Skrifterne
Lære og Pagter 104


Afsnit 104

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i eller nær Kirtland, Ohio den 23. april 1834 angående Det Forenede Selskab (se indledningen til afsnit 78 og 82). Anledningen var formentlig et rådsmøde for medlemmerne af Det Forenede Selskab, i hvilket kirkens presserende timelige behov blev drøftet. Et tidligere møde i selskabet den 10. april havde besluttet at organisationen skulle opløses. Denne åbenbaring påbyder, at selskabet i stedet skal reorganiseres, og at dets ejendom skal fordeles mellem selskabets medlemmer som deres forvaltning. Under Joseph Smiths ledelse blev betegnelsen »Forenede Selskab« i denne åbenbaring senere erstattet med »Forenede Orden«.

1-10: Hellige, som forsynder sig imod den forenede orden, skal blive forbandet. 11-16: Herren sørger for sine hellige på sin egen måde. 17-18: Evangeliets lov regulerer omsorgen for de fattige. 19-46: Forskellige brødres forvaltninger og velsignelser bliver beskrevet. 47-53: Den forenede orden i Kirtland og ordenen i Zion skal fungere hver for sig. 54-66: Herrens hellige skatkammer bliver oprettet med henblik på trykningen af skrifterne. 67-77: Den forenede ordens skatkammer skal fungere på basis af almindeligt samtykke. 78-86: De, der er med i den forenede orden, skal betale al deres gæld, og så vil Herren udfri dem af økonomisk trældom.

1 Sandelig siger jeg jer, mine venner: Jeg giver jer råd og en befaling angående al den ejendom, som tilhører den orden, som jeg befalede skulle organiseres og oprettes til at være en aforenet orden og en evigtvarende orden til gavn for min kirke og til frelse for menneskene, indtil jeg kommer –

2 med det urokkelige og uforanderlige løfte, at for så vidt som de, som jeg gav befaling, var trofaste, skulle de blive velsignet med en mangfoldighed af velsignelser;

3 men eftersom de ikke var trofaste, var de tæt på at blive forbandet.

4 Derfor, for så vidt som visse af mine tjenere ikke har holdt befalingen, men har brudt pagten ved abegærlighed og med falske ord, har jeg forbandet dem med en meget hård og alvorlig forbandelse.

5 For jeg, Herren, har i mit hjerte bestemt, at for så vidt som noget menneske, som tilhører denne orden, viser sig at være overtræder, eller med andre ord bryder den pagt, som I er bundet af, skal han blive forbandet i sit liv og skal blive trådt ned af hvem jeg vil;

6 for jeg, Herren, lader mig ikke aspotte med hensyn til dette –

7 og alt dette for at den uskyldige blandt jer ikke skal blive dømt sammen med den uretfærdige; og for at den skyldige blandt jer ikke skal undslippe; for jeg, Herren, har lovet jer en akrone af herlighed ved min højre hånd.

8 Derfor kan I, for så vidt som det viser sig, at I er overtrædere, ikke undslippe min vrede i jeres liv.

9 For så vidt som I bliver aforstødt på grund af overtrædelse, kan I ikke undslippe bSatans cpinsler førend forløsningens dag.

10 Og nu giver jeg jer fra selve denne stund magt til – hvis noget menneske, der er af ordenen, viser sig at være overtræder og ikke omvender sig fra det onde – da at overgive ham til Satans pinsler; og han skal ikke have magt til at abringe ondt over jer.

11 Jeg anser det for víst; derfor giver jeg jer den befaling, at I skal organisere jer og tildele enhver sin aforvaltning;

12 så enhver kan aflægge regnskab over for mig for den forvaltning, som bliver tildelt ham.

13 For jeg anser det for nødvendigt, at jeg, Herren, stiller enhver til aregnskab som bforvalter over de jordiske velsignelser, som jeg har skabt og beredt for mine skabninger.

14 Jeg, Herren, har udspændt himlene og abygget jorden, mine hænders bværk; og alt deri er mit.

15 Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt er mit.

16 Men det må nødvendigvis gøres på amin egen måde; og se, dette er den måde, hvorpå jeg, Herren, har bestemt, at der skal sørges for mine hellige: At de bfattige skal ophøjes, ved at de rige gøres ydmyge.

