Scripturi
Doctrină şi Legăminte 77


Secţiunea 77

Revelaţie dată lui Joseph Smith, Profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:253–255). Profetul a scris: „Cu privire la traducerea scripturilor, am primit următoarea explicaţie pentru Apocalipsa lui Ioan” (History of the Church, 1:253).

1–4, Animalele au spirit şi vor trăi în fericire veşnică pe un pământ nemuritor; 5–7, Acest pământ are o existenţă temporală de 7000 de ani; 8–10, Diferiţi îngeri restaurează Evanghelia şi slujesc pe pământ; 11, Pecetluirea celor 144.000; 12–14, Hristos va veni la începutul celui de-al şaptelea mileniu; 15, Doi profeţi vor fi ridicaţi pentru naţiunea iudaică.

1 Î. ce este amarea de sticlă despre care vorbeşte Ioan în capitolul 4, versetul 6 din Apocalipsa?R. Este bpământul, în starea lui sfinţită, nemuritoare şi cveşnică.

2 Î. Ce trebuie să înţelegem prin cele patru animale, menţionate în acelaşi verset?R. Sunt expresii afigurative, folosite de către revelatorul Ioan, pentru a descrie bcerul, cparadisul lui Dumnezeu, dfericirea omului, şi a animalelor, şi a târâtoarelor de pe pământ, şi a păsărilor cerului; ceea ce este spiritual având înfăţişarea a ceea ce este temporal; şi ceea ce este temporal având înfăţişarea a ceea ce este spiritual; espiritul omului având înfăţişarea persoanei sale şi, de asemenea, spiritul fanimalelor şi al oricărei alte creaturi pe care Dumnezeu a creat-o.

3 Î. Sunt limitate acele patru animale la animale individuale sau reprezintă clase sau ordine?R. Ele sunt limitate la patru animale individuale, care au fost arătate lui Ioan, pentru a reprezenta gloria claselor de creaturi în ordinul sau în asfera creaţiei care le este destinată în bbucuria fericirii lor veşnice.

4 Î. Ce reprezintă ochii şi aripile pe care le au animalele?R. Ochii lor sunt o reprezentare a luminii şi a acunoaşterii, adică ei sunt plini de cunoaştere; şi aripile lor sunt o reprezentare a bputerii de a se mişca, de a acţiona etc.

5 Î. Ce trebuie să înţelegem prin cei patru şi douăzeci de avârstnici despre care vorbeşte Ioan?R. Trebuie să înţelegem că aceşti vârstnici pe care Ioan i-a văzut erau vârstnici care fuseseră bcredincioşi în lucrarea slujirii şi erau morţi; ei aparţineau celor cşapte biserici şi erau atunci în paradisul lui Dumnezeu.

6 Î. Ce trebuie să înţelegem prin cartea pe care Ioan a văzut-o şi care a fost apecetluită pe spate cu şapte peceţi?R. Trebuie să înţelegem că ea conţine voinţa revelată, btainele şi lucrările lui Dumnezeu; lucrurile ascunse ale organizării Sale cu privire la acest cpământ în cursul celor şapte mii de ani ai duratei lui sau ai existenţei lui temporale.

7 Î. Ce trebuie să înţelegem prin cele şapte peceţi cu care ea era pecetluită?R. Trebuie să înţelegem că prima pecete conţine lucrurile aprimului mileniu şi a doua, de asemenea, ale celui de-al doilea mileniu, şi aşa mai departe până la cea de-a şaptea.

8 Î. Ce trebuie să înţelegem prin cei patru îngeri despre care se vorbeşte în cel de-al şaptelea capitol şi în versetul întâi din Apocalipsa lui Ioan?R. Trebuie să înţelegem că ei sunt patru îngeri trimişi înainte de Dumnezeu, cărora le este dată puterea peste cele patru colţuri ale pământului, pentru a salva viaţa şi pentru a distruge; aceştia sunt aceia care au Evanghelia anepieritoare pentru a o încredinţa fiecărui neam, fiecărei seminţii, limbi şi fiecărui popor; având puterea de a închide cerurile, de a pecetlui pentru viaţă sau de a arunca în bregiunile întunericului.

