Scripturi
Doctrină şi Legăminte 54


Secţiunea 54

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Newel Knight, la Kirtland, Ohio, în iunie 1831 (History of the Church, 1:180–181). Membrii Bisericii din ramura din Thompson, Ohio, aveau păreri diferite cu privire la problemele legate de consacrarea proprietăţilor. Egoismul şi lăcomia se manifestau şi Leman Copley a rupt legământul de a consacra ferma sa mare drept loc de moştenire pentru sfinţii care soseau din Colesville, New York. Ezra Thayre a fost implicat, de asemenea, în această controversă. Ca urmare, Newel Knight (preşedinte al ramurii din Thompson) şi alţi vârstnici veniseră la profet întrebând cum să procedeze. Profetul L-a întrebat pe Domnul şi a primit această revelaţie. (Vezi secţiunea 56, care este o continuare a problemei.)

1–6, Sfinţii trebuie să ţină legământul Evangheliei pentru a avea parte de milă; 7–10, Ei trebuie să rabde în suferinţă.

1 Iată, aşa spune Domnul, chiar aAlfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, chiar Cel care a fost brăstignit pentru păcatele lumii—

2 Iată, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, slujitorul Meu, Newel Knight, rămâi ferm în oficiul în care Eu te-am numit.

3 Şi, dacă fraţii tăi doresc să scape de duşmanii lor, să se pocăiască de toate păcatele lor şi să devină într-adevăr aumili şi smeriţi înaintea Mea.

4 Şi, pentru că alegământul pe care l-au făcut cu Mine a fost rupt, el a devenit bnul şi fără efect.

5 Şi, vai de acela prin care vine această aofensă, pentru că ar fi fost mai bine pentru el să se fi înecat în adâncul mării.

6 Dar, binecuvântaţi sunt aceia care au ţinut legământul şi au împlinit porunca, căci ei vor avea parte de aîndurare.

7 De aceea, duceţi-vă acum şi fugiţi din ţară, ca nu cumva să vină duşmanii peste voi; şi călătoriţi şi stabiliţi pe acela care vreţi să fie conducătorul vostru şi să plătească pentru voi.

8 Şi, astfel, veţi călători în regiunile din vest, în ţinutul aMissouri şi în regiunile de frontieră ale lamaniţilor.

9 Şi după ce aţi terminat călătoria, iată, Eu vă spun vouă, căutaţi să vă câştigaţi aexistenţa ca oamenii, până când vă voi pregăti un loc.

10 Şi din nou, fiţi arăbdători în suferinţă până când bvin; şi, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine şi cei care M-au ccăutat cu nerăbdare vor găsi dodihnă pentru sufletele lor. Chiar aşa. Amin.