Skrifterne
Lære og Pagter 19


Afsnit 19

Åbenbaring givet gennem Joseph Smith i Manchester, New York, formentlig i sommeren 1829. I sin beretning præsenterer profeten den som »en befaling fra Gud og ikke fra noget menneske til Martin Harris, givet af ham, der er evig.«

1-3: Kristus har al magt. 4-5: Alle mennesker må omvende sig eller lide. 6-12: Evig straf er Guds straf. 13-20: Kristus har lidt for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. 21-28: Forkynd omvendelsens evangelium. 29-41: Kundgør glædelige tidender.

1 Jeg er aAlfa og Omega, bKristus, Herren; ja, jeg er ham, begyndelsen og enden, verdens forløser.

2 Jeg, som har udført og afuldbragt hans vilje angående mig, han hvem jeg tilhører, nemlig Faderen – og som har gjort dette, for at jeg kunne bunderlægge mig alt –

3 og som besidder al amagt, ja, endog til at btilintetgøre Satan og hans gerninger ved verdens cende og på den yderste, store dag, da jeg skal fælde dom over indbyggerne i den, idet jeg skal ddømme enhver efter hans egerninger og de handlinger, som han har gjort.

4 Og visselig må enhver aomvende sig eller blide, for jeg, Gud, er cuendelig.

5 Derfor atilbagekalder jeg ikke de domme, som jeg skal fælde, men de, som bliver fundet ved min bvenstre hånd, skal lide ve, gråd, cjammer og tænderskæren.

6 Dog står der ikke askrevet, at der ikke skal være nogen ende på denne pine, men der står skrevet buendelig pine.

7 Videre står der skrevet aevig fordømmelse, derfor er det tydeligere end andre skriftsteder, for at det kan indvirke på menneskenes børns hjerte fuldt og helt til mit navns ære.

8 Se, jeg vil forklare jer denne hemmelighed, for det er passende, at I skal kende den, ligesom mine apostle.

9 Jeg taler til jer, som er blevet udvalgt til dette, som til én, for at I kan gå ind til min ahvile.

10 For se, aguddommelighedens hemmelighed, hvor stor er den ikke! For se, jeg er uendelig, og den straf, som gives ved min hånd, er uendelig straf, for bUendelig er mit navn, hvorfor –

11 aevig straf er Guds straf.

12 Uendelig straf er Guds straf.

13 Derfor befaler jeg dig at omvende dig og holde de abefalinger, som du har modtaget ved min tjener Joseph Smith jun.s hånd i mit navn;

14 og det er ved min almægtige kraft, at du har modtaget dem;

15 derfor befaler jeg dig at omvende dig – omvend dig, for at jeg ikke skal slå dig med min munds stok og med min harme og med min vrede, og for at dine alidelser ikke skal blive svære – hvor svære ved du ikke, hvor intense ved du ikke, ja, hvor tunge at bære ved du ikke.

16 For se, jeg, Gud, har alidt dette for alle, for at de bikke skal lide, hvis de vil comvende sig;

17 men hvis de ikke vil omvende sig, må de alide, ligesom jeg;

18 hvilken lidelse fik mig, selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte og til at bløde fra hver pore og til at lide på både legeme og ånd – og jeg ønskede, at jeg aikke skulle drikke det bitre bæger, men undlade det –

19 dog, æret være Faderen, så drak jeg og afuldendte mine forberedelser for menneskenes børn.

20 Derfor befaler jeg dig atter at omvende dig, for at jeg ikke skal ydmyge dig med min almægtige kraft, og at du skal abekende dine synder, for at du ikke skal lide disse straffe, hvorom jeg har talt, og som du har smagt i mindste, ja, i allerringeste grad på det tidspunkt, da jeg trak min Ånd tilbage.

21 Og jeg befaler dig, at du aikke prædiker andet end omvendelse, og bikke viser dette til verden, førend jeg anser det for víst.

22 For de kan ikke atåle fast føde nu, men bmælk må de have, derfor må de ikke få dette at vide, for at de ikke skal fortabes.

23 Lær af mig, og lyt til mine ord; avandr i min Ånds bsagtmodighed, så skal du få cfred i mig.

24 Jeg er aJesus Kristus; jeg kom ved Faderens vilje, og jeg gør hans vilje.

25 Og videre befaler jeg dig, at du ikke skal abegære din næstes bhustru eller stræbe din næste efter livet.

26 Og videre befaler jeg dig, at du ikke skal begære din egen ejendom, men frit give deraf til trykningen af Mormons Bog, som indeholder asandheden og Guds ord –

27 og som er mit ord til aikke-jøden, så den snart kan komme ud til bjøden, af hvem lamanitterne er en crest, så de må tro på evangeliet og ikke vente på, at der skal komme en dMessias, der allerede er kommet.

28 Og videre befaler jeg dig, at du skal abede blydeligt så vel som i dit hjerte; ja, over for verden så vel som i løndom, offentligt så vel som i enrum.

29 Og du skal akundgøre glædelige tidender; ja, forkynd det på bjergene og på hvert højt sted og blandt hvert folk, som du skal få lov at se.

30 Og du skal gøre det i al ydmyghed, idet du aforlader dig på mig og ikke håner dem, der håner dig.

31 Og om atrossætninger skal du ikke tale, men du skal kundgøre omvendelse og btro på Frelseren og csyndsforladelse ved ddåb og ved eild, ja, nemlig fHelligånden.

32 Se, dette er en stor befaling og den asidste, som jeg giver dig angående denne sag, for dette vil være tilstrækkeligt for din daglige vandel lige til dit livs ende.

33 Og elendighed skal ramme dig, hvis du tilsidesætter disse aråd, ja, endog tilintetgørelse af dig selv og din ejendom.

34 aAfhænd en del af din ejendom, ja, endog en del af dine jordlodder og alt, undtagen din families underhold.

35 Betal den agæld, du har bstiftet hos bogtrykkeren. Frigør dig for ctrældom.

36 aForlad dit hus og hjem, undtagen når du ønsker at besøge din familie;

37 og atal frit til alle; ja, forkynd, forman og kundgør bsandheden, ja, med høj røst, med fryd, og råb: Hosianna, hosianna, velsignet være Gud Herrens navn!

38 aBed altid, så vil jeg budøse min Ånd over dig, og stor skal din velsignelse blive – ja, større end om du skulle få jordiske skatte og lide fordærv i tilsvarende mål.

39 Se, kan du læse dette uden at frydes og blive opløftet i dit hjerte af glæde?

40 Eller kan du stadig rende omkring som en blind vejviser?

41 Eller kan du være aydmyg og sagtmodig og opføre dig víst over for mig? Ja, bkom til mig, din frelser. Amen.