Scripturi
Introducere
anterior următorul

Introducere

Doctrină şi Legăminte este o colecţie de revelaţii divine şi declaraţii inspirate, date pentru întemeierea şi administrarea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ în zilele din urmă. Deşi cele mai multe dintre secţiuni sunt adresate membrilor Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, mesajele, avertizările şi îndemnurile sunt pentru beneficiul întregii omeniri şi conţin o invitaţie către toţi oamenii de pretutindeni de a asculta glasul Domnului Isus Hristos, care le vorbeşte pentru bunăstarea lor temporală şi salvarea lor nepieritoare.

Cele mai multe dintre revelaţiile din această compilaţie au fost primite prin intermediul lui Joseph Smith, fiul, primul profet şi preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Altele au fost publicate prin intermediul unora dintre succesorii lui la preşedinţie (vezi introducerile de la secţiunile 135, 136 şi 138 şi Declaraţiile oficiale 1 şi 2).

Cartea numită Doctrină şi Legăminte este una dintre lucrările canonice ale Bisericii, împreună cu Biblia Sfântă, Cartea lui Mormon şi Perla de Mare Preţ. Totuşi, Doctrină şi Legăminte este unică, pentru că nu este o traducere a unui document din vechime, ci este de origine modernă şi a fost dată de Dumnezeu prin intermediul profeţilor aleşi de El pentru restaurarea lucrării Sale sfinte şi pentru întemeierea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ în aceste zile. În aceste revelaţii, se aude glasul cald, dar ferm al Domnului Isus Hristos, vorbind din nou în dispensaţia plenitudinii timpurilor; şi lucrarea care este începută aici este pregătitoare pentru cea de a Doua Venire a Sa, îndeplinind şi fiind de acord cu cuvintele tuturor profeţilor sfinţi de la începutul lumii.

Joseph Smith, fiul, s-a născut la 23 decembrie 1805, în Sharon, ţinutul Windsor, Vermont. Când era tânăr, s-a mutat cu familia lui în Manchester, New York-ul de vest. Era în perioada în care trăia lângă Manchester, în primăvara anului 1820, când avea paisprezece ani, când a avut prima viziune, în care el a fost vizitat personal de Dumnezeu, Tatăl veşnic, şi de Fiul Său Isus Hristos. I s-a spus în această viziune că adevărata Biserică a lui Isus Hristos, care fusese întemeiată în perioada Noului Testament şi care administrase plenitudinea Evangheliei, nu mai era pe pământ. Au urmat alte manifestări divine, prin care el a fost învăţat de mai mulţi îngeri; i s-a arătat că Dumnezeu avea o lucrare specială pentru el de făcut pe pământ şi că prin el Biserica lui Isus Hristos va fi restaurată pe pământ.

După ce a trecut un timp, Joseph Smith a fost împuternicit, prin ajutor divin, să traducă şi să publice Cartea lui Mormon. În acest timp, el şi Oliver Cowdery au fost rânduiţi la Preoţia aaronică de către Ioan Botezătorul în mai 1829 (vezi D&L 13) şi, curând după aceea, ei au fost, de asemenea, rânduiţi la Preoţia lui Melhisedec de către apostolii din vechime Petru, Iacov şi Ioan (vezi D&L 27:12). Au urmat alte rânduiri prin care cheile preoţiei le-au fost conferite lor de către Moise, Ilie şi Elias şi mulţi alţi profeţi din vechime (vezi D&L 110; 128:18, 21). Aceste rânduiri au fost, de fapt, o restaurare a autorităţii divine a omului pe pământ. La 6 aprilie 1830, sub îndrumare divină, profetul Joseph Smith a întemeiat Biserica şi, astfel, adevărata Biserică a lui Isus Hristos acţionează din nou ca o instituţie printre oameni, cu autoritatea de a propovădui Evanghelia şi de a administra rânduielile salvării. (Vezi Perla de Mare Preţ, Joseph Smith—Istorie 1:1–75 şi D&L 20.)

Aceste revelaţii sacre au fost primite ca răspuns la rugăciune, în perioadele în care erau necesare şi rezultau din situaţii concrete de viaţă cu implicarea unor persoane reale. Profetul şi tovarăşii lui au căutat îndrumare divină şi aceste revelaţii confirmă că ei au primit-o. În revelaţii se vede restaurarea şi explicarea Evangheliei lui Isus Hristos şi inaugurarea dispensaţiei plenitudinii timpurilor. Mişcarea spre vest a Bisericii, de la New York şi Pennsylvania la Ohio, la Missouri, la Illinois şi în final la Marele Bazin din partea de vest a Americii şi eforturile puternice ale sfinţilor în încercarea de a construi Sionul pe pământ în zilele noastre sunt, de asemenea, arătate în aceste revelaţii.

Unele dintre primele secţiuni includ probleme cu privire la traducerea şi publicarea Cărţii lui Mormon (vezi secţiunile 3, 5, 10, 17 şi 19). Unele secţiuni ulterioare reflectă munca profetului Joseph Smith din perioada în care a făcut traducerea inspirată a Bibliei, în decursul căreia multe dintre marile secţiuni doctrinale au fost primite (vezi, de exemplu, secţiunile 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 şi 132, fiecare din ele având o anumită relaţie cu traducerea Bibliei).

