Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 103


Tiết 103

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 24 tháng Hai năm 1834. Điều mặc khải này được tiếp nhận sau khi Parley P. Pratt và Lyman Wight đến Kirtland, Ohio. Họ đã từ Missouri đến để hội ý với Vị Tiên Tri về vấn đề cứu trợ và đưa các Thánh Hữu trở lại đất đai của họ ở Hạt Jackson.

1–4, Lý do tại sao Chúa đã để cho các Thánh Hữu ở Hạt Jackson bị ngược đãi; 5–10, Các Thánh Hữu sẽ thắng nếu họ tuân giữ các giáo lệnh; 11–20, Sự cứu chuộc Si Ôn sẽ xảy đến bằng quyền năng, và Chúa sẽ đi trước mặt dân của Ngài; 21–28, Các Thánh Hữu phải quy tụ lại ở Si Ôn, và những ai bỏ mạng sống của mình sẽ tìm lại được; 29–40, Một số nam tín hữu được kêu gọi để tổ chức Trại Si Ôn và đi đến Si Ôn; họ được hứa là họ sẽ chiến thắng nếu họ trung thành.

1 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, này, ta sẽ ban cho các ngươi một điều mặc khải và một lệnh truyền để các ngươi biết cách athi hành bổn phận của mình về việc cứu rỗi và bcứu chuộc các anh em mình, là những người đã bị phân tán trên đất Si Ôn.

2 Vì đã bị axua đuổi và đánh đập bởi bàn tay của những kẻ thù ta, là những kẻ mà ta sẽ trút cơn thịnh nộ vô lường của ta vào đúng giờ riêng của ta.

3 Vì ta đã chịu để cho chúng đến giờ phút này, để tội ác của chúng có thể achất chồng, và chén của chúng có thể tràn đầy;

4 Và để những kẻ tự gọi theo danh ta có thể bị asửa phạt một thời gian với sự sửa phạt đau đớn và nghiêm khắc, vì họ đã không hoàn toàn bnghe theo những giới luật và giáo lệnh mà ta đã ban cho họ.

5 Nhưng quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta đã ban một sắc lệnh mà dân của ta sẽ đạt được, nếu ngay từ giờ phút này họ biết nghe theo lời akhuyên dạy mà ta là Chúa, Thượng Đế của họ sẽ ban cho họ;

6 Này, họ sẽ bắt đầu thắng được kẻ thù của họ ngay từ giờ phút này, vì ta đã ban sắc lệnh như vậy.

7 Và bằng cách chú tâm anghe theo tất cả những lời mà ta là Chúa, Thượng Đế của họ sẽ nói với họ, thì họ sẽ không bao giờ ngừng thắng thế cho đến khi nào bcác vương quốc của thế gian đều hàng phục dưới chân ta, và trái đất này được cban cho dcác thánh hữu để họ echiếm hữu nó mãi mãi và đời đời.

8 Nhưng nếu họ không atuân giữ các giáo lệnh của ta, và không chú tâm nghe theo tất cả những lời nói của ta, thì các vương quốc của thế gian này sẽ thắng họ;

9 Vì họ được đặt ra làm aánh sáng cho thế gian và làm những vị cứu tinh của loài người;

10 Và nếu họ không còn là những vị cứu tinh của loài người nữa thì họ sẽ như amuối đã mất hết hương vị của nó, và do đó không còn dùng được vào việc gì nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân.

11 Nhưng quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta đã ban sắc lệnh rằng các anh em của các ngươi mà đã bị phân tán sẽ trở về ađất thừa hưởng của họ, và sẽ xây dựng lại những nơi hoang phế của Si Ôn.

12 Vì như ta đã nói với các ngươi trong một lệnh truyền trước đây, là sau anhiều nỗi thống khổ thì phước lành sẽ đến.

13 Này, đây là phước lành mà ta đã hứa sẽ ban cho sau khi các ngươi trải qua những nỗi thống khổ, và những nỗi thống khổ của các anh em của các ngươi—sự cứu chuộc các ngươi và sự cứu chuộc các anh em của các ngươi, nghĩa là đem họ trở lại đất Si Ôn, để được xây dựng và không còn bị xô ngã được nữa.

14 Tuy nhiên, nếu họ làm ô uế đất thừa hưởng của họ thì họ sẽ bị xô ngã; vì ta sẽ không dung thứ họ nếu họ làm ô uế đất thừa hưởng của mình.

15 Này, ta nói cho các ngươi hay, sự cứu chuộc Si Ôn cần phải xảy ra bằng quyền năng;

16 Vậy nên, ta sẽ lập lên một người cho dân ta, người ấy sẽ dẫn dắt họ chẳng khác chi aMôi Se ngày xưa đã dẫn dắt con cái của Y Sơ Ra Ên vậy.

17 Vì các ngươi là con cái của Y Sơ Ra Ên, và thuộc adòng dõi của Áp Ra Ham, và các ngươi cần phải được dẫn dắt ra khỏi vòng nô lệ bằng quyền năng, và với cánh tay dang thẳng ra.

