Skrifterne
Lære og Pagter 112


Afsnit 112

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 om Lammets tolv apostle. Denne åbenbaring blev modtaget den dag, da ældste Heber C. Kimball og Orson Hyde først prædikede evangeliet i England. Thomas B. Marsh var på det tidspunkt præsident for De Tolv Apostles Kvorum.

1-10: De tolv skal sende evangeliet ud og hæve en advarende røst over for alle folkeslag og folk. 11-15: De skal tage deres kors op, følge Jesus og vogte hans får. 16-20: De, som modtager Det Første Præsidentskab, modtager Herren. 21-29: Mørke dækker jorden, og kun de, som tror og bliver døbt, skal blive frelst. 30-34: Det Første Præsidentskab og De Tolv besidder nøglerne til tidernes fyldes uddeling.

1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Thomas: Jeg har hørt dine bønner, og dine almisser er steget op som en apåmindelse for mig om dem, dine brødre, som er blevet udvalgt til at aflægge vidnesbyrd om mit navn og til at bsende det ud blandt alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, og ordineret ved mine tjeneres medvirken.

2 Sandelig siger jeg dig: Der har været nogle få ting i dit hjerte og hos dig, som jeg, Herren, ikke har været helt tilfreds med.

3 Men eftersom du har aydmyget dig selv, skal du blive ophøjet; derfor er alle dine synder tilgivet dig.

4 Lad dit hjerte være ved godt amod for mit ansigt, og aflæg vidnesbyrd om mit navn, ikke alene for bikke-jøderne, men også for cjøderne; og send mit ord ud til jordens ender.

5 aArgumentér derfor morgen efter morgen, og lad din badvarende røst lyde dag efter dag, og når natten kommer, lad da ikke jordens indbyggere slumre på grund af din tale.

6 Lad din bolig være kendt i Zion, og aflyt ikke dit hus; for jeg, Herren, har et stort værk for dig at udføre med hensyn til at forkynde mit navn blandt menneskenes børn.

7 aBind derfor op om lænderne til arbejdet. Sørg også for at have sko på fødderne; for du er udvalgt, og din sti ligger i bjergene og blandt mange folkeslag.

8 Og ved dit ord skal mange af de høje blive gjort aydmyge, og ved dit ord skal mange af de lave blive ophøjet.

9 Din røst skal være en irettesættelse af overtræderen; og når du irettesætter, lad da bagtalerens tunge standse sin afsporethed.

10 Vær du aydmyg, så skal Herren din Gud lede dig ved hånden og give dig svar på dine bønner.

11 Jeg kender dit hjerte og har hørt dine bønner for dine brødre. Vær ikke partisk i din akærlighed til fordel for dem frem for mange andre, men lad din kærlighed til dem være som til dig selv; og lad din kærlighed være rigelig til alle mennesker og til alle, som elsker mit navn.

12 Og bed for dine brødre fra de tolv. Forman dem skarpt for mit navns skyld, og lad dem blive formanet for alle deres synder, og vær du trofast mod mit anavn over for mig.

13 Og efter deres afristelser og megen bmodgang, se, da vil jeg, Herren, se dem an, og hvis de ikke forhærder deres hjerte og ikke gør deres nakke stiv imod mig, skal de blive comvendt, og jeg vil helbrede dem.

14 Se, jeg siger til dig, og hvad jeg siger til dig, siger jeg til alle de tolv: Rejs jer, og bind op om lænderne, tag jeres akors op, følg mig, og bvogt mine får.

15 Ophøj ikke jer selv, asæt jer ikke op imod min tjener Joseph; for sandelig siger jeg jer: Jeg er med ham, og min hånd skal være over ham, og de bnøgler, som jeg har givet til ham og også til jer, skal ikke tages fra ham, førend jeg kommer.

16 Sandelig siger jeg dig, min tjener Thomas: Du er den mand, som jeg har udvalgt til at besidde nøglerne til mit rige, hvad angår de tolv, ude blandt alle folkeslag,

17 så du kan være min tjener, hvad angår det at låse rigets dør op alle de steder, hvor min tjener Joseph og min tjener aSidney og min tjener bHyrum ikke kan komme;

18 for på dem har jeg for en kort tid lagt ansvaret for alle menighederne.

19 Derfor, hvorhen de end sender dig, rejs dertil, så vil jeg være med dig; og et hvilket som helst sted, du forkynder mit navn, der skal en adør til rige muligheder åbnes for dig, så de kan modtage mit ord.

20 aHver den, der modtager mit ord, modtager mig, og hver den, der modtager mig, modtager dem, Det Første Præsidentskab, som jeg har sendt, og som jeg for mit navns skyld har gjort til rådgivere for jer.

21 Og videre, jeg siger jer, at hver den, som I sender ud i mit navn ved dine brødres, de atolvs, røst, og som er behørigt anbefalet og bbemyndiget af jer, skal have magt til at åbne døren til mit rige for en hvilken som helst nation, hvor I end sender dem hen,

22 for så vidt som de ydmyger sig over for mig og forbliver i mit ord og alytter til min Ånds røst.

23 Sandelig, sandelig siger jeg jer: aMørke dækker jorden og tykt mørke folkets sind, og alt kød er blevet bfordærvet for mit ansigt.

24 Se, ahævnen kommer hastigt over jordens indbyggere, vredens dag, opbrændelsens dag, ødelæggelsens, bgrådens, sorgens og klagens dag; og som en hvirvelvind skal den komme over hele jordens overflade, siger Herren.

25 Og over mit hus skal den komme aførst, og fra mit hus skal den gå ud, siger Herren;

26 først blandt de blandt jer, siger Herren, som har aforegivet at kende mit navn og ikke har bkendt mig og har talt cgudsbespotteligt mod mig midt i mit hus, siger Herren.

27 Se derfor til, at I ikke bekymrer jer for min kirkes anliggender på dette sted, siger Herren.

28 Men arens jeres hjerte over for mig; og bdrag så ud i hele verden, og forkynd mit evangelium for hver skabning, som ikke har modtaget det;

29 og den, som atror og bliver bdøbt, skal blive frelst, og den, som ikke tror og ikke bliver døbt, skal blive cfordømt.

30 For til jer, de atolv, og til dem, bDet Første Præsidentskab, som er blevet udpeget sammen med jer til at være jeres rådgivere og jeres ledere, er dette præstedømmes magt blevet givet for de sidste dage og for sidste gang, hvori tidernes fyldes cuddeling findes,

31 hvilken magt I besidder sammen med alle dem, som på et eller andet tidspunkt fra skabelsens begyndelse har modtaget en uddeling;

32 for sandelig siger jeg jer: Den uddelings anøgler, som I har modtaget, er bkommet fra fædrene og er til sidst blevet sendt ned til jer fra himlen.

33 Sandelig siger jeg jer: Se, hvor stort er ikke jeres kald. aGør jeres hjerte og jeres klæder rene, for at denne slægts blod ikke skal bkræves af jeres hænder.

34 Vær trofaste indtil jeg kommer, for ajeg kommer hastigt; og jeg har min belønning med mig, så jeg kan gengælde enhver efter, hvordan hans bgerning er. Jeg er Alfa og Omega. Amen.