În revelaţii, doctrinele Evangheliei sunt prezentate cu explicaţii despre probleme fundamentale, ca natura Dumnezeirii, originea omului, realitatea Satanei, scopul vieţii muritoare, necesitatea supunerii, nevoia de pocăinţă, acţiunile Spiritului Sfânt, rânduielile şi faptele care se referă la salvare, destinul pământului, condiţiile viitoare ale omului după înviere şi judecată, eternitatea relaţiilor de căsătorie şi natura veşnică a familiei. De asemenea, dezvoltarea treptată a structurii administrative a Bisericii este arătată prin chemarea episcopilor, a Primei Preşedinţii, a Consiliului celor Doisprezece şi a Celor Şaptezeci şi înfiinţarea altor cvorumuri şi oficii prezidenţiale. În final, mărturia care este dată despre Isus Hristos—divinitatea Sa, maestatea Sa, perfectiunea Sa, dragostea Sa şi puterea Lui de mântuire—face ca această carte să aibă o mare valoare pentru umanitate şi să fie mai preţioasă decât bogăţiile întregului pământ.

Un număr de revelaţii au fost publicate în Sion (Independence), Missouri, în 1833, sub titlul A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ [O carte a poruncilor pentru guvernarea Bisericii lui Hristos]. Cu privire la această publicaţie, vârstnicii Bisericii au depus mărturia solemnă că Domnul a mărturisit sufletelor lor că aceste revelaţii sunt adevărate. Domnul a continuat să comunice cu slujitorii Lui şi, astfel, doi ani mai târziu, o compilaţie mai amplă a fost publicată în Kirtland, Ohio, cu titlul Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Doctrina şi Legămintele Bisericii Sfinţilor din Zilele din Urmă). La această publicaţie din 1835, mărturia scrisă a celor Doisprezece Apostoli a fost ataşată după cum urmează:

Mărturia Celor
Doisprezece Apostoli despre veridicitatea
cărţii Doctrină şi Legăminte

Mărturia martorilor despre Cartea poruncilor Domnului, porunci pe care El le-a dat Bisericii Sale prin intermediul lui Joseph Smith, fiul, care a fost numit prin glasul Bisericii pentru acest scop:

Noi, prin urmare, suntem dispuşi să depunem mărturie întregii umanităţi, fiecărei persoane de pe toată faţa pământului, că Domnul a mărturisit sufletelor noastre, prin Duhul Sfânt revărsat asupra noastră, că aceste porunci au fost date prin inspiraţie de la Dumnezeu şi sunt pentru beneficiul tuturor oamenilor şi sunt cu certitudine adevărate.

Noi depunem această mărturie lumii, cu ajutorul Domnului; şi prin harul lui Dumnezeu Tatăl şi al Fiului Său, Isus Hristos, ne este permis să avem acest privilegiu de a mărturisi lumii această mărturie, de care ne bucurăm foarte mult, rugându-L întotdeauna pe Domnul ca şi copiii oamenilor să beneficieze de aceasta.

Numele celor Doisprezece sunt:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

În ediţii succesive ale cărţii Doctrină şi Legăminte, au fost adăugate revelaţii suplimentare sau au fost înregistrate alte probleme, pe măsură ce au fost primite şi acceptate de adunările sau conferinţele competente ale Bisericii.

Începând cu ediţia din anul 1835, a fost, de asemenea, inclusă o serie de şapte lecţii teologice; acestea au fost intitulate Lectures on Faith [Lecţii despre credinţă]. Acestea fuseseră pregătite pentru a fi utilizate la Şcoala pentru profeţi din Kirtland, Ohio, în perioada 1834–1835. Deşi folositoare pentru doctrină şi instruire, începând cu ediţia din 1921, aceste lecţii nu au fost introduse în Doctrină şi Legăminte, pentru că ele nu au fost date sau prezentate ca revelaţii către întreaga Biserică.

Este evident că unele greşeli au fost perpetuate în ediţiile trecute publicate în limba engleză, în special în părţile istorice ale introducerilor de la secţiuni. În consecinţă, această ediţie conţine corecţii ale datelor şi ale numelor locurilor şi, de asemenea, alte câteva îmbunătăţiri minore acolo unde s-a considerat potrivit. Aceste schimbări au fost făcute astfel încât materialul să fie pus de acord cu documentele istorice. Alte caracteristici speciale ale acestei ultime ediţii includ îmbunătăţiri în referirile la alte pasaje din carte, la introducerile şi rezumatele de la secţiuni, toate acestea având drept scop să ajute pe cititor să înţeleagă mesajul Domnului aşa cum a fost dat în Doctrină şi Legăminte şi să se bucure de el.

Introducerile la secţiunile din Doctrină şi Legăminte conţin referiri la History of the Church (Istoria Bisericii). Cartea History of the Church este o relatare istorică, în şapte volume, despre Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă de la 1820 până la 1848. Deoarece aceste volume nu au fost traduse şi sunt disponibile numai în engleză, sursele citate din History of the Church în introducerile la secţiunile din această ediţie a cărţii Doctrină şi Legăminte se referă la volumele acestei istorii în limba engleză.