Skrifterne
Lære og Pagter 58
forrige næste


Afsnit 58

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 1. august 1831. Tidligere, på den første sabbat efter at profeten og hans følge var ankommet til Jackson County, Missouri, var der blevet afholdt en gudstjeneste, og to medlemmer var blevet optaget ved dåb. I løbet af den uge ankom nogle af de hellige fra Colesville, der havde tilhørt grenen i Thompson, samt andre (se afsnit 54). Mange var ivrige efter at lære Herrens vilje at kende angående dem selv på det nye indsamlingssted.

1-5: De, der udholder modgang, bliver kronet med herlighed. 6-12: De hellige skal berede sig til Lammets bryllup og Herrens nadver. 13-18: Biskopper er dommere i Israel. 19-23: De hellige skal adlyde landets love. 24-29: Mennesker bør bruge deres handlefrihed til at gøre godt. 30-33: Herren befaler og tilbagekalder. 34-43: For at omvende sig må mennesker bekende og aflægge deres synder. 44-58: De hellige skal købe deres arvelod og samles i Missouri. 59-65: Evangeliet skal prædikes for enhver skabning.

1 Lyt, o I min kirkes ældster, og lån øre til mit ord, og lær af mig, hvad jeg vil angående jer og også angående adette land, hvortil jeg har sendt jer.

2 For sandelig siger jeg jer: Velsignet er den, som aholder mine befalinger, det være sig i liv eller bdød, og den, som er ctrofast i dmodgang, hans belønning er større i Himmeriget.

3 I kan med jeres naturlige øjne ikke i øjeblikket se aGuds forehavende med hensyn til det, som skal komme herefter, og den bherlighed, der skal følge efter megen modgang.

4 For efter megen amodgang kommer bvelsignelserne. Derfor skal den dag komme, da I skal blive ckronet med megen dherlighed; timen er endnu ikke inde, men er nær for hånden.

5 Husk dette, som jeg fortæller jer på forhånd, så I kan alægge jer det på sinde og tage imod det, der skal følge efter.

6 Se, sandelig siger jeg jer: Af denne årsag har jeg sendt jer ud – for at I skal være lydige, og for at jeres ahjerte må blive beredt til at aflægge bvidnesbyrd om det, der skal komme;

7 og også for at I må få den ære at lægge grundvolden og at aflægge vidnesbyrd om det land, hvorpå Guds aZion skal stå;

8 og også for at der må blive tilberedt et festmåltid med fede retter for de afattige; ja, et festmåltid med fede retter, med bvin renset fra sin bærme, så jorden må vide, at profeternes mund ikke lyver;

9 ja, en veltilberedt nadver i Herrens hus, hvortil alle folkeslag skal indbydes.

10 Først de rige og de lærde, de vise og de ædle;

11 og efter det kommer min krafts dag; da skal de fattige, de lamme og de blinde og de døve komme indenfor til aLammets bryllup og spise af bHerrens nadver, som er tilberedt til den store dag, der skal komme.

12 Se, jeg, Herren, har talt det.

13 Og for at avidnesbyrdet må udgå fra Zion, ja, fra munden af byen, som er Guds arv –

14 ja, af denne årsag har jeg sendt jer hertil og har udvalgt min tjener aEdward Partridge og udpeget ham hans mission i dette land.

15 Men hvis han ikke omvender sig fra sine synder, der består i vantro og blindhed i hjertet, lad ham da tage sig i agt, afor at han ikke skal falde.

16 Se, hans mission er givet ham, og den skal ikke blive givet igen.

17 Og den, der står i denne mission, er udpeget til at være adommer i Israel, ligesom det var i fordums dage, til at uddele Guds arvelande til bhans børn;

18 og til at dømme hans folk ved de retfærdiges vidnesbyrd og ved hjælp af sine rådgivere i overensstemmelse med rigets love, som er blevet givet ved Guds aprofeter.

19 For sandelig siger jeg jer: Min lov skal holdes i dette land.

20 Lad ingen tro, at han er hersker; men lad Gud herske over ham, der dømmer, efter sin egen viljes råd, eller med andre ord, ham, som giver råd eller sidder på dommersædet.

21 Lad ingen bryde alandets love, for den, der holder Guds love, har ingen grund til at bryde landets love.

22 Vær derfor de bestående magter undergivne, indtil han, hvis ret det er at regere, aregerer og lægger alle fjender under sine fødder.

23 Se, de alove, som I har modtaget af min hånd, er kirkens love, og i dette lys skal I fremstille dem. Se, her er visdom.

24 Og se, som jeg sagde angående min tjener Edward Partridge, dette land er det land, hvor han og de, som han har udpeget til sine rådgivere, skal bo; og også det land, hvor han, som jeg har udpeget til at føre tilsyn med mit aforrådshus, skal bo;

25 lad dem derfor bringe deres familier til dette land, sådan som de når frem til ved at rådføre sig med hinanden og med mig.

26 For se, det er ikke passende, at jeg giver befaling i alt; for den, som skal tvinges i alle situationer, han er en alad og ikke en klog tjener; derfor får han ingen belønning.

27 Sandelig siger jeg: Menneskene bør være aivrigt engageret i en god sag og gøre meget af egen fri vilje og udvirke megen retfærdighed;

28 for i sig har de den kraft, hvorved de kan ahandle på egne vegne. Og for så vidt som mennesker gør godt, skal de ingenlunde miste deres belønning.

29 Men den, der ikke gør noget, førend han bliver befalet dertil, og som modtager en befaling med tvivlende hjerte og er lad til at holde den, han er afordømt.

