Scripturi
Doctrină şi Legăminte 38
anterior următorul

Secţiunea 38

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Fayette, New York, la 2 ianuarie 1831 (History of the Church, 1:140–143). Aceasta s-a întâmplat cu ocazia unei conferinţe a Bisericii.

1–6, Hristos a creat toate lucrurile; 7–8, El este în mijlocul sfinţilor Săi, care Îl vor vedea în curând; 9–12, Toată făptura este coruptă în faţa Lui; 13–22, El a rezervat, pentru viaţă şi eternitate, un pământ al făgăduinţei pentru sfinţii Lui; 23–27, Sfinţilor li s-a poruncit să fie unul şi să se considere unul pe altul drept fraţi; 28–29, Războaie sunt prevestite; 30–33, Sfinţilor le va fi dată putere de sus şi se vor duce printre naţiuni; 34–42, Bisericii îi este poruncit să se îngrijească de săraci şi de cei în nevoie şi să caute bogăţiile eternităţii.

1 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul vostru, chiar Isus Hristos, Marele aEu Sunt, Alfa şi Omega, bînceputul şi sfârşitul, chiar acelaşi care a privit vasta extindere a eternităţii şi toate coştirile serafice ale cerului, dînainte ca lumea să fie efăcută;

2 Acelaşi care acunoaşte toate lucrurile, pentru că btoate lucrurile sunt prezente în faţa ochilor Mei;

3 Eu sunt acelaşi care a vorbit, şi lumea a fost afăcută şi toate lucrurile au venit prin Mine.

4 Eu sunt acelaşi care a luat aSionul lui Enoh la pieptul Meu; şi adevărat, Eu spun, pentru toţi care au bcrezut în numele Meu, pentru că Eu sunt Hristos şi în numele Meu, prin virtutea csângelui pe care l-am vărsat, am pledat înaintea Tatălui pentru ei.

5 Dar iată, restul de oameni arăi l-am păstrat în blanţurile întunericului, până la cjudecata zilei mari, care va veni la sfârşitul pământului;

6 Şi chiar aşa voi face să fie păstraţi cei răi, care nu vor asculta glasul Meu, ci îşi vor împietri inimile, şi, vai, vai, vai, de soarta lor.

7 Dar iată, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că aochii Mei sunt asupra voastră. Eu sunt în bmijlocul vostru şi voi nu puteţi să Mă vedeţi;

8 Dar vine în curând ziua când Mă veţi avedea şi veţi şti că sunt Eu; pentru că vălul întunericului va fi în curând rupt şi cel care nu este bpurificat nu va csuporta ziua.

9 De aceea, încingeţi-vă coapsele şi fiţi pregătiţi. Iată, aîmpărăţia este a voastră şi duşmanul nu va învinge.

10 Adevărat vă spun vouă, voi sunteţi acuraţi, dar nu toţi; şi nu este nimeni altul de care să fiu bmulţumit;

11 Pentru că toată afăptura este coruptă în faţa Mea; şi puterea bîntunericului predomină pe pământ printre copiii oamenilor în prezenţa tuturor oştirilor cerului—

12 Ceea ce face ca liniştea să domnească, şi toată eternitatea este aîndurerată şi bîngerii aşteaptă marea poruncă de a csecera pământul, de a aduna dneghina pentru a fi earsă; şi, iată, duşmanul este unit.

13 Şi acum, Eu vă arăt vouă o taină, un lucru care se află în camere secrete, pentru a înfăptui, cu timpul, chiar adistrugerea voastră, şi voi nu aţi ştiut aceasta;

14 Dar acum, Eu vi-l spun vouă, şi voi sunteţi binecuvântaţi nu din cauza nedreptăţii voastre, nici a inimilor voastre necredincioase; pentru că, într-adevăr, unii dintre voi sunt vinovaţi în faţa Mea, dar Eu voi fi milostiv faţă de slăbiciunile voastre.

15 De aceea, fiţi atari de-acum înainte în credinţă; nu vă btemeţi, pentru că împărăţia este a voastră.

16 Şi pentru salvarea voastră Eu vă dau o poruncă, pentru că am auzit rugăciunile voastre şi asăracii s-au plâns în faţa Mea, şi pe bbogaţi Eu i-am făcut şi toată făptura este a Mea şi Eu nu sunt cpărtinitor.

17 Şi am făcut pământul bogat şi, iată, este aaşternutul picioarelor Mele, de aceea, din nou, Eu voi sta pe el.

18 Şi vă ofer şi binevoiesc să vă dau bogăţii mai mari, chiar un pământ al făgăduinţei, o ţară unde curge lapte şi miere, asupra căreia nu va fi nici un blestem când Domnul va veni;

19 Şi am să vă dau ţara ca moştenire, dacă o veţi căuta cu toată inima voastră.

20 Şi acesta va fi legământul meu cu voi, voi veţi avea ţara ca moştenire a voastră şi ca amoştenire a copiilor voştri pentru totdeauna, atât timp cât pământul va exista, şi o veţi poseda din nou în eternitate, şi nu va mai pieri.

