Skrifterne
Lære og Pagter 72
forrige næste

Afsnit 72

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. december 1831. Adskillige ældster og medlemmer havde forsamlet sig for at lære deres pligt at kende og for at blive yderligere opbygget i kirkens lære. Dette afsnit er en sammenskrivning af tre åbenbaringer, der blev modtaget samme dag. I versene 1 til og med 8 gives Newel K. Whitneys kaldelse til biskop til kende. Han blev derefter kaldet og ordineret, hvorefter versene 9 til og med 23 blev modtaget, hvilke giver yderligere oplysninger om en biskops pligter. Derefter blev versene 24 til og med 26, der giver instruktioner om indsamlingen til Zion, givet.

1-8: Ældster skal aflægge regnskab for deres forvaltning over for biskoppen. 9-15: Biskoppen fører tilsyn med forrådshuset og tager sig af de fattige og trængende. 16-26: Biskopper skal bekræfte ældsters værdighed.

1 Hør og lyt til Herrens røst, o I, som er forsamlet, og som er ahøjpræsterne i min kirke, til hvem briget og magten er blevet givet.

2 For sandelig, så siger Herren: Jeg anser det for nødvendigt, at der for jer eller blandt jer udpeges en abiskop for kirken i denne del af Herrens vingård.

3 Og sandelig, i denne sag har I handlet klogt, for Herren kræver af hver aforvalters hånd, at han aflægger et bregnskab for sin cforvaltning både i tid og evighed.

4 For den, der er trofast og avís i tid, bliver regnet for værdig til at arve de bboliger, som er beredt for ham af min Fader.

5 Sandelig siger jeg jer: Ældsterne i menigheden i denne del af min avingård skal aflægge et regnskab for deres forvaltning over for den biskop, som vil blive udpeget af mig i denne del af min vingård.

6 Disse skal foreligge nedskrevet, så de kan overdrages til biskoppen i Zion.

7 Og abiskoppens pligt skal gøres kendt ved de befalinger, som er blevet givet, og ved konferencens røst.

8 Og se, sandelig siger jeg jer: Min tjener aNewel K. Whitney er den mand, der skal udpeges og ordineres til denne magt. Dette er Herren jeres Guds, jeres forløsers, vilje. Således er det. Amen.

9 Herrens ord, som tillæg til den lov, der er blevet givet, og hvori han kundgør den pligt, der påhviler biskoppen, som er blevet ordineret for menigheden i denne del af vingården, hvilken pligt sandelig er denne:

10 At føre tilsyn med Herrens aforrådshus; at modtage midler fra menigheden i denne del af vingården;

11 at modtage et regnskab fra ældsterne, sådan som det tidligere er blevet befalet; og at atilgodese deres behov, idet de selv skal betale for det, som de modtager, for så vidt som de har noget at betale med;

12 så dette også kan blive helliget til gavn for kirken, til de fattige og trængende.

13 Og aden, der ikke har noget at betale med, for ham skal der opstilles et regnskab, som skal overdrages til biskoppen i Zion, som skal betale gælden ud af det, som Herren lægger i hans hænder.

14 Og arbejdsindsatsen fra de trofaste, som arbejder med åndelige sager, med at forvalte evangeliet og det, som hører riget til, for kirken og for verden, skal modregnes i gælden til biskoppen i Zion;

15 således kommer det fra kirken; for i henhold til aloven skal enhver, som kommer op til Zion, lægge alt frem for biskoppen i Zion.

16 Og se, sandelig siger jeg jer, at eftersom enhver ældste i denne del af vingården skal aflægge regnskab for sin forvaltning over for biskoppen i denne del af vingården –

17 så medfører en aattest fra dommeren, eller biskoppen, i denne del af vingården til biskoppen i Zion, at enhver anses for antagelig og for at have opfyldt alt for at få en arvelod og for at blive modtaget som en klog bforvalter og trofast arbejder;

18 ellers skal han ikke antages af biskoppen i Zion.

19 Og se, sandelig siger jeg jer: Lad enhver ældste, som aflægger regnskab for biskoppen for kirken i denne del af vingården, blive anbefalet af den menighed eller de menigheder, hvori han arbejder, så han kan gøre sig selv og sine regnskaber antagelige på alle måder.

20 Og videre, lad mine tjenere, som er udpeget som forvaltere over min kirkes alitterære anliggender, kunne gøre krav på hjælp fra biskoppen eller biskopperne til alt –

21 for at aåbenbaringerne kan blive udgivet og udgå til jordens ender; og også for at de kan skaffe midler, som skal gavne kirken på alle måder;

22 og også for at de kan gøre sig antagelige i enhver henseende og blive regnet for kloge forvaltere.

23 Og se nu, dette skal være et forbillede for alle de vidtstrakte grene af min kirke, i hvilket land de end bliver oprettet. Og nu slutter jeg mine ord. Amen.

24 Nogle få ord som tillæg til rigets love angående kirkens medlemmer – de, som af den hellige Ånd er audpeget til at drage op til Zion, og de, som det er forundt at drage op til Zion –

25 lad dem medbringe en attest til biskoppen fra tre af kirkens ældster eller en attest fra biskoppen;

26 ellers skal den, der drager op til Zions land, ikke blive regnet for en klog forvalter. Dette er også et forbillede. Amen.