige taler har undervist i, opmuntret til og opfordret til at fortsætte med at praktisere polygami,

erklærer jeg derfor som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige på den mest højtidelige måde, at disse beskyldninger er falske. Vi underviser ikke i polygami eller flerkoneri, ej heller tillader vi nogen at begynde at praktisere det, og jeg afviser, at der i denne periode er blevet indgået fyrre eller noget andet antal polygame ægteskaber i vore templer eller noget andet sted i territoriet.

Der er blevet rapporteret om ét tilfælde, hvori parterne påstår, at vielsen blev udført i Endowment House i Salt Lake City i foråret 1889, men jeg har ikke været i stand til at finde ud af, hvem der udførte ceremonien; hvad der end er sket i denne sag, er sket uden mit vidende. Som følge af denne påståede begivenhed er Endowment House på min foranledning ufortøvet blevet revet ned.

Eftersom Kongressen har vedtaget love, der forbyder flerkoneri, hvilke love er blevet kendt forfatningsmæssige af højeste retsinstans, erklærer jeg hermed, at jeg har til hensigt at underkaste mig disse love og at gøre min indflydelse gældende over for medlemmerne af den kirke, som jeg præsiderer over, for at få dem til at gøre ligeså.

Der er intet i mine instruktioner til kirken eller i mine medarbejderes i den nævnte periode, som med rimelighed kan fortolkes, som at jeg har opfordret eller opmuntret til polygami; og når en ældste i kirken har brugt et sprog, som syntes at give udtryk for en sådan lære, er han straks blevet irettesat. Og jeg erklærer nu offentligt, at mit råd til de sidste dages hellige er at afstå fra at indgå noget ægteskab, der er forbudt af landets lov.

Wilford Woodruff

Præsident for Jesu Kristi Kirke
af Sidste Dages Hellige

Præsident Lorenzo Snow fremlagde følgende:

»Jeg foreslår, at vi, idet vi anerkender Wilford Woodruff som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og som den eneste mand på jorden, der på nuværende tidspunkt besidder nøglerne til de beseglende ordinancer, betragter ham som fuldt bemyndiget til i kraft af sin stilling at udstede det manifest, som vi har hørt oplæst, og som er dateret den 24. september 1890, og at vi som kirke, der er forsamlet til generalkonference, antager hans erklæring angående flerkoneri som værende officiel og bindende.«

Salt Lake City, Utah, 6. oktober 1890.

Uddrag af tre taler af
præsident Wilford Woodruff
angående manifestet

Herren vil aldrig tillade mig eller nogen anden, som står som præsident for denne kirke, at lede jer på afveje. Det ligger ikke i programmet. Det er ikke, hvad Gud har i tankerne. Hvis jeg forsøgte på det, ville Herren fjerne mig fra min plads, og det samme vil han gøre med enhver anden, som forsøger at lede menneskenes børn væk fra Guds orakler og fra deres pligt. (Oktoberkonferencen, mandag den 6. oktober 1890, Salt Lake City, Utah. Bragt i Deseret Evening News den 11. oktober 1890, s. 2).

Det er uden betydning, hvem der lever, eller hvem der dør, eller hvem der bliver kaldet til at lede denne kirke – de bliver nødt til at lede den ved Gud den Almægtiges inspiration. Hvis de ikke gør det på den måde, kan de slet ikke gøre det …

Jeg har på det seneste fået nogle åbenbaringer, nogle der er meget vigtige for mig, og jeg vil fortælle jer, hvad Herren har sagt til mig. Lad mig henlede jeres opmærksomhed på det, der betegnes som manifestet …

Herren har bedt mig om at stille de sidste dages hellige et spørgsmål, og han fortalte mig også, at hvis de ville lytte til, hvad jeg sagde til dem, og ved Ånden og Guds kraft besvare det spørgsmål, de blev stillet, så ville de alle svare på samme måde, og de ville alle mene det samme med hensyn til denne sag.

