Skrifterne
Lære og Pagter 63


Afsnit 63

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 30. august 1831. Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery var ankommet til Kirtland den 27. august efter deres besøg i Missouri. I Joseph Smiths historie beskrives denne åbenbaring således: »I disse kirkens første dage herskede der en stor iver efter at modtage Herrens ord om ethvert emne, som på nogen måde angik vor frelse; og da Zions land nu var den vigtigste timelige sag, der optog os, bad jeg Herren om yderligere oplysninger angående de helliges indsamling, opkøbet af jord og andre anliggender.«

1-6: Vredens dag skal komme over de ugudelige. 7-12: Tegn sker ved tro. 13-19: De, der i hjertet bryder ægteskabet, vil fornægte troen og blive styrtet ned i ildsøen. 20: De trofaste skal modtage en arv på den forklarede jord. 21: En fuldstændig beretning om begivenhederne på Forklarelsens Bjerg er endnu ikke blevet åbenbaret. 22-23: De lydige modtager rigets hemmeligheder. 24-31: Der skal købes arvelodder i Zion. 32-35: Herren forordner krige, og de ugudelige slår de ugudelige ihjel. 36-48: De hellige skal samles i Zion og skaffe penge til at opbygge det for. 49-54: De hellige bliver forsikret om velsignelser ved det andet komme, i opstandelsen og i tusindårsriget. 55-58: Dette er en dag til at advare på. 59-66: Herrens navn bliver misbrugt af dem, som bruger det uden myndighed.

1 Hør, o I folk, og åbn hjertet og lån mig øre, I langt borte; og lyt, I som kalder jer selv Herrens folk, og hør Herrens ord og hans vilje angående jer.

2 Ja, sandelig siger jeg: Hør ordet fra ham, hvis vrede er optændt mod de ugudelige og agenstridige;

3 og som vil tage netop dem, som han vil atage, og bevare dem i live, som han vil bevare;

4 og som bygger op efter sin egen vilje og sit eget behag; og ødelægger, når det behager ham, og som er i stand til at styrte sjælen ned til helvede.

5 Se, jeg, Herren, lader min røst lyde, og den skal adlydes.

6 Derfor, sandelig siger jeg: Lad de ugudelige tage sig i agt, og lad de genstridige frygte og bæve, og lad intet ord komme over de ikke-troendes læber, for avredens dag skal komme over dem som en bhvirvelvind, og alt kød skal cvide, at jeg er Gud.

7 Og den, der søger efter tegn, skal se ategn, men ikke til frelse.

8 Sandelig siger jeg jer: Der er dem blandt jer, som søger efter tegn, og der har været sådanne lige fra begyndelsen;

9 men se, tro kommer ikke ved tegn, men tegn følger dem, der tror.

10 Ja, tegn kommer ved atro og ikke ved menneskers vilje, ej heller efter deres behag, men ved Guds vilje.

11 Ja, tegn kommer ved tro til mægtige gerninger, for auden tro behager ingen Gud; og den, som Gud er vred på, i ham har han ikke velbehag; til sådanne viser han derfor ingen tegn, bortset fra i bvrede til deres cfordømmelse.

12 Derfor har jeg, Herren, ikke behag i dem blandt jer, som har søgt efter tegn og undere for at få tro og ikke til gavn for menneskene til min ære.

13 Alligevel giver jeg befalinger, og mange har vendt sig fra mine befalinger og har ikke holdt dem.

14 Der var aægteskabsbrydere og ægteskabsbrydersker blandt jer, hvoraf nogle har vendt sig bort fra jer, og andre, som herefter skal blive givet til kende, endnu er hos jer.

15 Lad sådanne tage sig i agt og hastigt omvende sig, for at der ikke skal falde dom over dem som en snare, og deres dårskab skal blive tilkendegivet og deres gerninger følge dem i folkets øjne.

16 Og sandelig siger jeg jer, ligesom jeg har sagt før: Den, som aser på en kvinde, så han bbegærer hende, eller hvis nogen begår cægteskabsbrud i hjertet, skal de ikke have Ånden hos sig, men skal fornægte troen og skal frygte.