21 Dar, adevărat, Eu vă spun vouă, că în curând nu veţi avea nici rege, nici conducător, pentru că Eu voi fi aregele vostru şi am să veghez asupra voastră.

22 De aceea, ascultaţi glasul Meu şi aveniţi după Mine, şi veţi fi un popor bliber şi nu veţi avea alte legi decât legile Mele după ce vin, pentru că Eu sunt clegiuitorul; şi ce poate reţine mâna Mea?

23 Dar adevărat, Eu vă spun vouă, aînvăţaţi-vă unii pe alţii potrivit oficiului în care Eu v-am numit;

24 Şi fiecare om să-şi arespecte fratele ca pe sine însuşi şi să dea dovadă de bvirtute şi csfinţenie în faţa Mea.

25 Şi din nou Eu vă spun vouă ca fiecare om să-şi respecte fratele său ca pe sine însuşi.

26 Deoarece, cine dintre voi este omul care, având doisprezece fii şi nefiind părtinitor, dacă ei îl slujesc cu supunere, ar spune unuia: Îmbracă-te cu haine strălucitoare şi stai aici; şi celuilalt: Îmbracă-te în zdrenţe şi stai acolo—ar putea el să se uite la fiii săi şi să spună: Eu sunt drept?

27 Iată, aceasta v-am dat-o vouă ca o pildă şi este aşa cum sunt Eu. Eu vă spun vouă, fiţi aunul; şi dacă nu sunteţi unul, nu sunteţi ai Mei.

28 Şi din nou, Eu vă spun că duşmanul, în camerele secrete, caută avieţile voastre.

29 Voi auziţi de arăzboaie în ţări îndepărtate şi spuneţi că în curând vor fi mari războaie în ţări îndepărtate, dar voi nu cunoaşteţi nici inimile oamenilor din propria voastră ţară.

30 Vă spun aceste lucruri datorită rugăciunilor voastre; de aceea, apăstraţi bînţelepciunea ca pe o comoară, la pieptul vostru, ca nu cumva răutatea oamenilor să vă dezvăluie aceste lucruri prin răutatea lor, într-un fel care va vorbi urechilor voastre cu un glas mai tare decât cel care va cutremura pământul; dar, dacă sunteţi pregătiţi, nu vă va fi teamă.

31 Şi pentru ca să puteţi scăpa de puterea duşmanului şi să vă adunaţi la Mine ca oameni drepţi, fără aprihană şi fără vină—

32 De aceea, pentru acest motiv, v-am dat vouă porunca să mergeţi la aOhio; şi acolo, Eu vă voi da vouă blegea Mea; şi acolo veţi fi cînzestraţi cu putere de sus;

33 Şi de acolo, vor merge printre atoate naţiunile toţi acei pe care Domnul va voi să-i trimită şi li se va spune lor ce vor trebui să facă; pentru că am o mare lucrare în rezervă, pentru că Israelul va fi bsalvat şi Eu îi voi conduce pe ei oriunde voi dori şi nici o putere nu va creţine mâna Mea.

34 Şi acum, Eu dau o poruncă Bisericii din această zonă, ca unii oamenii dintre ei să fie numiţi şi ei să fie numiţi prin aglasul Bisericii;

35 Şi ei se vor îngriji de săraci şi de cei în nevoie şi le vor aduce aalinare pentru ca ei să nu sufere şi îi vor trimite la locul unde le-am poruncit;

36 Şi aceasta va fi lucrarea lor, de a guverna bunurile care sunt proprietatea acestei Bisericii.

37 Şi cei care au ferme şi nu le pot vinde, să le părăsească sau să le închirieze, după cum vor considera că este mai bine.

38 Vegheaţi ca toate lucrurile să fie apărate; şi când oamenii vor fi aînzestraţi cu putere de sus şi trimişi, toate aceste lucruri vor fi adunate la pieptul Bisericii.

39 Şi dacă voi căutaţi acele abogăţii pe care Tatăl vrea să vi le dea, veţi fi cei mai bogaţi dintre oameni, pentru că voi veţi avea bogăţiile eternităţii; şi într-adevăr, bbogăţiile pământului Îmi aparţin şi Eu sunt Cel care le dau; dar feriţi-vă de cmândrie, ca nu cumva să deveniţi ca dnefiţii din vechime.

40 Şi iarăşi, vă spun vouă, Eu vă dau vouă o poruncă pentru ca fiecare om , atât vârstnic, preot, învăţător şi, de asemenea, membru, să meargă să lucreze cu toată puterea lui, cu munca amâinilor sale, pentru a pregăti şi a îndeplini lucrurile pe care Eu le-am poruncit.

41 Şi apredica voastră să fie glasul de bavertizare, fiecare către vecinul lui, cu blândeţe şi bunătate.

42 Şi aieşiţi din mijlocul celor răi. Salvaţi-vă voi înşivă. Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului. Chiar aşa. Amin.