Spørgsmålet er dette: Hvilken vej er den klogeste for de sidste dages hellige at følge: At fortsætte med at forsøge at praktisere flerkoneri i modstrid med nationens love og med modstand fra tres millioner mennesker og på bekostning af, at alle templerne bliver beslaglagt og går tabt, og at alle ordinancerne i dem bliver standset, både for de levende og de døde, og at Det Første Præsidentskab og De Tolv og overhovederne for familierne i kirken bliver fængslet, og at medlemmernes personlige ejendom bliver beslaglagt (hvilket alt sammen i sig selv ville gøre en ende på praktiseringen); eller at vi, efter at have gjort og lidt, hvad vi har ved at overholde dette princip, ophører med praktiseringen og underkaster os loven og ved at gøre således lader profeterne, apostlene og fædrene blive hjemme, så de kan undervise medlemmerne og varetage deres pligter i kirken, og også lader templerne forblive i hænderne på de hellige, så de kan tage del i evangeliets ordinancer, både for de levende og de døde?

Herren viste mig ved syn og åbenbaring nøjagtig, hvad der ville ske, hvis vi ikke standsede denne praksis. Hvis vi ikke havde standset den, ville I ikke have haft brug for … nogen af mændene i dette tempel i Logan, for alle ordinancer ville blive standset i hele Zions land. Der ville herske forvirring i hele Israel, og mange mænd ville blive gjort til fanger. Denne ulykke ville have ramt hele kirken, og vi ville være blevet tvunget til at standse praktiseringen. Nu er spørgsmålet, om den skal standses på denne vis eller på den måde, som Herren har tilkendegivet for os, og lade vore profeter og apostle og fædre forblive frie mænd og lade templerne forblive i hænderne på medlemmerne, så de døde kan blive forløst. Et stort antal er allerede blevet udfriet af fængslet i åndeverdenen af dette folk, og skal arbejdet fortsætte eller standse? Dette er det spørgsmål, jeg lægger frem for de sidste dages hellige. I må selv tage stilling til det. Jeg ønsker, at I skal besvare det for jer selv. Jeg vil ikke besvare det; men jeg siger jer, at dette er nøjagtig den situation, vi som folk ville have været i, hvis vi ikke havde valgt den vej, vi har …

Jeg så nøjagtig, hvad der ville ske, hvis der ikke blev gjort noget. Jeg har følt denne ånd over mig længe. Men jeg vil gerne sige dette: Jeg ville have ladet alle templerne glide os af hænde, jeg ville have ladet mig selv og alle andre komme i fængsel, hvis ikke himlens Gud havde befalet mig at gøre, hvad jeg har gjort; og da timen kom, da jeg blev befalet at gøre dette, stod det helt tydeligt for mig. Jeg gik frem for Herren, og jeg skrev, hvad Herren bad mig om at skrive …

Jeg efterlader jer dette til at grunde og tænke over. Herren arbejder blandt os. (stavskonference i Cache Stav, Logan, Utah, søndag den 1. november 1891. Bragt i Deseret Weekly den 14. november 1891).

Nu vil jeg fortælle jer, hvad der blev tilkendegivet for mig, og hvad Guds Søn har gjort med hensyn til dette … Alt dette ville være sket, så sandt som Gud den Almægtige lever, hvis ikke dette manifest var blevet givet. Derfor var Guds Søn stemt for at lade dette blive forelagt for kirken og for verden af sine egne grunde. Herren havde forordnet, at Zion skulle grundfæstes. Han havde forordnet, at dette tempel skulle bygges færdig. Han havde forordnet, at frelse for de levende og de døde skulle gives i disse bjergdale. Og Gud den Almægtige forordnede, at Djævelen ikke skulle forpurre det. Hvis I kan forstå det, så er det nøglen til det. (Fra en tale, holdt under det sjette møde i forbindelse med indvielsen af templet i Salt Lake City, april 1893. Maskinskreven Optegnelse af Indvielsesmøder, kirkens historiske afdelings arkiver, Salt Lake City, Utah).