Scripturi
Doctrină şi Legăminte 84


Secţiunea 84

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 22 şi 23 septembrie 1832 (History of the Church, 1:286–295). În cursul lunii septembrie, vârstnicii începuseră să se întoarcă din misiunile lor în statele din est şi să întocmească rapoarte despre lucrările lor. În timp ce erau împreună, în acest moment de bucurie, a fost primită următoarea revelaţie. Profetul a numit-o revelaţie despre preoţie.

1–5, Noul Ierusalim şi templul vor fi clădite în Missouri; 6–17, Este dată succesiunea preoţiei de la Moise la Adam; 18–25, Preoţia cea mai mare deţine cheile cunoaşterii lui Dumnezeu; 26–32, Preoţia cea mai mică deţine cheile slujirii îngerilor şi a Evangheliei pregătitoare; 33–44, Oamenii obţin viaţă veşnică prin jurământul şi legământul preoţiei; 45–53, Spiritul lui Hristos luminează oamenii şi lumea este în păcat; 54–61, Sfinţii trebuie să mărturisească despre lucrurile pe care le-au primit; 62–76, Ei trebuie să predice Evanghelia şi semne vor urma; 77–91, Vârstnicii trebuie să meargă înainte, în lume, fără pungă sau traistă şi Domnul va avea grijă de nevoile lor; 92–97, Molime şi blesteme îi aşteaptă pe aceia care resping Evanghelia; 98–102, Este dat noul cântec al mântuirii Sionului; 103–110, Fiecare om să stea în oficiul său şi să muncească în chemarea sa; 111–120, Slujitorii Domnului să proclame lucrurile abominabile ale distrugerii din ultimele zile.

1 O revelaţie a lui Isus Hristos către slujitorul Său Joseph Smith, fiul, şi către şase vârstnici, în timp ce ei îşi uneau inimile lor şi îşi aînălţau glasurile lor spre cer.

2 Da, cuvântul Domnului cu privire la Biserica Sa, stabilită în aceste ultime zile pentru arestaurarea poporului Său, aşa cum a spus prin gura bprofeţilor Săi, şi pentru adunarea csfinţilor Lui ca să stea pe dMuntele Sion, care va fi oraşul eNoului Ierusalim.

3 Oraş care va fi construit, începând de lângă terenul atemplului, care este desemnat de degetul Domnului la frontiera de vest a statului Missouri, şi dedicat de mâna lui Joseph Smith, fiul, şi alţii, de care Domnul a fost foarte mulţumit.

4 Adevărat, acesta este cuvântul Domnului, ca oraşul aNoului Ierusalim să fie construit prin adunarea sfinţilor, începând din acest loc, chiar locul btemplului, care templu va fi ridicat în această generaţie.

5 Pentru că, adevărat, această generaţie nu va trece până când nu va fi construită o casă pentru Domnul şi nu va fi deasupra ei un nor care va fi chiar aslava Domnului, care va umple casa.

6 Şi fiii lui Moise, potrivit Sfintei Preoţii pe care a primit-o din amâna socrului său, bIetro;

7 Şi Ietro a primit-o din mâna lui Caleb;

8 Şi Caleb a primit-o din mâna lui Elihu;

9 Şi Elihu din mâna lui Ieremia;

10 Şi Ieremia din mâna lui Gad;

11 Şi Gad din mâna lui Esaia;

12 Şi Esaia a primit-o din mâna lui Dumnezeu.

13 Esaia, de asemenea, a trăit în zilele lui Avraam şi a fost binecuvântat de el—

14 Care aAvraam a primit preoţia de la bMelhisedec, care a primit-o prin obârşia strămoşilor lui, chiar până la cNoe;

15 Şi de la Noe până la aEnoh, prin obârşia strămoşilor lor;

16 Şi de la Enoh la aAbel, care a fost omorât prin bconspiraţia fratelui său, care a cprimit preoţia prin poruncile lui Dumnezeu, din mâna tatălui său dAdam, care a fost primul om—

17 Care apreoţie continuă să existe în Biserica lui Dumnezeu în toate generaţiile şi este fără început al zilelor sau sfârşit al anilor.