18 Và giống như tổ phụ các ngươi đã được dẫn dắt ở thời xưa như thế nào, thì sự cứu chuộc Si Ôn cũng sẽ được xảy ra như vậy.

19 Vậy nên, các ngươi chớ nản lòng, vì ta không nói với các ngươi như ta đã nói với tổ phụ các ngươi: aThiên sứ của ta sẽ đi trước mặt các ngươi, nhưng không có bsự hiện diện của ta.

20 Mà trái lại, ta nói cho các ngươi hay: aThiên sứ của ta sẽ đi trước mặt các ngươi và cả sự hiện diện của ta nữa, và các ngươi sẽ bnhận được đất lành trong tương lai.

21 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, là angười mà ta đã so sánh với người tôi tớ mà Chủ bvườn nho đã sai bảo trong chuyện ngụ ngôn mà ta đã ban cho các ngươi.

22 Vậy tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta hãy nói cùng alực lượng trong nhà của ta—các thanh niên của ta và những người trung niên: Các ngươi hãy tự cùng nhau quy tụ lại trên đất Si Ôn, trên vùng đất ta đã mua bằng tiền mà đã được biệt riêng cho ta.

23 Và tất cả mọi chi nhánh giáo hội hãy gửi lên những người khôn ngoan cùng với tiền bạc của họ để amua các vùng đất theo như ta đã truyền lệnh cho họ.

24 Và nếu kẻ thù của ta có đến tấn công các ngươi để đuổi các ngươi ra khỏi avùng đất tốt lành mà ta đã biệt riêng để trở thành đất Si Ôn, tức là ra khỏi đất riêng của các ngươi, sau khi có những bằng chứng này là những bằng chứng chống lại chúng mà các ngươi đã mang đến trước mặt ta, thì các ngươi phải nguyền rủa chúng;

25 Và bất cứ ai bị các ngươi nguyền rủa thì cũng bị ta nguyền rủa, và các ngươi phải trả thù những kẻ thù của ta.

26 Và sự hiện diện của ta sẽ ở với các ngươi khi các ngươi atrả thù những kẻ thù của ta, cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư của những kẻ ghét ta.

27 Không một người nào phải sợ abỏ mạng sống của mình vì ta; vì kẻ nào bỏ mạng sống của mình vì ta sẽ tìm lại được nó.

28 Và kẻ nào không sẵn lòng bỏ mạng sống của mình vì ta thì không phải là môn đồ của ta.

29 Ý muốn của ta là tôi tớ aSidney Rigdon của ta phải cất tiếng nói trước các giáo đoàn ở những xứ miền đông, để chuẩn bị cho các chi nhánh giáo hội tuân giữ các lệnh truyền mà ta đã ban cho họ về sự phục hồi và cứu chuộc Si Ôn.

30 Ý muốn của ta là, tôi tớ aParley P. Pratt của ta và tôi tớ Lyman Wight của ta không nên trở về đất anh em của mình cho đến khi họ kiếm được những nhóm người cùng đi lên đất Si Ôn với họ, từ mười, hai mươi, hay năm mươi, hay một trăm người, cho đến khi nào họ kiếm được con số năm trăm người từ blực lượng trong nhà của ta.

31 Này, đây là ý muốn của ta; hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; nhưng loài người akhông phải lúc nào cũng làm theo ý muốn của ta.

32 Vậy nên, nếu các ngươi không thể kiếm được năm trăm người, thì hãy cố gắng tận tụy để may ra các ngươi có thể kiếm được ba trăm.

33 Và nếu các ngươi không thể kiếm được ba trăm, thì hãy cố gắng tận tụy để may ra các ngươi có thể kiếm được một trăm.

34 Nhưng thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi không được đi lên đất Si Ôn cho đến khi nào các ngươi kiếm được một trăm người từ lực lượng trong nhà của ta, để cùng với các ngươi đi vào đất Si Ôn.

35 Vậy nên, như ta đã nói cho các ngươi hay, hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy thành tâm cầu nguyện, để may ra tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta có thể cùng đi với các ngươi, và chủ tọa giữa dân của ta, và tổ chức vương quốc của ta trên mảnh đất đã được abiệt riêng này, và xây dựng con cái Si Ôn trên các luật pháp và giáo lệnh mà đã và sẽ được ban cho các ngươi.

36 Tất cả chiến thắng và vinh quang sẽ đến với các ngươi qua asự tận tụy, lòng trung thành và blời cầu nguyện bởi đức tin của các ngươi.

37 Hãy để tôi tớ Parley P. Pratt của ta lên đường cùng với tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta.

38 Hãy để tôi tớ Lyman Wight của ta lên đường cùng với tôi tớ Sidney Rigdon của ta.

39 Hãy để tôi tớ Hyrum Smith của ta lên đường cùng với tôi tớ Frederick G. Williams của ta.

40 Hãy để tôi tớ Orson Hyde của ta cùng với tôi tớ Orson Pratt của ta lên đường đi đến nơi nào mà tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta khuyên bảo họ đến, để thi hành những lệnh truyền này mà ta đã ban cho các ngươi, còn những vấn đề khác hãy để trong tay ta. Quả thật vậy. A Men.