Skrifterne
Lære og Pagter 77
forrige næste

Afsnit 77

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, omkring marts 1832. I Joseph Smiths historie anføres: »I forbindelse med oversættelsen af skrifterne modtog jeg følgende forklaring af Johannes’ Åbenbaring.«

1-4: Alle dyr har en ånd og skal bo i evig lyksalighed. 5-7: Denne jord har en timelig eksistens på 7.000 år. 8-10: Forskellige engle gengiver evangeliet og tjener på jorden. 11: Beseglingen af de 144.000. 12-14: Kristus kommer i begyndelsen af det syvende årtusinde. 15: To profeter skal blive oprejst for det jødiske folk.

1 Spørgsmål: Hvad er det aglashav, der omtales af Johannes i det 4. kapitel og 6. vers af Johannes’ Åbenbaring?Svar: Det er bjorden i dens helliggjorte, udødelige og cevige tilstand.

2 Sp.: Hvad skal vi forstå ved de fire dyr, der omtales i samme vers?Sv.: De er abilledlige udtryk, som Åbenbareren, Johannes, bruger til at beskrive bhimlen, Guds cparadis, menneskets og dyrenes og de krybende dyrs og luftens fugles dlykke; idet det, der er åndeligt, kan lignes med det, der er timeligt; og det, der er timeligt, lignes med det, der er åndeligt; menneskets eånd lignes med dets person, ligesom fdyrets ånd og enhver anden skabning, som Gud har skabt.

3 Sp.: Forestiller de fire dyr alene bestemte dyr, eller symboliserer de klasser eller arter?Sv.: De forestiller alene fire bestemte dyr, der blev vist Johannes som symbol på herligheden af de forskellige klasser af væsener i deres fastlagte orden eller askabelsessfære, mens de nyder deres evige blyksalighed.

4 Sp.: Hvad skal vi forstå ved de øjne og vinger, som dyrene havde?Sv.: Deres øjne er symbol på lys og kundskab, dvs., de er fulde af akundskab; og deres vinger er symbol på deres bkraft til at bevæge sig, til at handle osv.

5 Sp.: Hvad skal vi forstå ved de afireogtyve ældster, der omtales af Johannes?Sv.: Vi skal forstå, at disse ældster, som Johannes så, var ældster, som havde været btrofaste i arbejdet i tjenestegerningen og var døde; som havde tilhørt de csyv menigheder og da var i Guds paradis.

6 Sp.: Hvad skal vi forstå ved den bog, som Johannes så, og som på ydersiden var aforseglet med syv segl?Sv.: Vi skal forstå, at den indeholder Guds åbenbarede vilje, bhemmeligheder og gerninger; det, der er skjult i hans planlægning angående denne cjord i dens syv tusinde års beståen, eller dens timelige eksistens.

7 Sp.: Hvad skal vi forstå ved de syv segl, hvormed den var forseglet?Sv.: Vi skal forstå, at det første segl indeholder det, der hører det aførste årtusinde til, og det andet segl på samme måde det, der hører det andet årtusinde til, og så fremdeles indtil det syvende.

8 Sp.: Hvad skal vi forstå ved de fire engle, som omtales i det 7. kapitel og 1. vers af Johannes’ Åbenbaring?Sv.: Vi skal forstå, at de er fire engle, som er udsendt af Gud, og til hvem der er givet magt over jordens fire dele til at redde og udrydde liv; disse er dem, som har det aevigtvarende evangelium at give til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, og som har magt til at lukke himlene, til at besegle til liv eller til at styrte ned til bmørkets regioner.

9 Sp.: Hvad skal vi forstå ved den engel, der stiger op fra øst, Johannes’ Åbenbaring, 7. kapitel og 2. vers?Sv.: Vi skal forstå, at den engel, der stiger op fra øst, er ham, til hvem den levende Guds segl over aIsraels tolv stammer er blevet givet; derfor råber han til de fire engle, som har det evigtvarende evangelium og siger: Skad ikke jorden, ej heller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres bpande. Og dette er, hvis I vil antage det, cElias, som skulle komme for at indsamle Israels stammer og dgenoprette alt.

10 Sp.: Hvornår skal det, der omtales i dette kapitel, ske?Sv.: Det skal ske i det asjette årtusinde eller ved åbningen af det sjette segl.

11 Sp.: Hvad skal vi forstå ved beseglingen af de aet hundrede og fireogfyrre tusinde af alle Israels stammer – tolv tusinde af hver stamme?Sv.: Vi skal forstå, at de, som bliver beseglet, er bhøjpræster, ordineret til Guds hellige orden, til at forvalte det evigtvarende evangelium; for de er dem, som er ordineret fra alle folkeslag, stammer, tungemål og folk af de engle, til hvem der er blevet givet magt over jordens folkeslag til at føre så mange, som vil komme, til den cFørstefødtes menighed.

12 Sp.: Hvad skal vi forstå ved, at der bliver blæst i abasunerne, som nævnt i det 8. kapitel af Johannes’ Åbenbaring?Sv.: Vi skal forstå, at ligesom Gud skabte verden på seks dage og bfærdiggjorde sit værk på den syvende dag og helliggjorde den og også cformede mennesket af jordens støv, således vil Gud Herren i begyndelsen af det syvende årtusinde dhelliggøre jorden og fuldende menneskets frelse og edømme alt og vil fforløse alt, undtagen det, som han ikke har taget i sin magt, når han har beseglet alt med henblik på afslutningen af alt; og at det, der bliver blæst i de syv engles basuner, er forberedelsen til og færdiggørelsen af hans værk i begyndelsen af det syvende årtusinde – forberedelsen af vejen før tiden for hans komme.

13 Sp.: Hvornår skal det, som der står skrevet i det 9. kapitel af Johannes’ Åbenbaring, ske?Sv.: Det skal ske efter åbningen af det syvende segl, inden Kristi komme.

14 Sp.: Hvad skal vi forstå ved den lille bog, som blev aslugt af Johannes, som nævnt i det 10. kapitel af Johannes’ Åbenbaring?Sv.: Vi skal forstå, at det var en mission og en ordinance for ham til at bindsamle Israels stammer; se, dette er Elias, der, sådan som det er skrevet, skal komme og cgenoprette alt.

15 Sp.: Hvad skal der forstås ved de to avidner i det 11. kapitel af Johannes’ Åbenbaring?Sv.: De er to profeter, som skal fremstå for det bjødiske folk i de csidste dage, når dgenoprettelsen finder sted, og skal profetere for jøderne, efter at de er blevet indsamlet og har bygget byen Jerusalem i deres fædres eland.