18 Şi Domnul a confirmat, de asemenea, o apreoţie asupra lui bAaron şi asupra seminţiei sale prin toate generaţiile lor, care preoţie, de asemenea, continuă şi crămâne pentru totdeauna cu preoţia care este după cel mai sfânt ordin al lui Dumnezeu.

19 Şi această preoţie mai mare administrează Evanghelia şi deţine cheia atainelor împărăţiei, chiar cheia bcunoaşterii lui Dumnezeu.

20 De aceea, puterea divinităţii se manifestă în arânduielile ei.

21 Şi, fără rânduielile ei şi fără aautoritatea preoţiei, puterea divinităţii nu se manifestă oamenilor în trup;

22 Deoarece, fără aceasta nici un aom nu poate să vadă faţa lui Dumnezeu, chiar Tatăl, şi să trăiască.

23 Acum, aMoise i-a învăţat aceasta, clar, pe copiii lui Israel în pustiu şi a căutat cu sârguinţă să bsfinţească poporul său pentru ca ei să cvadă faţa lui Dumnezeu;

24 Dar ei şi-au aîmpietrit inimile şi n-au putut să îndure prezenţa Lui; de aceea, Domnul, în bmânia Sa, pentru că mânia Lui era aprinsă împotriva lor, a jurat că atât timp cât erau în deşert, ei nu aveau să cintre în odihna Sa, odihnă care este plenitudinea slavei Sale.

25 De aceea, El l-a luat pe aMoise din mijlocul lor şi, de asemenea, Sfânta bPreoţie;

26 Şi apreoţia cea mai mică a continuat, preoţie care deţine bcheia cslujirii îngerilor şi a Evangheliei pregătitoare;

27 Care Evanghelie este Evanghelia apocăinţei, şi a bbotezului, şi a ciertării păcatelor, şi dlegea poruncilor epământeşti pe care Domnul, în mânia Sa, a făcut-o să se continue în casa lui Aaron printre copiii din Israel până la fIoan, pe care Dumnezeu l-a ridicat, fiind gplin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale.

28 Pentru că el a fost botezat încă din copilăria sa şi rânduit la această putere de către îngerul lui Dumnezeu, când avea opt zile, pentru a răsturna împărăţia iudeilor şi pentru a anetezi cărarea Domnului înaintea poporului Său, pentru a-i pregăti pe ei pentru venirea Domnului, în mâinile căruia este dată btoată puterea.

29 Şi din nou, oficiile de vârstnic şi episcop sunt aanexe necesare aparţinând Înaltei Preoţii.

30 Şi din nou, oficiile de învăţător şi de diacon sunt anexe necesare aparţinând preoţiei celei mai mici, care preoţie a fost confirmată asupra lui Aaron şi a fiilor lui.

31 De aceea, aşa cum am spus cu privire la fiii lui Moise—pentru că fiii lui Moise şi, de asemenea, fiii lui Aaron vor oferi o aofrandă şi o jertfă acceptabilă în casa Domnului, care casă va fi construită pentru Domnul în această generaţie pe blocul consacrat, aşa cum am stabilit—

32 Şi fiii lui Moise şi ai lui Aaron, ai căror fii sunteţi şi voi, se vor umple de aslava Domnului, pe bmuntele Sionului, în casa Domnului; şi, de asemenea, mulţi alţii pe care i-am chemat şi i-am trimis să zidească cBiserica Mea.

33 Pentru că toţi aceia care sunt acredincioşi astfel încât să obţină aceste două bpreoţii despre care am vorbit şi să-şi îndeplinească cu credinţă şi sârguinţă chemările lor sunt csfinţiţi prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor.

34 Ei devin fii ai lui Moise şi ai lui Aaron, şi aseminţia lui bAvraam, şi Biserica, şi împărăţia, şi caleşii lui Dumnezeu.

