Scripturi
Doctrină şi Legăminte 55
anterior următorul

Secţiunea 55

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui William W. Phelps, la Kirtland, Ohio, în iunie 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, un tipograf, şi familia lui tocmai ajunseseră în Kirtland şi profetul I-a cerut Domnului informaţii cu privire la el.

1–3, W. W. Phelps este chemat şi ales pentru a fi botezat, a fi rânduit vârstnic şi pentru a predica Evanghelia; 4, El trebuie, de asemenea, să scrie cărţi pentru copiii din şcolile Bisericii; 5–6, El trebuie să călătorească la Missouri, care va fi zona lucrărilor lui.

1 Iată, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, William, da, chiar Domnul întregului apământ, tu eşti chemat şi ales; şi după ce vei fi bbotezat cu apă, dacă o faci cu ochiul îndreptat numai către slava Mea, tu vei dobândi iertarea păcatelor tale şi-l vei primi pe Spiritul Sfânt prin aşezarea cmâinilor;

2 Şi atunci, tu vei fi rânduit prin mâna slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, pentru a fi vârstnic în această Biserică, pentru a predica pocăinţa şi aiertarea păcatelor pe calea botezului, în numele lui Isus Hristos, Fiul Dumnezeului cel Viu.

3 Şi tu vei avea puterea să dai Spiritul Sfânt tuturor acelora pe care îţi vei aşeza mâinile, dacă sunt smeriţi înaintea Mea.

4 Şi din nou, tu vei fi rânduit să-l ajuţi pe slujitorul Meu, Oliver Cowdery, să facă munca de tipărire, de selectare şi de scriere a acărţilor pentru şcoală în această Biserică, astfel ca şi copiii mici să poată primi instrucţiuni înaintea Mea aşa cum Îmi place Mie.

5 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, pentru acest motiv trebuie să călătoreşti cu slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, pentru ca tu să fii asădit în ţara moştenirii tale pentru a face această muncă.

6 Şi din nou, slujitorul Meu, Joseph Coe, să călătorească, de asemenea, cu ei. Restul va fi făcut cunoscut mai târziu, după cum vreau Eu. Amin.