17 For ajorden er fuld, og der er nok og mere til; ja, jeg har beredt alt og har overladt det til menneskenes børn at bhandle på egne vegne.

18 Hvis noget menneske derfor tager af den aoverflod, som jeg har skabt, og ikke giver sin del deraf til de bfattige og trængende i overensstemmelse med mit evangeliums clov, så skal han sammen med de ugudelige dslå øjnene op i helvede og være i pine.

19 Og se, sandelig siger jeg jer angående aordenens ejendom:

20 Lad min tjener Sidney Rigdon få tildelt det sted, hvor han nu bor, og grunden, hvorpå garveriet ligger, som sin forvaltning til sit underhold, mens han arbejder i min vingård, sådan som jeg vil, når jeg giver ham befaling derom.

21 Og lad alt blive gjort i overensstemmelse med ordenens råd og ordenens fælles samtykke eller stemme, hvilken orden bor i Kirtlands land.

22 Og denne forvaltning og velsignelse overdrager jeg, Herren, til min tjener Sidney Rigdon som en velsignelse til ham og hans efterkommere efter ham.

23 Og jeg vil mangedoble velsignelserne til ham, for så vidt som han vil være ydmyg over for mig.

24 Og videre, lad min tjener Martin Harris som sin forvaltning få tildelt det stykke jord, som min tjener John Johnson fik i bytte for sin tidligere arvelod, til ham og hans efterkommere efter ham;

25 og for så vidt som han er trofast, vil jeg mangedoble velsignelserne til ham og hans efterkommere efter ham.

26 Og lad min tjener Martin Harris vie sine penge til forkyndelsen af mine ord, sådan som min tjener Joseph Smith jun. skal anvise.

27 Og videre, lad min tjener Frederick G. Williams få det sted, som han nu bor på.

28 Og lad min tjener Oliver Cowdery få den grund, der støder op til det hus, som skal blive til trykkeriet, hvilken er grund nummer et, og også den grund, som hans far bor på.

29 Og lad mine tjenere Frederick G. Williams og Oliver Cowdery få trykkeriet og alt, hvad dertil hører.

30 Og dette skal være den forvaltning, som skal tildeles dem.

31 Og for så vidt som de er trofaste, se, så skal jeg velsigne og mangedoble velsignelserne til dem.

32 Og dette er begyndelsen på den forvaltning, som jeg har tildelt dem, til dem og deres efterkommere efter dem.

33 Og for så vidt som de er trofaste, vil jeg mangedoble velsignelserne til dem og deres efterkommere efter dem, ja, en mangfoldighed af velsignelser.

34 Og videre, lad min tjener John Johnson få det hus, som han bor i, samt arvelodden, det hele, bortset fra det stykke jord, der er blevet sat til side til at abygge mine huse på, og som hører til denne arvelod, og også de grunde, der er blevet udpeget til min tjener Oliver Cowdery.

35 Og for så vidt som han er trofast, vil jeg mangedoble velsignelserne til ham.

36 Og det er min vilje, at han skal sælge de grunde, der er blevet udstykket til opbygningen af mine helliges by, for så vidt som det bliver gjort bekendt for ham ved aÅndens røst og i overensstemmelse med ordenens råd og ved ordenens stemme.

37 Og dette er begyndelsen på den forvaltning, som jeg har tildelt ham som en velsignelse for ham og hans efterkommere efter ham.

38 Og for så vidt som han er trofast, vil jeg mangedoble en mængde velsignelser til ham.

39 Og videre, lad min tjener aNewel K. Whitney få tildelt de huse og den grund, hvor han nu er bosiddende, samt den grund og bygning, hvor der er købmandsforretning, og også den grund, der ligger på hjørnet syd for købmandsforretningen, og også den grund, hvorpå potaskebrænderiet ligger.

40 Og alt dette har jeg tildelt min tjener Newel K. Whitney som hans forvaltning, som en velsignelse til ham og hans efterkommere efter ham, til gavn for købmandsforretningen i min orden, som jeg har oprettet for min stav i Kirtlands land.