35 Şi, de asemenea, toţi aceia care primesc preoţia Mă primesc pe Mine, spune Domnul;

36 Pentru că acela care primeşte pe slujitorii Mei pe Mine Mă aprimeşte;

37 Şi acela care Mă aprimeşte pe Mine Îl primeşte pe Tatăl Meu;

38 Şi acela care Îl primeşte pe Tatăl Meu primeşte împărăţia Tatălui Meu; de aceea, atot ceea ce are Tatăl Meu îi va fi dat lui.

39 Şi aceasta se face potrivit ajurământului şi legământului care aparţin preoţiei.

40 De aceea, toţi aceia care primesc preoţia, primesc jurământul şi legământul Tatălui Meu, pe care El nu-l poate rupe, şi nici nu poate fi anulat.

41 Dar oricine arupe acest legământ după ce l-a primit şi îl abandonează complet bnu va avea iertarea păcatelor în această lume şi nici în lumea ce va veni.

42 Şi, vai de toţi aceia care nu vin în această preoţie pe care voi aţi primit-o, pe care, acum, o confirm asupra voastră, care sunteţi prezenţi în această zi, prin glasul Meu venit din ceruri; şi chiar am poruncit oştirilor cereşti şi aîngerilor Mei cu privire la voi.

43 Şi acum, vă dau porunca de a lua seama voi înşivă, să adaţi atenţie, cu grijă, cuvintelor vieţii veşnice.

44 Pentru că veţi atrăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

45 Deoarece acuvântul Domnului este badevăr şi orice este adevăr este lumină, şi orice este lumină este Spirit, chiar Spiritul lui Isus Hristos.

46 Şi Spiritul dă alumină bfiecărui om care vine pe lume; şi Spiritul luminează în toată lumea pe fiecare om care ascultă glasul Spiritului.

47 Şi oricine ascultă glasul Spiritului vine la Dumnezeu, chiar la Tatăl.

48 Şi Tatăl îl aînvaţă blegământul pe care El l-a reînnoit şi l-a confirmat asupra voastră, care este confirmat asupra voastră pentru binele vostru, şi nu numai pentru binele vostru, ci pentru binele întregii lumi.

49 Şi întreaga alume zace în păcat şi se vaită sub bîntunericul şi sclavia păcatului.

50 Şi prin aceasta veţi şti că ei sunt sub asclavia bpăcatului, deoarece ei nu vin la Mine.

51 Pentru că oricine nu vine la Mine este sub sclavia păcatului.

52 Şi oricine nu primeşte glasul Meu nu cunoaşte aglasul Meu şi nu este de la Mine.

53 Şi prin aceasta veţi putea distinge pe cei drepţi de cei răi şi veţi şti că toată alumea bse vaită sub cpăcat şi întuneric chiar acum.

54 Şi în timpurile trecute, mintea voastră a fost întunecată datorită anecredinţei şi pentru că aţi tratat uşor lucrurile pe care le-aţi primit—

55 Şi această avanitate şi necredinţă au adus întreaga Biserică sub condamnare.

56 Şi această condamnare rămâne asupra copiilor Sionului, chiar asupra tuturor.

57 Şi ei vor rămâne sub această condamnare până când se vor pocăi şi îşi vor aminti de noul alegământ, chiar de bCartea lui Mormon şi de poruncile cprecedente pe care Eu le-am dat lor, nu numai să vorbească, ci să dfacă potrivit celor scrise de Mine—

58 Pentru ca ei să dea roade vrednice de împărăţia Tatălui; altfel, rămâne un flagel şi o judecată de revărsat asupra copiilor Sionului.

59 Vor pângări copiii împărăţiei ţara Mea sfântă? Adevărat, vă spun: Nu.

60 Adevărat, adevărat, vă spun vouă care acum auziţi acuvintele Mele, care sunt glasul Meu, binecuvântaţi sunteţi voi, dacă primiţi aceste lucruri;

61 Pentru că Eu vă voi aierta păcatele voastre cu această poruncă: Să rămâneţi fermi în mintea voastră, în bsolemnitatea şi în spiritul rugăciunii, în depunerea mărturiei către toată lumea despre acele lucruri care v-au fost comunicate.

