Ákára ihu-akwụkwọ
  Footnotes

  Ozizi na
  Ọgbụgba-ndụ
  nile

  Nke Nzukọ
  Nke Jisus Kraịst Nke Ndị-Nsọ

  Ụbọchị-Ikpeazụ A Nwere Mkpughe Nile E Nyere
  Joseph Smith, Onye-Amụma
  Ya Na Ụfọdụ Mgbakwụnye Nile Sitere N’aka Ndị
  Na-Esọ Ya N’ọkwa Otu Ndị-Isi Nduzi Nzukọ-Nsọ

  E Bipụtara Site N’aka
  Nzukọ nke Jisus Kraịst
  nke Ndị-nsọ Ụbọchị-ikpeazụ a

  Salt Lake City, Utah, Usa 2006