Skrifterne
Lære og Pagter 117
forrige næste

Afsnit 117

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående William Marks’, Newel K. Whitneys og Oliver Grangers umiddelbare pligter.

1-9: Herrens tjenere bør ikke begære timelige ting, for »hvad betyder jordisk gods for Herren?«. 10-16: De skal forsage deres sjæls smålighed, så skal deres ofre være hellige for Herren.

1 Sandelig, så siger Herren til min tjener William Marks og også til min tjener Newel K. Whitney, lad dem hastigt afvikle deres forretninger og rejse fra Kirtlands land, førend jeg, Herren, atter sender sne på jorden.

2 Lad dem vågne op og rejse sig og komme frem og ikke nøle, for jeg, Herren, befaler det.

3 Hvis de derfor nøler, skal det ikke gå dem godt.

4 Lad dem omvende sig over for mig fra alle deres synder og fra alle deres begærlige ønsker, siger Herren, for hvad betyder ajordisk gods for mig? siger Herren.

5 Lad jeres ejendom i Kirtland afhænde for at betale agælden, siger Herren. Afstå den, siger Herren, og hvad der måtte blive tilbage, lad det forblive i jeres hænder, siger Herren.

6 For er himlens fugle ikke mine og også havets fisk og dyrene i bjergene? Har jeg ikke skabt jorden? Holder jeg ikke askæbnen for alle jordens nationers hære i mine hænder?

7 Vil jeg så ikke få de aubeboede steder til at knoppes og til at blomstre og til at frembringe i overflod? siger Herren.

8 Er der ikke plads nok på bjergene i aAdam-ondi-Ahman og på sletterne i Olaha bShineha, eller clandet, hvor Adam boede, til at I ikke behøver at begære det, som blot er en dråbe, og forsømme det, der vejer tungere?

9 Kom derfor herop til mit folks land, ja, Zion.

10 Lad min tjener, William Marks, være atrofast over nogle få ting, så skal han blive hersker over mange. Lad ham præsidere i mit folks midte i byen Far West, og lad ham blive velsignet med mit folks velsignelser.

11 Lad min tjener Newel K. Whitney skamme sig over den anikolaitiske gruppe og over alle deres bhemmelige vederstyggeligheder og over al sin sjæls smålighed over for mig, siger Herren, og komme op til Adam-ondi-Ahmans land og være cbiskop for mit folk, siger Herren, ikke bare af navn, men også af gavn, siger Herren.

12 Og videre siger jeg jer: Jeg erindrer min tjener aOliver Granger; se, sandelig siger jeg ham, at hans navn skal holdes i hellig erindring fra slægtled til slægtled for evigt og altid, siger Herren.

13 Lad ham derfor kæmpe ihærdigt for at løskøbe Det Første Præsidentskab for min kirke, siger Herren, og når han falder, skal han rejse sig igen, for hans aoffer skal være mere helligt for mig end hans fremgang, siger Herren.

14 Lad ham derfor hastigt komme herop til Zions land; og når tiden er inde, skal han blive købmand for mit navn, siger Herren, til gavn for mit folk.

15 Lad derfor intet menneske foragte min tjener Oliver Granger, men lad mit folks velsignelser hvile på ham for evigt og altid.

16 Og videre, sandelig siger jeg jer: Lad alle mine tjenere i Kirtlands land erindre Herren deres Gud og også mit hus, så de bevarer og holder det helligt, og at omstyrte vekselererne, når jeg anser tiden for at være inde, siger Herren. Således er det. Amen.