17 Derfor har jeg, Herren, sagt, at de afrygtsomme og de, der ikke tror, og alle bløgnere og enhver, som elsker og cudtænker løgn, og horkarlen og troldmanden skal få deres del i den d, som brænder med ild og svovl, hvilket er den eanden død.

18 Sandelig siger jeg, at de skal ikke få del i den aførste opstandelse.

19 Og se nu, jeg, Herren, siger til jer, at I ikke er aretfærdiggjort, fordi dette findes blandt jer.

20 Men den, som aholder ud i tro og gør min vilje, han skal overvinde alt og skal få en barvelod på jorden, når forklarelsens dag kommer;

21 når ajorden skal blive bforklaret, ja, efter det forbillede, som blev vist mine capostle på bjerget, hvilken beretning I endnu ikke har modtaget i sin fylde.

22 Og se, sandelig siger jeg jer, at eftersom jeg sagde, at jeg ville kundgøre jer min vilje, se, så vil jeg kundgøre jer den, ikke som befaling, for der er mange, som ikke bestræber sig på at holde mine befalinger.

23 Men til den, som holder mine befalinger, vil jeg give amit riges hemmeligheder, og disse skal i ham være en kilde af blevende vand, der cvælder op til evigtvarende liv.

24 Og se nu, dette er Herren jeres Guds vilje angående sine hellige, at de skal samle sig i Zions land, ikke i hast, for at der ikke skal opstå forvirring, som bringer pest.

25 Se, aZions land – jeg, Herren, holder det i mine egne hænder;

26 alligevel giver jeg, Herren, akejseren det, som er kejserens.

27 Derfor vil jeg, Herren, at I skal købe jordlodderne, for at I kan have fordel over for verden, for at I kan have krav på verden, for at de ikke skal hidses op til vrede.

28 For aSatan lægger dem det i hjertet at vredes på jer og at udgyde blod.

29 Derfor skal Zions land kun erhverves ved køb eller ved blod, ellers er der ingen arvelod til jer.

30 Og hvis det sker ved køb, se, da er I velsignede;

31 og hvis det sker ved blod, se, da er jeres fjender over jer, eftersom det er jer forbudt at udgyde blod, og I skal blive jaget fra by til by og fra synagoge til synagoge, og kun få skal være tilbage og modtage en arvelod.

32 Jeg, Herren, er vred på de ugudelige; jeg holder min Ånd tilbage fra jordens indbyggere.

33 Jeg har i min vrede svoret og forordnet, at der skal være akrige på jordens overflade, og de ugudelige skal slå de ugudelige ihjel, og frygt skal falde over enhver;

34 og de ahellige skal også kun med nød og næppe undslippe; alligevel er jeg, Herren, med dem, og jeg vil bkomme ned i himlen fra min Faders nærhed og fortære de cugudelige med uudslukkelig dild.

35 Og se, dette skal ikke ske endnu, men snart.

36 Derfor, eftersom jeg, Herren, har forordnet, at alt dette skal ske på jordens overflade, vil jeg, at mine hellige skal samles i Zions land;

37 og at enhver skal tage aretfærdighed i hænderne og trofasthed om lænderne og opløfte en badvarende røst til jordens indbyggere og kundgøre både ved ord og ved flugt, at cødelæggelsen skal komme over de ugudelige.

38 Lad derfor mine disciple i Kirtland, som bor på denne gård, ordne deres timelige anliggender.

39 Lad min tjener Titus Billings, som har ansvaret for den, afhænde jorden, så han til det kommende forår må være rede til at begive sig af sted op til Zions land sammen med dem, som bor på den, undtagen dem som jeg vil forbeholde for mig selv, og som ikke skal tage af sted, førend jeg befaler dem det.

40 Og lad alle de penge, som kan undværes – det er mig lige meget, om det er meget eller lidt – blive sendt op til Zions land til dem, som jeg har udpeget til at modtage dem.

41 Se, jeg, Herren, vil give min tjener Joseph Smith jun. magt, så han sættes i stand til ved Ånden at audpege dem, der skal drage op til Zions land, og dem af mine disciple, der skal blive tilbage.

