Scripturi
Doctrină şi Legăminte 41


Secţiunea 41

Revelaţie dată Bisericii prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 4 februarie 1831 (History of the Church, 1:146–147). Ramura Bisericii din Kirtland creştea rapid în număr, în acel timp. Prefaţând această revelaţie, profetul a scris: „Membrii … se străduiau să facă voinţa lui Dumnezeu, în măsura în care o cunoşteau, deşi unele noţiuni neobişnuite şi spirite false se strecuraseră printre ei … [şi] Domnul a dat Bisericii următoarea revelaţie” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Vârstnicii vor guverna Biserica prin spiritul revelaţiei; 4–6, Adevăraţii ucenici vor primi şi vor ţine legea Domnului; 7–12, Edward Partridge este numit episcop în Biserică.

1 Ascultă şi fii atent, o, tu popor al Meu, spune Domnul şi Dumnezeul tău, voi pe care sunt bucuros să vă abinecuvântez cu cele mai mari dintre toate binecuvântările, voi care Mă ascultaţi; şi pe voi care nu Mă ascultaţi, care aţi bdeclarat numele Meu, vă voi cblestema cu cel mai greu dintre toate blestemele.

2 Ascultaţi, o, voi vârstnici din Biserica Mea pe care v-am chemat, iată, vă dau o poruncă să vă adunaţi pentru a vă pune de aacord cu cuvântul Meu;

3 Şi prin rugăciunea voastră făcută cu credinţă veţi primi alegea Mea, pentru ca voi să puteţi cunoaşte cum să guvernaţi Biserica Mea şi să aveţi toate lucrurile în ordine înaintea Mea.

4 Şi Eu am să fiu aconducătorul vostru când voi bveni; şi iată, Eu vin curând şi voi trebuie să vedeţi ca legea Mea să fie respectată.

5 Cel care aprimeşte legea Mea şi o bîndeplineşte, acela este ucenicul Meu; şi cel care spune că a primit-o şi nu o îndeplineşte, acela nu este ucenicul Meu şi va fi calungat dintre voi;

6 Pentru că nu este bine ca lucrurile care aparţin copiilor împărăţiei să fie date celor care nu sunt demni sau la acâini, sau ca bperlele să fie aruncate înaintea porcilor.

7 Şi din nou, este bine ca slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, să i se construiască o acasă în care să trăiască şi să btraducă.

8 Şi din nou, este bine ca slujitorul Meu, Sidney Rigdon, să trăiască aşa cum i se pare bine, în măsura în care ţine poruncile Mele.

9 Şi din nou, Eu l-am chemat pe aEdward Partridge; şi i-am dat porunca să fie numit prin glasul Bisericii şi rânduit ca bepiscop în Biserică, să părăsească comerţul său şi să cdedice tot timpul său lucrărilor Bisericii;

10 Pentru a veghea asupra tuturor lucrurilor, aşa după cum i se va indica în legile Mele în ziua în care Eu le voi da.

11 Şi aceasta, deoarece inima lui este pură înaintea mea, pentru că el este la fel cu aNatanael din vechime, în care nu este bvicleşug.

12 Aceste cuvinte vă sunt date vouă şi ele sunt pure înaintea Mea; de aceea, aveţi grijă cum le consideraţi, pentru că sufletele voastre vor fi socotite responsabile de ele în ziua judecăţii. Chiar aşa. Amin.