Scripturi
Doctrină şi Legăminte 98


Secţiunea 98

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 6 august 1833 (History of the Church, 1:403–406). Această revelaţie a venit ca urmare a persecuţiilor suferite de sfinţii din Missouri. Era natural ca sfinţii din Missouri, suferind fizic şi, de asemenea, pierzându-şi proprietăţile, să simtă o înclinare spre represalii şi răzbunare. De aceea, Domnul a dat această revelaţie. Cu toate că unele veşti despre problemele din Missouri ajunseseră, fără îndoială, la profet în Kirtland (la o mie cinci sute de kilometri distanţă), gravitatea situaţiei, la această dată, a putut fi cunoscută de el numai prin revelaţie.

1–3, Suferinţele sfinţilor vor fi pentru binele lor; 4–8, Sfinţii trebuie să fie în favoarea legii constituţionale a ţării; 9–10, Trebuie susţinuţi oamenii cinstiţi, înţelepţi şi buni în posturile guvernamentale; 11–15, Aceia care îşi sacrifică vieţile pentru cauza Domnului vor avea viaţă veşnică; 16–18, Renunţaţi la război şi proclamaţi pacea; 19–22, Sfinţii din Kirtland sunt mustraţi şi lor li se porunceşte să se pocăiască; 23–32, Domnul dezvăluie legile Sale cu privire la persecuţiile şi suferinţele impuse poporului Său; 33–38, Războiul este justificat numai când porunceşte Domnul; 39–48, Sfinţii trebuie să-i ierte pe duşmanii lor, care, dacă se pocăiesc, vor scăpa, de asemenea, de răzbunarea Domnului.

1 Adevărat vă spun vouă, prietenii Mei, nu vă atemeţi, inimile voastre să fie îmbărbătate; da, bucuraţi-vă întotdeauna şi aduceţi bmulţumiri pentru toate lucrurile;

2 aNădăjduiţi cu răbdare în Domnul, pentru că rugăciunile voastre au ajuns la urechile Domnului Savaot şi sunt înregistrate cu această pecete şi acest testament—Domnul a jurat şi a hotărât că ele vor fi acordate.

3 De aceea, El vă face această promisiune cu un legământ imuabil că ele vor fi împlinite; şi toate lucrurile pe care le-aţi asuferit vor lucra împreună pentru binele vostru şi pentru slava numelui Meu, spune Domnul.

4 Şi acum, adevărat vă spun, cu privire la legile ţării, că este voinţa Mea ca poporul Meu să respectă tot ceea ce îi poruncesc.

5 Şi acea alege a ţării care este bconstituţională, care sprijină principiul libertăţii în menţinerea drepturilor şi a privilegiilor, aparţine întregii omeniri şi se justifică înaintea Mea.

6 De aceea, Eu, Domnul, consider că este justificat ca voi şi fraţii voştri din Biserica Mea să fiţi în favoarea acelei legi care este legea constituţională a ţării;

7 Şi, cu privire la legile omului, tot ceea ce este mai mult sau mai puţin decât aceasta vine de la cel rău.

8 Eu, Domnul Dumnezeu, vă fac aliberi; de aceea, sunteţi, într-adevăr, liberi; şi legea, de asemenea, vă face liberi.

9 Cu toate acestea, când arăul stăpâneşte, poporul geme.

10 De aceea, trebuie să căutaţi cu sârguinţă oamenii acinstiţi şi înţelepţi şi trebuie să fiţi atenţi să-i sprijiniţi pe oamenii buni şi înţelepţi; altfel, tot ceea ce este mai puţin decât aceasta vine de la cel rău.

11 Şi vă dau porunca de a abandona tot ceea ce este rău şi de a vă lipi de tot ceea ce este bun pentru ca să trăiţi prin fiecare acuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

12 Pentru că El va ada celor care sunt credincioşi rând după rând, precept după precept; şi Eu am să vă bîncerc şi am să vă pun astfel la încercare.

13 Şi oricine îşi va ada viaţa pentru cauza Mea, pentru numele Meu, o va găsi din nou, chiar viaţa veşnică.