42 Lad min tjener Newel K. Whitney beholde sin købmandsforretning, eller med andre ord købmandsforretningen, endnu en lille tid.

43 Lad ham ikke desto mindre give alle de penge, som han kan give, så de kan blive sendt op til Zions land.

44 Se, dette er i hans egne hænder, lad ham handle med visdom.

45 Sandelig siger jeg: Lad ham blive ordineret til agent for de disciple, der skal blive tilbage, og lad ham blive ordineret til denne magt

46 og sammen med min tjener Oliver Cowdery nu hastigt besøge menighederne og forklare dette for dem. Se, det er min vilje, og skaf penge, sådan som jeg har anvist.

47 Den, der er atrofast og holder ud, skal overvinde verden.

48 Den, der sender skatte op til Zions land, skal få en aarvelod i denne verden, og hans gerninger skal følge ham, og også en belønning i den tilkommende verden.

49 Ja, og velsignede er de døde, som adør i Herren fra nu af, for når Herren kommer, og det bgamle forgår, og alt bliver nyt, skal de copstå fra de døde og skal dikke siden hen dø, og de skal modtage en arvelod hos Herren i den hellige by.

50 Og den, der lever, når Herren kommer, og har bevaret troen, avelsignet er han; dog er det bestemt for ham, at han skal b, når han har opnået et menneskes alder.

51 Således askal børn bvokse op, indtil de bliver gamle; gamle mennesker skal dø; men de skal ikke sove i støvet, men de skal blive cforvandlet på et øjeblik.

52 Derfor, af denne årsag prædikede apostlene de dødes opstandelse for verden.

53 Dette er det, som I skal se efter; og sagt på Herrens måde, de er nu anær for hånden og sker på et senere tidspunkt, nemlig på den dag, Menneskesønnen kommer.

54 Og indtil den stund vil der findes atåbelige brudepiger blandt de kloge; men i den stund sker der en fuldstændig adskillelse af de retfærdige og de ugudelige; og på den dag vil jeg sende mine engle ud for at brykke de ugudelige op og kaste dem i uudslukkelig ild.

55 Og se nu, sandelig siger jeg jer: Jeg, Herren, har ikke behag i min tjener aSidney Rigdon; han bophøjede sig i sit hjerte og tog ikke imod råd, men bedrøvede Ånden;

56 derfor er adet, han har skrevet, ikke antageligt for Herren, og han skal udfærdige en anden, og hvis Herren ikke godtager den, se, da står han ikke længere i det embede, hvortil jeg har udpeget ham.

57 Og videre, sandelig siger jeg jer: aDe, som med langmodighed i deres hjerte ønsker at bmane syndere til omvendelse, lad dem blive ordineret til denne magt.

58 For dette er en dag til at advare på og ikke en dag til mange ord. For jeg, Herren, lader mig ikke spotte i de sidste dage.

59 Se, jeg er ovenfra, og min magt når nedentil. Jeg er over alt og i alt og gennem alt, og jeg agennemsøger alt, og den dag kommer, da alt skal blive mig underlagt.

60 Se, jeg er aAlfa og Omega, ja, Jesus Kristus.

61 Lad derfor alle mennesker vare sig for, hvorledes de tager mit anavn på deres læber –

62 for se, sandelig siger jeg, at der er mange, som er under denne fordømmelse, som bruger Herrens navn og bruger det forgæves, fordi de ikke har myndighed.

63 Lad derfor kirken omvende sig fra deres synder, så vil jeg, Herren, vedkende mig dem; ellers skal de blive forstødt.

64 Husk, at det, som kommer ovenfra, er ahelligt og skal bomtales med varsomhed, og som Ånden holder en tilbage; og heri er der ingen fordømmelse, og I modtager Ånden cved bøn; men uden at det sker, består der en fordømmelse.

65 Lad mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon finde sig et hjem, sådan som det bliver fortalt dem af Ånden ved abøn.

66 Dette står endnu tilbage at blive overvundet ved hjælp af tålmodighed, for at sådanne må modtage en større og aevig vægt af bherlighed, eller hvis ikke, en større fordømmelse. Amen.