41 Ja, sandelig, dette er den forvaltning, som jeg har tildelt min tjener N.K. Whitney, ja, hele denne købmandsforretning, ham og hans aagent, og hans efterkommere efter ham.

42 Og for så vidt som han er trofast i at holde mine befalinger, som jeg har givet ham, vil jeg mangedoble velsignelserne til ham og hans efterkommere efter ham, ja, en mængde velsignelser.

43 Og videre, lad min tjener Joseph Smith jun. få tildelt den grund, som er blevet udstykket til at bygge mit hus på, og som er fyrre amålestokslængder lang og tolv bred, og også den arvelod, som hans far nu bor på;

44 og dette er begyndelsen på den forvaltning, som jeg har tildelt ham som en velsignelse over ham og over hans far.

45 For se, jeg har forbeholdt en arvelod til hans afar til hans underhold; derfor skal han regnes med i min tjener Joseph Smith jun.s hus.

46 Og jeg vil mangedoble velsignelserne til min tjener Joseph Smith jun.s hus, for så vidt som han er trofast, ja, en mængde velsignelser.

47 Og se, jeg giver jer den befaling angående Zion, at I ikke længere skal være bundet til jeres brødre i Zion som en forenet orden, andet end på denne måde:

48 Efter at I er blevet organiseret, skal I kaldes Den Forenede Orden i Zions aStav i Byen Kirtland. Og jeres brødre skal, efter at de er blevet organiseret, kaldes Den Forenede Orden i Byen Zion.

49 Og de skal organiseres i deres egne navne og i deres eget navn; og de skal drive deres forretning i deres eget navn og i deres egne navne;

50 og I skal drive jeres forretning i jeres eget navn og i jeres egne navne.

51 Og jeg har befalet, at dette skal gøres til jeres frelse og også til deres frelse som følge af, at de er blevet adrevet ud og af det, der skal ske.

52 Eftersom apagterne er blevet brudt ved overtrædelse, ved bbegærlighed og falske ord,

53 bliver I derfor opløst som en forenet orden sammen med jeres brødre, så I fra denne stund ikke længere er bundet til dem, andet end på den måde, sådan som jeg har sagt, ved lån, sådan som man i denne orden bliver enige om i råd, sådan som jeres forhold tillader det, og som rådets stemme anviser.

54 Og videre, en befaling giver jeg jer angående jeres forvaltning, som jeg har tildelt jer:

55 Se, al denne ejendom er min, ellers er jeres tro forgæves, og I bliver anset for at være hyklere, og de pagter, som I har sluttet med mig, bliver brudt;

56 og hvis denne ejendom er min, da er I aforvaltere; ellers er I ikke forvaltere.

57 Men sandelig siger jeg jer: Jeg har udpeget jer til at være forvaltere over mit hus, ja, rigtige forvaltere.

58 Og med dette formål har jeg befalet jer at organisere jer, ja, at trykke amine ord, fylden af mine skrifter, de åbenbaringer, som jeg har givet jer, og som jeg herefter fra tid til anden vil give jer –

59 med det formål at opbygge min kirke og mit rige på jorden og for at forberede mit folk til den atid, da jeg skal bbo hos dem, hvilken er nær for hånden.

60 Og I skal berede jer et sted til et skatkammer og hellige det til mit navn.

61 Og I skal udpege én blandt jer til at tage vare på skatkammeret, og han skal ordineres til denne velsignelse.

62 Og der skal være et segl på skatkammeret, og alle de hellige ting skal indleveres til skatkammeret; og ingen blandt jer skal kalde det, eller nogen del af det, sit eget, for det skal tilhøre jer alle i fællesskab.

63 Og jeg giver jer det fra selve denne stund; og se nu til, at I går i gang og gør brug af den forvaltning, som jeg har tildelt jer, med undtagelse af de hellige ting, med det formål at trykke disse hellige ting, sådan som jeg har sagt.

64 Og udbyttet fra de hellige ting skal opbevares i skatkammeret, og der skal være et segl på det; og det må ikke bruges eller tages ud af skatkammeret af nogen, ej heller skal seglet, der skal sættes på det, løsnes, kun efter ordenens stemme eller efter befaling.