62 De aceea, amergeţi în toată lumea; şi acolo unde nu puteţi merge, veţi trimite, pentru ca mărturia să poată merge de la voi în toată lumea, la orice făptură.

63 Şi aşa cum am spus apostolilor Mei, chiar aşa vă spun vouă, pentru că voi sunteţi aapostolii Mei, chiar înalţii preoţi ai lui Dumnezeu; voi sunteţi aceia pe care Tatăl Meu Mi i-a bdat; voi sunteţi cprietenii Mei;

64 De aceea, aşa cum am spus apostolilor Mei, vă spun vouă, din nou, că fiecare asuflet, care bcrede în cuvintele voastre şi este botezat cu apă pentru ciertarea păcatelor, îl va primi pe dDuhul Sfânt.

65 Şi acestea sunt asemnele care îi vor însoţi pe aceia care cred:

66 În numele Meu ei vor face multe alucrări minunate;

67 În anumele Meu ei vor alunga diavolii;

68 În numele Meu ei vor atămădui bolnavii;

69 În numele Meu ei vor deschide ochii orbilor şi vor desfunda urechile surzilor;

70 Şi limba muţilor va vorbi;

71 Şi, dacă oricare om le va administra aotravă, aceasta nu-i va vătăma;

72 Şi otrava unui şarpe nu va avea putere să le facă rău.

73 Dar, le dau porunca să nu se alaude ei înşişi cu aceste lucruri, nici să nu vorbească înaintea lumii; pentru că aceste lucruri vă sunt date vouă pentru folosul şi salvarea voastră.

74 Adevărat, adevărat, vă spun vouă, aceia care nu cred în cuvintele voastre şi nu sunt abotezaţi în apă în numele Meu pentru iertarea păcatelor, ca să poată primi Duhul Sfânt, vor fi bblestemaţi şi nu vor veni în împărăţia Tatălui Meu, unde Tatăl Meu şi cu Mine suntem.

75 Şi această revelaţie şi poruncă date vouă sunt în vigoare chiar din acest moment în toată lumea şi Evanghelia este pentru toţi aceia care nu au primit-o.

76 Dar, adevărat spun tuturor acelora cărora împărăţia le-a fost dată: De la voi, trebuie predicat lor să se pocăiască de vechile lor lucrări rele; pentru că ei trebuie mustraţi pentru inimile lor rele şi necredincioase, ca şi fraţii voştri din Sion pentru răzvrătirea lor împotriva voastră în momentul în care v-am trimis.

77 Şi din nou, Eu vă spun vouă, prietenii Mei, pentru că de acum înainte vă voi numi prieteni, este necesar ca Eu să vă dau această poruncă, pentru ca să deveniţi chiar ca prietenii Mei din zilele în care eram cu ei, călătorind pentru a predica Evanghelia cu puterea Mea;

78 Pentru că nu le-am permis să aibă nici apungă sau traistă, nici două haine.

79 Iată, vă trimit să încercaţi lumea şi lucrătorul este vrednic de aplata sa.

80 Şi oricine va merge şi va apredica bEvanghelia împărăţiei şi va rămâne credincios în toate lucrurile nu va avea mintea obosită, nici întunecată, şi nici corpul, membrele sau încheieturile; şi nici un fir de cpăr de pe capul lui nu va cădea, pe pământ, neobservat. Şi ei nu vor fi flămânzi, nici însetaţi.

81 De aceea, nu vă aîngrijoraţi pentru ziua de mâine, de ceea ce veţi mânca, sau de ceea ce veţi bea, sau de ceea ce veţi îmbrăca.

82 Pentru că, uitaţi-vă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu ţes; şi împărăţiile lumii, în toată slava lor, nu s-au îmbrăcat ca unul dintre aceştia.

