Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 115


Tiết 115

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Far West, Missouri, ngày 26 tháng Tư năm 1838, biểu lộ ý muốn của Thượng Đế về việc xây cất chốn ấy và ngôi nhà của Chúa. Điều mặc khải này được nhắm vào các vị chức sắc chủ tọa và các tín hữu của Giáo Hội.

1–4, Chúa đặt tên giáo hội của Ngài là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô; 5–6, Si Ôn và các giáo khu của nó là những nơi phòng vệ và dung thân cho các Thánh Hữu; 7–16, Các Thánh Hữu được truyền lệnh xây cất một ngôi nhà của Chúa ở Far West; 17–19, Joseph Smith nắm giữ các chìa khóa vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy với ngươi, tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và cả tôi tớ Sidney Rigdon của ta, và cả tôi tớ Hyrum Smith của ta nữa, cùng với các cố vấn của ngươi là những người hiện được và sẽ được chỉ định từ đây về sau;

2 Và luôn cả với tôi tớ Edward Partridge của ta, và các cố vấn của hắn;

3 Và luôn cả với những tôi tớ trung thành của ta là những người thuộc hội đồng thượng phẩm của giáo hội ta ở Si Ôn, vì nó sẽ được gọi như vậy, và cùng với tất cả các anh cả và mọi người trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô của ta, đang bị phân tán khắp nơi trên thế giới;

4 giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

5 Thật vậy, ta nói với tất cả các ngươi rằng: Hãy đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia;

6 Và để cho sự quy tụ lại trên đất Si Ôn, và trên các giáo khu của nó có thể để phòng vệ và dung thân khỏi cơn bão tố, cùng thoát khỏi cơn thịnh nộ khi nó được trút nguyên vẹn lên toàn thể thế gian.

7 Hãy để cho thành phố Far West trở thành một đất thánh và được biệt riêng cho ta; và nó phải được gọi là một thành phố chí thánh, vì đất mà các ngươi đang đứng trên đó là đất thánh.

8 Vậy nên, ta truyền lệnh cho các ngươi phải xây cất lên một ngôi nhà cho ta, để làm nơi các thánh đồ của ta quy tụ lại với nhau để họ có thể thờ phượng ta.

9 Và hãy bắt đầu công việc này, và nền móng cùng công việc chuẩn bị vào mùa hè tới đây;

10 Hãy khởi công vào ngày mồng Bốn tháng Bảy tới; và từ ngày ấy trở đi, dân của ta phải tận tụy làm việc để xây một ngôi nhà cho danh ta;

11 Và bắt đầu từ ngày này đến một năm sau, hãy để họ tái khởi công xây nền móng cho ngôi nhà của ta.

12 Vậy nên, từ lúc đó trở đi hãy để họ tận tụy làm việc cho đến khi nó được hoàn tất, từ viên đá góc nhà cho đến nóc nhà, cho đến khi không còn một việc nào chưa hoàn thành.

13 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, chớ để tôi tớ Joseph của ta, hay tôi tớ Sidney của ta, hoặc tôi tớ Hyrum của ta phải mắc nợ nữa vì xây cất ngôi nhà cho danh ta;

14 Nhưng hãy để ngôi nhà được xây cất cho danh ta đúng theo kiểu mẫu ta sẽ cho họ thấy.

15 Và nếu dân của ta không xây cất nhà ấy đúng theo kiểu mẫu ta sẽ cho chủ tịch đoàn của họ thấy, thì ta sẽ không thu nhận nhà ấy từ tay họ.

16 Nhưng nếu dân của ta xây cất nhà ấy đúng theo kiểu mẫu ta sẽ cho chủ tịch đoàn của họ thấy, tức là tôi tớ Joseph của ta và các cố vấn của hắn, thì ta sẽ thu nhận nhà ấy từ tay dân của ta.

17 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ý muốn của ta là thành phố Far West phải được xây dựng cấp tốc bằng sự quy tụ của các thánh hữu của ta;

18 Và luôn cả những nơi khác cũng được chỉ định làm các giáo khu trong các vùng lân cận, theo như chúng thỉnh thoảng được biểu lộ cho tôi tớ Joseph của ta biết.

19 Vì này, ta sẽ ở với hắn, và ta sẽ thánh hóa hắn trước dân chúng; vì ta đã ban cho hắn các chìa khóa của vương quốc và giáo vụ này. Quả thật vậy. A Men.