65 Og således skal I henlægge udbyttet af de hellige ting i skatkammeret til hellige formål.

66 Og dette skal kaldes Herrens hellige skatkammer; og der skal være et segl på det, så det kan være helligt og helliget Herren.

67 Og videre, der skal indrettes et andet skatkammer og udpeges en skatmester til at tage vare på skatkammeret, og der skal sættes et segl på det;

68 og alle penge, som I får ind fra jeres forvaltning ved at foretage forbedringer af den ejendom, som jeg har tildelt jer, det være sig af huse eller af jordlodder eller af kvæg eller af alt andet, undtagen de hellige skrifter, som jeg har forbeholdt til mig selv til hellige formål, skal kastes i skatkammeret så hurtigt, som I modtager penge, i hundreder eller i halvtredsere eller i tyvere eller i tiere eller i femmere.

69 Eller med andre ord, hvis nogen blandt jer får fem dollar, lad ham da kaste dem ind i skatkammeret; eller hvis han får ti eller tyve eller halvtreds eller hundrede, lad ham da gøre ligeså;

70 og lad ikke nogen blandt jer sige, at de er hans egne; for de skal ikke kaldes hans, ej heller nogen del af dem.

71 Og ingen del af dem skal bruges eller tages ud af skatkammeret, andet end ved ordenens stemme og med fælles samtykke.

72 Og dette skal være ordenens stemme og fælles samtykke, at hvis nogen blandt jer siger til skatmesteren: Jeg har behov for så og så meget som hjælp for mig i min forvaltning –

73 om det er fem dollar, eller om det er ti dollar eller tyve eller halvtreds eller hundrede, så skal skatmesteren give ham den sum, som han forlanger som hjælp for ham i sin forvaltning –

74 indtil han måtte vise sig at være overtræder, og det tydeligt bliver gjort klart for ordenens råd, at han er en utro og auklog forvalter.

75 Men så længe han fuldt ud er en del af fællesskabet og er trofast og klog i sin forvaltning, skal dette være et tegn til skatmesteren om, at skatmesteren ikke må afslå.

76 Men i tilfælde af overtrædelse skal skatmesteren underlægges ordenens råd og stemme.

77 Og i tilfælde af at skatmesteren viser sig at være en utro og en uklog forvalter, skal han underlægges rådets og ordenens stemme og skal fjernes fra sin plads, og en aanden skal udpeges i hans sted.

78 Og videre, sandelig siger jeg jer angående jeres gæld: Se, det er min vilje, at I abetaler al jeres bgæld.

79 Og det er min vilje, at I aydmyger jer over for mig og får denne velsignelse ved jeres bflid og ydmyghed og troens bøn.

80 Og for så vidt som I er flittige og ydmyge og udøver atroens bøn, se, da vil jeg blødgøre deres hjerte, dem som I er i gæld til, indtil jeg sender jer midler til jeres udfrielse.

81 Skriv derfor hastigt til New York, og skriv i overensstemmelse med det, som skal blive dikteret af min aÅnd, så vil jeg blødgøre hjertet på dem, som I er i gæld til, så det bliver fjernet fra deres sind at bringe trængsel over jer.

82 Og for så vidt som I er aydmyge og trofaste og påkalder mit navn, se, da vil jeg give jer bsejr.

83 Jeg giver jer det løfte, at I denne ene gang skal blive udfriet af jeres trældom.

84 For så vidt som I får mulighed for at låne penge, flere hundrede, eller tusinde, lige indtil I har lånt nok til at kunne udfri jer af trældom, så er det jeres privilegium.

85 Og stil denne ene gang den ejendom, som jeg har lagt i jeres hænder, som sikkerhed ved at give jeres navne med fælles samtykke eller på anden måde, som det synes jer bedst.

86 Jeg giver jer dette privilegium denne ene gang; og se, hvis I i overensstemmelse med mine befalinger skrider til at gøre det, som jeg har forelagt jer, så er alt dette mit, og I er mine forvaltere, og mesteren vil ikke tillade, at nogen bryder ind i hans hus. Således er det. Amen.