83 Pentru că aTatăl vostru, care este în cer, bştie că aveţi nevoie de toate aceste lucruri.

84 De aceea, ziua de mâine să se aîngrijoreze de ea însăşi.

85 Nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la aceea ce veţi vorbi; dar, păstraţi continuu în inima voastră ca pe o bcomoară, cuvintele vieţii şi vă va fi cdat chiar în ceasul acela partea care trebuie atribuită fiecărui om.

86 De aceea, nici unul dintre voi care merge să proclame Evanghelia împărăţiei, din acest moment, să nu ia nici pungă sau traistă, pentru că această poruncă este pentru toţi cei acredincioşi din Biserică, chemaţi de Dumnezeu să slujească.

87 Iată, vă atrimit să mustraţi lumea pentru toate faptele ei nedrepte şi să o învăţaţi că o judecată va veni.

88 Şi acolo unde vă aprimeşte pe voi, Eu, de asemenea, voi fi, pentru că Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la dreapta voastră şi la stânga voastră şi Spiritul Meu va fi în inima voastră şi bîngerii Mei în jurul vostru pentru a vă susţine.

89 Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine; şi acelaşi vă va hrăni, vă va îmbrăca şi vă va da bani.

90 Şi acela care vă hrăneşte, sau vă îmbracă, sau vă dă bani nu va apierde în nici un fel răsplata sa.

91 Şi acela care nu face aceste lucruri nu este ucenicul Meu; prin aceasta îi veţi cunoaşte pe ucenicii aMei.

92 Îndepărtaţi-vă de acela care nu vă primeşte, staţi singuri, şi aspălaţi-vă picioarele chiar cu apă, apă curată, fie că este cald sau frig, şi depuneţi mărturie despre aceasta Tatălui vostru care este în cer, şi nu vă mai întoarceţi la acel om.

93 Şi în orice sat sau oraş veţi intra, faceţi la fel.

94 Totuşi, căutaţi cu sârguinţă şi nu şovăiţi; şi vai de acea casă, sau acel sat, sau oraş care vă respinge pe voi, sau cuvintele voastre, sau mărturia voastră cu privire la Mine.

95 Vai, spun din nou, de acea casă, sau acel sat, sau oraş care vă respinge pe voi, sau cuvintele voastre, sau mărturia voastră despre Mine;

96 Pentru că Eu, aAtotputernicul, Mi-am aşezat mâinile asupra naţiunilor pentru a le bflagela pentru crăutatea lor—

97 Şi molime se vor răspândi şi ele nu vor fi luate de pe pământ până când nu am terminat lucrarea Mea, care va fi aîndeplinită repede în dreptate—

98 Până când toţi care vor rămâne Mă vor cunoaşte, chiar de la cel mai mic până la cel mai mare, şi vor fi plini de cunoaşterea Domnului, şi vor avedea cu ochii lor, şi îşi vor înălţa glasul lor, şi vor bcânta cu glasurile unite acest nou cântec, spunând:

99 Domnul a adus din nou Sionul;Domnul a amântuit poporul Său, bIsrael,Potrivit calegerii prin dhar,Care a fost împlinită prin credinţăŞi prin elegământul strămoşilor.

100 Domnul a mântuit poporul Său;Şi Satana este alegat şi timp nu mai este.Domnul a adunat toate lucrurile bîntr-unul.Domnul a adus jos cSionul de sus.Domnul a dadus Sionul din adâncuri.

101 aPământul a fost în dureri şi a dat viaţă forţei sale;Şi adevărul este stabilit în inima lui;Şi cerurile au zâmbit la el;Şi el este îmbrăcat cu bslava Dumnezeului lui;Pentru că El stă în mijlocul poporului Său.

102 Slavă, şi cinste, şi putere, şi tărie,Să fie date Dumnezeului nostru; deoarece El este plin de aîndurare,De dreptate, de har şi de adevăr şi de bpace.În vecii vecilor, Amin.

