Skrifterne
Lære og Pagter 18
forrige næste

Afsnit 18

Åbenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, givet i Fayette, New York, i juni 1829. Ifølge profeten gjorde denne åbenbaring det kendt, at »de tolv skulle kaldes i disse sidste dage og gav også instruktioner med hensyn til opbygningen af kirken.«

1-5: Skrifterne viser, hvordan kirken skal opbygges. 6-8: Verden er ved at være moden i ugudelighed. 9-16: Sjæles værdi er stor. 17-25: For at opnå frelse må mennesker påtage sig Kristi navn. 26-36: De tolvs kaldelse og mission bliver åbenbaret. 37-39: Oliver Cowdery og David Whitmer skal finde frem til de tolv. 40-47: For at opnå frelse må mennesker omvende sig, blive døbt og holde befalingerne.

1 Se nu, på grund af det, som du, min tjener Oliver Cowdery, har ønsket at få at vide af mig, giver jeg dig disse ord:

2 Se, jeg har ved mange lejligheder ved min Ånd tilkendegivet for dig, at det, som du har skrevet, er asandt; derfor ved du, at det er sandt.

3 Og hvis du ved, at det er sandt, se, da giver jeg dig den befaling, at du skal forlade dig på det, som er askrevet;

4 for deri er der skrevet alt, der angår grundlæggelsen af min kirke, mit aevangelium og min bklippe.

5 Hvis du således opbygger min kirke på den grundvold, som mit evangelium og min klippe er, skal helvedes porte ikke få magt over dig.

6 Se, averden er ved at være moden i ugudelighed; og det må nødvendigvis være sådan, at menneskenes børn bliver vakt til omvendelse, både bikke-jøderne og ligeledes Israels hus.

7 Da du således er blevet adøbt ved min tjener Joseph Smith jun.s hænder, sådan som jeg har befalet ham, så har han opfyldt det, som jeg har befalet ham.

8 Og se, vær ikke forundret over, at jeg har kaldet ham til mit eget formål, hvilket formål er kendt af mig; hvis han derfor er aflittig til at bholde mine befalinger, skal han blive cvelsignet med evigt liv; og hans navn er dJoseph.

9 Og se, Oliver Cowdery, jeg taler til dig og også til David Whitmer i form af en befaling; for se, jeg befaler alle mennesker overalt at omvende sig, og jeg taler til jer, ligesom til Paulus, min aapostel, for I er kaldet med selv samme kaldelse, som han var kaldet med.

10 Husk, at asjæles bværdi er stor i Guds øjne;

11 for se, Herren, jeres aforløser, led bdøden i kødet; således cled han alle menneskers dsmerter, for at alle mennesker kunne omvende sig og komme til ham.

12 Og han er aopstået igen fra de døde, for at kunne føre alle mennesker til sig på betingelse af bomvendelse.

13 Og hvor stor er ikke hans aglæde over den sjæl, der omvender sig!

14 Derfor er I kaldet til at aråbe omvendelse til dette folk.

15 Og dersom I skulle arbejde alle jeres dage med at råbe omvendelse til dette folk og kun føre én asjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være sammen med ham i min Faders rige!

16 Og se, hvis jeres glæde skal være stor sammen med én sjæl, som I har ført til mig ind i min Faders arige, hvor stor skal da ikke jeres bglæde være, hvis I cfører mange sjæle til mig!

17 Se, I har mit evangelium for jer og min klippe og min afrelse.

18 aBed Faderen i mit bnavn i tro, overbevist om at I skal modtage, så skal I få Helligånden, der tilkendegiver alt det, som er cnødvendigt for menneskenes børn.

19 Og hvis I ikke har atro, bhåb og cnæstekærlighed, kan I intet gøre.

20 aStrid ikke mod nogen kirke, medmindre det er bDjævelens kirke.

21 Påtag jer Kristi anavn, og btal sandheden med calvor.

22 Og så mange, som omvender sig og bliver adøbt i mit navn, hvilket er Jesus Kristus, og bholder ud til enden, de skal blive frelst.

23 Se, Jesus Kristus er det anavn, der er givet af Faderen, og der er ikke givet noget andet navn, hvorved mennesket kan blive frelst;

24 derfor må alle mennesker påtage sig det navn, der er givet af Faderen, for ved det navn skal de blive kaldt på den yderste dag;

25 hvis de derfor ikke kender det anavn, hvorved de skal blive kaldt, kan de ikke få nogen plads i min Faders brige.

26 Og se nu, der er andre, som er kaldet til at kundgøre mit evangelium, både for aikke-jøde og for jøde;

27 ja, tolv, og de atolv skal være mine disciple, og de skal påtage sig mit navn; og de tolv er dem, der vil ønske at påtage sig mit bnavn med hjertets faste forsæt.

28 Og hvis de ønsker at påtage sig mit navn med hjertets faste forsæt, er de kaldet til at drage ud i hele averden for at prædike mit bevangelium for chver skabning.

29 Og de er dem, som er ordineret af mig til at adøbe i mit navn i overensstemmelse med det, der er skrevet;

30 og I har det, der er skrevet, foran jer, derfor må I gøre det i overensstemmelse med de ord, der er skrevet.

31 Og nu taler jeg til jer, de atolv: Se, min nåde er tilstrækkelig for jer; I må vandre retsindigt over for mig og ikke synde.

32 Og se, I er dem, som er ordineret af mig til at aordinere præster og lærere og til at bkundgøre mit evangelium i overensstemmelse med Helligåndens kraft, som er i jer, og i overensstemmelse med cGuds kald og gaver til menneskene;

33 og jeg, Jesus Kristus, jeres Herre og jeres Gud, har talt det.

34 Disse aord er ikke fra mennesker, ej heller fra et menneske, men fra mig, derfor skal I vidne om, at de er fra mig og ikke fra et menneske;

35 for det er min arøst, som taler dem til jer, for de bliver givet ved min Ånd til jer, og ved min kraft kan I læse dem for hinanden, og var det ikke ved min kraft, kunne I ikke få dem.

36 Derfor kan I avidne om, at I har hørt min røst og kender mine ord.

37 Og se nu, jeg pålægger dig, Oliver Cowdery, og ligeledes David Whitmer, at I skal udsøge jer de tolv, som skal have de ønsker, hvorom jeg har talt;

38 og på deres ønsker og deres agerninger skal I kende dem.

39 Og når I har fundet dem, skal I vise dette til dem.

40 Og I skal falde ned og atilbede Faderen i mit navn.

41 Og I skal prædike for verden og sige: I må omvende jer og blive døbt i Jesu Kristi navn!

42 For alle mennesker må omvende sig og blive døbt, og ikke alene mænd, men også kvinder og børn, som har nået aansvarlighedsalder.

43 Og se, efter at I har modtaget dette, må I holde mine abefalinger i alt;

44 og ved jeres hænder vil jeg udføre en aforunderlig gerning blandt menneskenes børn, således at mange skal blive boverbevist om deres synder, så de kan komme til omvendelse, og så de kan komme til min Faders rige.

45 Således aovergår de velsignelser, som jeg giver jer, alt.

46 Og efter at I har modtaget dette, kan I ikke blive frelst i min Faders rige, hvis I ikke aholder mine befalinger.

47 Se, jeg, Jesus Kristus, jeres Herre og jeres Gud og jeres forløser, har talt det ved min Ånds kraft. Amen.