Scripturi
Doctrină şi Legăminte 3
anterior următorul

Secţiunea 3

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Harmony, Pennsylvania, iulie 1828, cu privire la pierderea celor 116 pagini ale manuscrisului tradus din prima parte a Cărţii lui Mormon, care a fost numită Cartea lui Lehi. Profetul admisese, fără tragere de inimă, ca aceste pagini să treacă din custodia lui în cea a lui Martin Harris, care slujise o perioadă scurtă drept copist în traducerea Cărţii lui Mormon. Revelaţia a fost dată prin intermediul Urimului şi Tumimului. (History of the Church, 1:21—23.) (Vezi secţiunea 10.)

1–4, Drumul Domnului este un cerc veşnic; 5–15, Joseph Smith trebuie să se pocăiască, ori el va pierde darul de a traduce; 16–20, Cartea lui Mormon a fost revelată pentru a salva seminţia lui Lehi.

1 aLucrările, planurile şi intenţiile lui Dumnezeu nu pot fi împiedicate de a fi împlinite, şi nici nu pot să fie nimicite.

2 Pentru că aDumnezeu nu umblă pe căi întortocheate, El nu Se întoarce nici la dreapta, nici la stânga şi nici nu Se abate de la ceea ce a spus, de aceea cărările Sale sunt drepte şi bdrumul Lui este un cerc veşnic.

3 Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi că nu alucrarea lui Dumnezeu este împiedicată de a fi împlinită, ci lucrarea oamenilor;

4 Pentru că, deşi un om poate avea multe revelaţii şi poate avea puterea de a face multe lucrări puternice, dacă el se afăleşte cu tăria lui şi dispreţuieşte bsfaturile lui Dumnezeu şi urmează ce-i dictează propria lui dorinţă şi cpoftele lui carnale, el trebuie să cadă şi să atragă asupra sa drăzbunarea pe care Dumnezeu, care este drept, o va face să cadă asupra lui.

5 Iată, ţie ţi-au fost încredinţate aceste lucruri, dar ce stricte au fost poruncile ce ţi-au fost date; şi aminteşte-ţi, de asemenea, de ceea ce ţi s-a promis ţie, dacă tu nu le vei încălca.

6 Şi iată, de câte ori ai aîncălcat tu poruncile şi legile lui Dumnezeu şi ai continuat să dai atenţie bconvingerilor oamenilor.

7 Pentru că, iată, ţie nu trebuia să-ţi fie africă mai mult de om, decât de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii dispreţuiesc sfaturile lui Dumnezeu şi bdesconsideră vorbele Sale—

8 Totuşi tu trebuia să fi fost credincios; şi El Şi-ar fi întins braţul Său şi te-ar fi susţinut împotriva tuturor asăgeţilor înflăcărate ale badversarului; şi El ar fi fost cu tine în fiecare moment de csuferinţă.

9 Iată, tu eşti Joseph, şi tu ai fost ales să faci lucrarea Domnului, dar din cauza păcatului tău, dacă nu eşti atent, tu vei cădea.

10 Dar, aminteşte-ţi, Dumnezeu este milostiv; de aceea, pocăieşte-te de ceea ce ai făcut contrar poruncilor pe care ţi le-am dat şi, atunci, tu mai eşti încă ales şi eşti din nou chemat la această lucrare;

11 Dacă nu faci aceasta, vei fi părăsit şi vei deveni ca ceilalţi oameni şi nu vei mai avea darul de a traduce.

12 Şi, când ai predat lucrurile pentru care Dumnezeu îţi dăduse ţie vederea şi puterea de a atraduce, tu ai predat ceea ce era sacru în mâinile unui om brău,

13 Care a dispreţuit sfaturile lui Dumnezeu şi a încălcat cele mai sacre promisiuni care au fost făcute înaintea lui Dumnezeu şi s-a bizuit pe propria lui judecată şi s-a afălit cu propria lui înţelepciune.

14 Şi acesta este motivul pentru care tu ai pierdut privilegiile tale pentru un timp—

15 Pentru că tu ai permis ca sfatul aÎndrumătorului tău să fie desconsiderat de la început.

16 Cu toate acestea, lucrarea Mea va merge înainte, deoarece aşa cum lumea a aflat de existenţa unui aSalvator prin bmărturia evreilor, tot aşa poporul Meu va cafla de existenţa unui Salvator—

17 Precum şi anefiţii, iacobiţii, iosefiţii şi zoramiţii, prin mărturia strămoşilor lor—

18 Şi vor afla despre această amărturie, blamaniţii, şi lemueliţii, şi ismaeliţii, care au crătăcit în necredinţă din cauza nedreptăţii strămoşilor lor, cărora Domnul le-a permis să îşi ddistrugă fraţii lor, nefiţii, din cauza nedreptăţilor şi a lucrurilor lor abominabile.

19 Şi chiar pentru acest ascop sunt păstrate aceste bplăci, care conţin aceste înregistrări—pentru ca să fie îndeplinite cpromisiunile făcute de Domnul poporului Său;

20 Şi ca alamaniţii să poată afla despre strămoşii lor, şi ca ei să poată cunoaşte promisiunile Domnului, şi ca ei să poată bcrede în Evanghelie şi să aibă cîncredere în meritele lui Isus Hristos, şi să fie dslăviţi prin credinţă în numele Său, şi, ca prin pocăinţa lor, să poată fi salvaţi. Amin.