103 Şi din nou, adevărat, adevărat, vă spun vouă, este necesar ca toţi care merg înainte să proclame Evanghelia Mea nepieritoare, în măsura în care au familii şi primesc bani în dar, să-i trimită lor sau să-i folosească în folosul acestora, după cum va îndruma Domnul, pentru că aşa Mi se pare bine.

104 Şi toţi aceia care nu au familii, care primesc abani, să-i trimită la episcopul din Sion sau la episcopul din Ohio, pentru ca să fie consacraţi pentru pregătirea şi publicarea revelaţiilor şi pentru stabilirea Sionului.

105 Şi, dacă cineva dă oricăruia dintre voi o haină sau un costum, luaţi-l pe cel vechi şi daţi-l la asăraci şi continuaţi drumul cu bucurie.

106 Şi, dacă vreunul dintre voi este tare în Spirit, să aia cu el pe acela care este slab pentru ca el să poată fi edificat în toată bumilinţa, ca el să devină, de asemenea, puternic.

107 De aceea, luaţi cu voi pe aceia care sunt rânduiţi la preoţia cea amai mică şi trimiteţi-i înaintea voastră pentru a stabili întâlnirile şi a pregăti calea, şi a realiza întâlnirile pe care voi nu puteţi să le realizaţi.

108 Iată, aceasta este calea prin care apostolii Mei, din timpurile străvechi, au zidit Biserica Mea.

109 De aceea, fiecare să-şi îndeplinească oficiul lui şi să lucreze în propria sa chemare; şi, nu lăsaţi capul să spună picioarelor că nu are nevoie de picioare; pentru că, fără picioare cum ar putea să se susţină trupul?

110 De asemenea, trupul are nevoie de fiecare amembru, pentru ca totul să fie edificat împreună, ca sistemul să fie menţinut perfect.

111 Şi iată, aînalţii preoţi trebuie să călătorească şi, de asemenea, vârstnicii şi, de asemenea, cei mai mici bpreoţi; dar, cdiaconii şi dînvăţătorii trebuie să fie numiţi să evegheze asupra Bisericii, pentru a fi slujitori permanenţi în Biserică.

112 Şi episcopul, Newel K. Whitney, trebuie, de asemenea, să călătorească în zonele dimprejur şi printre toate Bisericile, căutându-i pe săraci pentru a le aasigura lor potrivit lipsurilor lor, făcându-i bumili pe bogaţi şi pe orgolioşi.

113 El trebuie, de asemenea, să folosească un areprezentant care să fie responsabil şi să ducă la îndeplinire problemele sale temporale după cum îl va îndruma el.

114 Totuşi, episcopul să meargă în oraşul New York, de asemenea, în oraşul Albany şi, de asemenea, în oraşul Boston şi să-i avertizeze pe oamenii din acele oraşe cu sunetul Evangheliei, cu glasul tare al adistrugerii şi al devastării totale care îi aşteaptă, dacă ei resping aceste lucruri.

115 Pentru că, dacă ei resping aceste lucruri, ora judecăţii lor este aproape şi casa li se va lăsa apustie.

116 Să aibă aîncredere în Mine şi el nu va fi bdistrus; şi nici un fir de cpăr de pe capul lui nu va cădea, pe pământ, neobservat.

117 Şi, adevărat vă spun vouă, restul slujitorilor Mei, mergeţi înainte după cum vor permite condiţiile voastre, în diferitele voastre chemări, în oraşele mari şi importante şi în sate, mustrând oamenii în dreptate pentru toate faptele lor nelegiuite, explicând clar şi pe înţeles distrugerea cauzată de lucrurile abominabile în ultimele zile.

118 Pentru că, spune Domnul Atotputernic, cu voi Eu voi adistruge împărăţiile lor; nu voi bcutremura numai pământul, ci şi cerurile înstelate vor tremura.

119 Pentru că Eu, Domnul, am întins mâna pentru a exercita puterile cerului; nu o puteţi vedea acum, încă puţin şi o veţi vedea, şi veţi şti că sunt Eu şi că voi aveni şi voi bdomni cu poporul Meu.

120 Eu sunt aAlfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Amin.