9 Î. Ce trebuie să înţelegem prin îngerul care urcă dinspre răsăritul soarelui, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 7, versetul 2?R. Trebuie să înţelegem că îngerul care urcă dinspre răsăritul soarelui este acela căruia îi este dată pecetea Dumnezeului cel Viu asupra celor douăsprezece triburi ale aIsraelului; de aceea, el strigă la cei patru îngeri care au Evanghelia, spunând: Nu faceţi rău pământului, nici mării, nici copacilor, până când nu vom pune pecetea pe bfruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, acesta este cElias care urma să vină să adune triburile lui Israel şi să drestaureze toate lucrurile.

10 Î. Când trebuie să se împlinească lucrurile despre care s-a vorbit în acest capitol?R. Ele trebuie să se împlinească în timpul celui de-al aşaselea mileniu sau la deschiderea celei de-a şasea peceţi.

11 Î. Ce trebuie să înţelegem prin pecetluirea celor o asută patruzeci şi patru de mii din toate triburile lui Israel—doisprezece mii din fiecare trib?R. Trebuie să înţelegem că aceia care sunt pecetluiţi sunt bînalţi preoţi, rânduiţi la sfântul ordin al lui Dumnezeu, pentru a administra Evanghelia nepieritoare; pentru că ei sunt aceia care sunt rânduiţi din fiecare naţiune, neam, limbă şi popor de către îngerii cărora li s-a dat puterea, asupra naţiunilor pământului, de a-i aduce pe toţi aceia care vor să vină la Biserica cPrimului Născut.

12 Î. Ce trebuie să înţelegem prin sunetul atrâmbiţei, menţionat în cel de-al optulea capitol din Apocalipsa lui Ioan?R. Trebuie să înţelegem că aşa cum Dumnezeu a făcut lumea în şase zile şi în ziua a şaptea El a terminat lucrarea Sa şi a bsfinţit-o şi, de asemenea, a făcut omul din cţărâna pământului, tot aşa, la începutul celui de-al şaptelea mileniu, Domnul Dumnezeu va dsfinţi pământul, şi va împlini salvarea omului, şi va ejudeca toate lucrurile, şi va fmântui toate lucrurile, în afară de ceea ce n-a pus în puterea Sa când va fi pecetluit toate lucrurile pentru sfârşitul tuturor lucrurilor; şi sunetul trâmbiţei celor şapte îngeri reprezintă pregătirea şi sfârşitul lucrării Sale, la începutul celui de-al şaptelea mileniu—pregătirea drumului înainte de momentul venirii Sale.

13 Î. Când trebuie să se împlinească lucrurile care sunt scrise în capitolul al nouălea din Apocalipsa lui Ioan?R. Ele trebuie să se împlinească după deschiderea celei de-a şaptea peceţi, înainte de venirea lui Hristos.

14 Î. Ce trebuie să înţelegem prin cărticica pe care Ioan a amâncat-o, aşa cum este menţionat în capitolul 10 al Apocalipsei lui Ioan?R. Trebuie să înţelegem că pentru el misiunea şi rânduiala erau de a baduna triburile lui Israel; iată, acesta este Elias, care, aşa cum este scris, trebuie să vină şi să crestaureze toate lucrurile.

15 Î. Ce trebuie înţeles prin cei doi amartori din capitolul al unsprezecelea din Apocalipsa lui Ioan?R. Ei sunt doi profeţi care vor fi ridicaţi în bultimele zile pentru naţiunea ciudaică, în momentul drestaurării, şi care vor profetiza iudeilor după ce vor fi adunaţi şi vor fi construit oraşul Ierusalimului în eţara strămoşilor lor.