14 De aceea, nu vă atemeţi de duşmanii voştri, pentru că am hotărât în inima mea, spune Domnul, să vă bîncerc în toate lucrurile pentru a vedea dacă rămâneţi în legământul Meu, chiar până la cmoarte, pentru ca să fiţi găsiţi demni.

15 Pentru că, dacă nu veţi rămâne în legământul Meu, nu veţi fi demni de Mine.

16 De aceea, arenunţaţi la brăzboi şi proclamaţi cpace şi căutaţi cu sârguinţă să dîntoarceţi inimile copiilor către strămoşii lor şi inimile strămoşilor către copiii lor;

17 Şi din nou, inimile iudeilor către profeţi şi inimile profeţilor către aiudei; ca nu cumva să vin şi să lovesc întreg pământul cu un blestem şi toată făptura să fie distrusă înaintea Mea.

18 Nu lăsaţi inimile voastre să fie tulburate; pentru că în casa Tatălui Meu sunt amulte locaşuri şi Eu v-am pregătit un loc; şi unde este Tatăl Meu şi cu Mine, acolo, de asemenea, veţi fi şi voi.

19 Iată, Eu, Domnul, nu sunt foarte mulţumit de mulţi dintre aceia care sunt în Biserica din Kirtland.

20 Pentru că ei nu abandonează păcatele lor şi căile lor păcătoase, mândria inimilor lor, lăcomia lor şi toate lucrurile lor detestabile şi nu respectă cuvintele de înţelepciune şi de viaţă veşnică pe care le-am dat lor.

21 Adevărat, vă spun că Eu, Domnul, îi voi adojeni şi voi face orice doresc, dacă ei nu se pocăiesc şi nu respectă tot ceea ce le-am poruncit.

22 Şi din nou, Eu vă spun, dacă respectaţi tot ceea ce vă poruncesc, Eu, Domnul, voi aface să înceteze toată mânia şi indignarea îndreptate către voi şi bporţile iadului nu vă vor birui.

23 Acum, Eu vă vorbesc despre familiile voastre: Dacă oamenii vă alovesc o dată, pe voi sau pe familiile voastre, şi suportaţi cu răbdare, şi nu îi insultaţi, nici nu căutaţi să vă răzbunaţi, voi veţi fi răsplătiţi;

24 Dar, dacă nu suportaţi cu răbdare, se va asocoti ca o măsură justă faţă de voi.

25 Şi din nou, dacă duşmanul vostru vă loveşte a doua oară şi voi nu îl insultaţi pe duşmanul vostru, şi suportaţi cu răbdare, răsplata voastră va fi însutită.

26 Şi din nou, dacă el vă va lovi a treia oară şi voi veţi suporta cu arăbdare, răsplata voastră va creşte de patru ori;

27 Şi aceste trei mărturii vor sta împotriva duşmanului vostru, dacă el nu se pocăieşte, şi nu vor fi şterse.

28 Şi acum, adevărat vă spun, dacă acel duşman va scăpa de răzbunarea Mea, astfel încât nu va fi adus la judecată înaintea Mea, atunci, vedeţi să-l aavertizaţi în numele Meu să nu vă mai atace, pe voi sau pe familia voastră, chiar pe copiii copiilor voştri până la a treia şi a patra generaţie.

29 Şi atunci, dacă vă va ataca pe voi, sau pe copiii voştri, sau pe copiii copiilor voştri până la a treia sau a patra generaţie, Eu îl voi da pe duşmanul vostru în mâinile voastre;

30 Şi atunci, dacă îl veţi cruţa, veţi fi răsplătiţi pentru dreptatea voastră; şi, de asemenea, copiii voştri şi copiii copiilor voştri până la a treia şi a patra generaţie.

31 Totuşi, duşmanul vostru este în mâinile voastre; şi, dacă îl răsplătiţi după lucrările sale, sunteţi justificaţi; dacă el a căutat să vă ia viaţa şi viaţa voastră a fost pusă în primejdie de către el, duşmanul vostru este în mâinile voastre şi voi sunteţi justificaţi.

