Scripturi
Doctrină şi Legăminte 75


Secţiunea 75

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Amherst, Ohio, la 25 ianuarie 1832 (History of the Church, 1:242–245). Ea a fost dată cu ocazia unei conferinţe stabilite anterior. La această conferinţă, Joseph Smith a fost susţinut şi rânduit ca preşedinte al Înaltei Preoţii. Unii vârstnici, care întâmpinaseră greutăţi în încercarea de a-i face pe oameni să înţeleagă mesajul lor, doreau să înveţe mai în amănunt despre îndatoririle lor imediate. A urmat această revelaţie.

1–5, Vârstnicii credincioşi care predică Evanghelia vor obţine viaţă veşnică; 6–12, Rugaţi-vă să-l primiţi pe Mângâietor, care predică toate lucrurile; 13–22, Vârstnicii vor judeca pe aceia care resping mesajul lor; 23–36, Familiile misionarilor trebuie să primească ajutor de la Biserică.

1 Adevărat, adevărat, vă spun vouă, Eu care vorbesc chiar prin aglasul Spiritului Meu, chiar bAlfa şi Omega, Domnul vostru şi Dumnezeul vostru—

2 Ascultaţi, o, voi care v-aţi dat numele voastre pentru a merge înainte să proclamaţi Evanghelia Mea şi să atăiaţi bvia Mea.

3 Iată, vă spun că este voinţa Mea să mergeţi înainte şi să nu întârziaţi, nici să nu fiţi aleneşi, ci să lucraţi cu puterea voastră—

4 Înălţând glasurile voastre precum sunetul unei trâmbiţe, aproclamând badevărul potrivit revelaţiilor şi poruncilor pe care vi le-am dat.

5 Şi astfel, dacă sunteţi credincioşi veţi fi încărcaţi cu mulţi asnopi şi bîncoronaţi cu conoare, şi dslavă, şi enemurirea, şi viaţă fveşnică.

6 De aceea, adevărat îi spun slujitorului Meu, William E. McLellin, Eu arevoc împuternicirea pe care i-am dat-o lui de a merge în ţările din est;

7 Şi îi dau lui o nouă împuternicire şi o nouă poruncă, prin care Eu, Domnul, îl adojenesc pentru că bmurmură în inima lui;

8 Şi el a păcătuit; cu toate acestea, Eu îl iert şi îi spun din nou: Du-te în ţinuturile sudice.

9 Şi slujitorul Meu, Luke Johnson să meargă cu el şi să proclame lucrurile pe care le-am poruncit lor—

10 Chemând numele Domnului pentru a-L obţine pe aMângâietor care îi va învăţa toate lucrurile care sunt necesare pentru ei—

11 aRugându-se totdeauna ca ei să nu-şi piardă curajul; şi în măsura în care ei fac aceasta, Eu voi fi cu ei chiar până la sfârşit.

12 Iată, aceasta este voinţa Domnului, Dumnezeul vostru, cu privire la voi. Chiar aşa. Amin.

13 Şi din nou, adevărat, aşa spune Domnul, slujitorul Meu, aOrson Hyde, şi slujitorul Meu, bSamuel H. Smith, să călătorească în ţinuturile estice şi să proclame lucrurile pe care Eu le-am poruncit lor; şi, în măsura în care ei sunt credincioşi, iată, Eu voi fi ccu ei chiar până la sfârşit.

14 Şi din nou, adevărat îi spun slujitorului Meu, Lyman Johnson, şi slujitorului Meu, aOrson Pratt, să călătorească, de asemenea, în ţinuturile estice; şi iată, luaţi seama, Eu sunt cu ei, de asemenea, până la sfârşit.

15 Şi din nou, Eu îi spun slujitorului Meu, Asa Dodds, şi slujitorului Meu, Calves Wilson ca ei, de asemenea, să călătorească în ţinuturile vestice şi să proclame Evanghelia Mea, chiar aşa cum le-am poruncit lor.

16 Şi acela care este credincios va birui toate lucrurile şi va fi aînălţat în ultima zi.

17 Şi din nou, Eu îi spun slujitorului meu, Major N. Ashley, şi slujitorului Meu, Burr Riggs, să călătorească, de asemenea, în ţările sudice.

18 Da, toţi aceştia să călătorească, aşa cum le-am poruncit, mergând din casă în casă, şi din sat în sat, şi din oraş în oraş.

19 Şi în oricare casă intraţi, şi vă primesc, lăsaţi binecuvântarea voastră asupra acelei case.

20 Şi în oricare casă intraţi, şi nu vă primesc, să plecaţi repede din acea casă şi să ascuturaţi praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.

21 Şi veţi fi umpluţi de aveselie şi bucurie; şi să ştiţi că în ziua judecăţii voi veţi fi bjudecătorii acelei case şi îi veţi condamna;

22 Şi va fi mai suportabil pentru păgâni în ziua judecăţii decât pentru acea casă; de aceea, aîncingeţi-vă coapsele şi fiţi credincioşi şi veţi birui toate lucrurile şi veţi fi înălţaţi în ultima zi. Chiar aşa. Amin.

23 Şi din nou, aşa spune Domnul către voi, o, vârstnici ai Bisericii mele, care v-aţi dat numele vostru pentru ca să puteţi cunoaşte voinţa Sa cu privire la voi—

24 Iată, Eu vă spun vouă că este datoria Bisericii de a ajuta la întreţinerea familiilor şi, de asemenea, de a întreţine familiile acelora care sunt chemaţi şi trebuie să fie trimişi în lume pentru a proclama Evanghelia către lume.

25 De aceea, Eu, Domnul, vă dau această poruncă de a obţine adăpost pentru familiile voastre, în măsura în care fraţii voştri sunt doritori de a-şi deschide inimile lor.

26 Şi toţi aceia care pot obţine adăpost şi întreţinere din partea Bisericii pentru familiile lor să nu piardă ocazia de a merge în lume, sau în est, sau în vest, sau în nord, sau în sud.

27 Să ceară şi vor primi, să bată şi li se va deschide şi li se va face cunoscut de sus, chiar de către aMângâietor, unde trebuie să se ducă.

28 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, fiecare om care este obligat să aibă agrijă de bfamilia lui, să aibă grijă şi el nu-şi va pierde în nici un caz coroana lui; şi să muncească în Biserică.

29 Fiecare om să fie asârguincios în toate lucrurile. Şi bleneşii nu vor avea loc în Biserică, decât dacă se pocăiesc şi se îndreaptă.

30 De aceea, slujitorul Meu, Simeon Carter, şi slujitorul Meu, Emer Harris, să fie uniţi în slujire;

31 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Ezra Thayre, şi slujitorul Meu, aThomas B. Marsh;

32 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Hyrum Smith, şi slujitorul Meu, Reynolds Cahoon;

33 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Daniel Stanton, şi slujitorul Meu, Seymour Brunson;

34 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Sylvester Smith şi slujitorul Meu, Gideon Carter;

35 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Ruggles Eames, şi slujitorul Meu, Stephen Burnett;

36 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Micah B. Welton şi, de asemenea, slujitorul Meu, Eden Smith. Chiar aşa. Amin.