30 Hvem er jeg, som har askabt mennesket, siger Herren, og som regner ham, der ikke adlyder mine befalinger, for uskyldig?

31 Hvem er jeg, siger Herren, som har alovet noget og ikke har opfyldt det?

32 Jeg befaler, og menneskene adlyder ikke; jeg atilbagekalder, og de modtager ikke velsignelsen.

33 Da siger de i deres hjerte: Dette er ikke Herrens værk, for hans løfter er ikke blevet opfyldt. Men ve sådanne, for deres abelønning lurer på dem nedenfra og ikke ovenfra.

34 Og nu giver jeg jer yderligere instruktioner angående dette land.

35 Jeg anser det for víst, at min tjener Martin Harris skal være et eksempel for kirken med hensyn til at alægge sine penge frem for kirkens biskop.

36 Og ligeledes er dette en lov for enhver, der kommer til dette land for at få en arvelod; og han skal gøre med sine penge, sådan som loven foreskriver.

37 Og det er også visdom, at der skal opkøbes jordlodder i Independence til at opføre forrådshuset og også atrykkeriet på.

38 Og andre anvisninger angående min tjener Martin Harris skal blive givet ham af Ånden, så han kan få sin arvelod, som det synes ham bedst;

39 og lad ham omvende sig fra sine synder, for han stræber efter averdens ros.

40 Og lad også min tjener aWilliam W. Phelps stå i det embede, hvortil jeg har udpeget ham, og få sin arvelod i landet;

41 og også han har behov for at omvende sig, for jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med ham, for han forsøger at overgå andre, og han er ikke tilstrækkelig ydmyg over for mig.

42 Se, den, der har aomvendt sig fra sine synder, ham er de btilgivet, og jeg, Herren, chusker ikke mere på dem.

43 Heraf kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder: Se, han vil abekende dem og baflægge dem.

44 Og se, sandelig siger jeg angående resten af min kirkes ældster: Tiden er endnu ikke kommet og kommer først om mange år, da de skal få deres arvelod i dette land, medmindre de begærer det ved troens bøn, og kun som det bliver bestemt for dem af Herren.

45 For se, de skal adrive menneskene sammen fra jordens ender.

46 Forsaml jer derfor; og de, der ikke er blevet udpeget til at blive i dette land, lad dem prædike evangeliet i egnene heromkring; og lad dem derefter vende tilbage til deres hjem.

47 Lad dem prædike undervejs og aaflægge vidnesbyrd om sandheden på alle steder og opfordre de rige, de høje og de lave og de fattige til at omvende sig.

48 Og lad dem opbygge menigheder i det omfang, at jordens indbyggere vil omvende sig.

49 Og lad der blive udpeget en agent ved kirkens stemme for menigheden i Ohio til at modtage penge til at opkøbe jordlodder i aZion for.

50 Og jeg giver min tjener Sidney Rigdon den befaling, at han skal aaffatte en beskrivelse af Zions land og en redegørelse for Guds vilje, som den skal blive kundgjort for ham af Ånden;

51 og et brev og en indsamlingsliste, der skal overbringes til alle menighederne for at rejse penge, der kan lægges i biskoppens hænder, i hans egne eller agentens, som det synes ham bedst, eller som han anviser, til opkøb af jordlodder til en arvelod for Guds børn.

52 For se, sandelig siger jeg jer: Herren vil, at disciplene og menneskenes børn skal åbne hjertet, ja, for at opkøbe hele denne del af landet, så snart som tiden tillader det.

53 Se, her er visdom. Lad dem gøre dette, ellers får de ikke nogen aarvelod uden ved udgydelse af blod.

54 Og videre, i den udstrækning der skaffes jord, lad der da blive udsendt håndværkere af alle slags til dette land til at arbejde for Guds hellige.

55 Lad alt dette ske i orden; og lad fra tid til anden mulighederne på jordlodderne blive bekendtgjort af biskoppen eller kirkens agent.

56 Og lad ikke arbejdet med indsamlingen ske i hast, ej heller ved flugt; men lad det foregå, sådan som kirkens ældster råder til på konferencerne i overensstemmelse med de underretninger, de får fra tid til anden.

57 Og lad min tjener Sidney Rigdon hellige og indvie dette land og grunden til atemplet til Herren.

58 Og lad der blive indkaldt til et konferencemøde; og lad derefter mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun. vende tilbage, og også Oliver Cowdery sammen med dem, for at udføre resten af det arbejde, som jeg har pålagt dem i deres eget land, og resten, som det skal blive aanvist af konferencerne.

59 Og lad ingen vende tilbage fra dette land, uden at han aaflægger vidnesbyrd undervejs om det, som han ved og helt sikkert tror på.

60 Lad det, som er blevet overdraget Ziba Peterson, blive taget fra ham; og lad ham stå som medlem af kirken og arbejde med sine egne hænder sammen med brødrene, indtil han er blevet tilstrækkelig arevset for alle sine synder; for han bekender dem ikke og tror, at han kan skjule dem.

61 Lad resten af denne kirkes ældster, som er på vej til dette land, og af hvilke nogle er overordentlig velsignede, ja, i overmål, også afholde en konference i dette land.

62 Og lad min tjener Edward Partridge lede denne konference, som skal blive afholdt af dem.

63 Og lad også dem vende tilbage, idet de prædiker evangeliet undervejs og aflægger vidnesbyrd om det, som er blevet åbenbaret for dem.

64 For sandelig, lyden skal udgå fra dette sted til hele verden og til jordens fjerneste egne – evangeliet skal blive aprædiket for hver skabning med btegn, der følger dem, som tror.

65 Og se, aMenneskesønnen kommer. Amen.