32 Iată, aceasta este legea pe care i-am dat-o slujitorului Meu, Nefi, şi astrămoşilor voştri, Iosif, şi Iacov, şi Isaac, şi Avraam, şi tuturor profeţilor şi apostolilor Mei din vechime.

33 Şi din nou, aceasta este alegea pe care le-am dat-o profeţilor Mei din vechime, ca ei să nu meargă să se lupte împotriva nici unei naţiuni, neam, limbi sau popor, cu excepţia cazului în care Eu, Domnul, le poruncesc.

34 Şi dacă, o naţiune, limbă sau popor vor proclama război împotriva lor, ei trebuie, mai întâi, să ridice un steag al apăcii către acel popor, naţiune sau limbă;

35 Şi, dacă acel popor nu acceptă oferta de pace, nici a doua oară, nici a treia oară, ei trebuie să aducă aceste mărturii înaintea Domnului;

36 Atunci, Eu, Domnul, am să le dau o poruncă şi am să consider justificat ca ei să meargă să se bată împotriva acelei naţiuni, limbi sau acelui popor.

37 Şi Eu, Domnul, voi alupta pentru ei, şi pentru copiii lor, şi pentru copiii copiilor lor, până când vor fi răzbunaţi de toţi duşmanii lor, până la a treia şi a patra generaţie.

38 Iată, acesta este un exemplu pentru toţi oamenii, spune Domnul, Dumnezeul vostru, pentru justificare înaintea Mea.

39 Şi din nou, adevărat vă spun, dacă duşmanul vostru, după ce v-a atacat prima oară, se pocăieşte şi vine la voi rugându-vă să-l iertaţi, îl veţi ierta şi nu veţi mai reţine aceasta ca o mărturie împotriva duşmanului vostru—

40 Şi aşa mai departe, a doua oară şi a treia oară; şi de fiecare dată când duşmanul vostru se pocăieşte de fărădelegile de care s-a făcut vinovat faţă de voi, trebuie să-l aiertaţi, până la de şaptezeci de ori şapte.

41 Şi, dacă el păcătuieşte împotriva voastră şi nu se pocăieşte prima oară, totuşi, voi trebuie să-l iertaţi.

42 Şi, dacă el păcătuieşte împotriva voastră a doua oară şi nu se pocăieşte, totuşi, voi trebuie să-l iertaţi.

43 Şi, dacă el păcătuieşte împotriva voastră a treia oară şi nu se pocăieşte, voi trebuie, de asemenea, să-l iertaţi.

44 Dar, dacă el păcătuieşte împotriva voastră a patra oară, nu îl veţi ierta, ci veţi aduce aceste mărturii înaintea Domnului; şi ele nu vor fi şterse până când nu se va pocăi şi nu vă va înapoia de patru ori mai mult în toate lucrurile în care a păcătuit împotriva voastră.

45 Şi dacă face aceasta, voi îl veţi ierta din toată inima; şi dacă nu face aceasta, Eu, Domnul, vă voi arăzbuna de o sută de ori de duşmanul vostru;

46 Şi de copiii lui, şi de copiii copiilor tuturor acelora care Mă urăsc, până la a atreia şi a patra generaţie.

47 Dar, dacă se vor pocăi copiii lor, sau copiii copiilor lor, şi se vor aîntoarce spre Domnul, Dumnezeul lor, cu toată inima şi cu tot sufletul, cu tot cugetul lor şi cu toată tăria lor, şi vor înapoia de patru ori mai mult în toate lucrurile în care au păcătuit, sau în care au păcătuit strămoşii lor, sau în care au păcătuit strămoşii strămoşilor lor, atunci indignarea voastră trebuie să înceteze;

48 Şi arăzbunarea nu se va mai abate asupra lor, spune Domnul, Dumnezeul vostru, şi păcatele lor nu vor mai fi aduse, niciodată, înaintea Domnului ca mărturie împotriva lor. Amin.