Scripturi
Doctrină şi Legăminte 68


Secţiunea 68

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în noiembrie 1831, la cererea lui Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson şi William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Deşi această revelaţie a fost dată ca răspuns la rugăciunea făcută pentru ca să fie făcut cunoscut gândul Domnului cu privire la vârstnicii menţionaţi, o mare parte din conţinut se referă la întreaga Biserică.

1–5, Cuvintele vârstnicilor, atunci când sunt inspirate de Duhul Sfânt sunt scriptură; 6–12, Vârstnicii trebuie să meargă să predice şi să boteze şi semnele îi urmează pe adevăraţii credincioşi; 13–24, Primul născut dintre fii lui Aaron poate sluji ca episcop care prezidează (adică, să deţină cheile preşedinţiei în calitate de episcop) sub îndrumarea Primei Preşedinţii; 25–28, Părinţilor li se porunceşte să-i înveţe pe copiii lor Evanghelia; 29–35, Sfinţii trebuie să respecte Sabatul cu sârguinţă, să muncească şi să se roage.

1 Slujitorul Meu, Orson Hyde, a fost chemat prin rânduirea sa să proclame Evanghelia nepieritoare prin aSpiritul Dumnezeului cel Viu, de la popor la popor şi din ţinut în ţinut, în congregaţiile celor răi, în sinagogile lor, discutând raţional cu ei şi explicându-le toate scripturile.

2 Şi, ascultă, şi iată, aceasta este un exemplu pentru toţi aceia care au fost rânduiţi la această preoţie, care au primit misiunea de a merge înainte—

3 Şi aceasta este un exemplu pentru ei, ca ei să avorbească aşa cum sunt inspiraţi de Duhul Sfânt.

4 Şi tot ceea ce vor spune atunci când sunt inspiraţi de aDuhul Sfânt va fi scriptură, va fi voinţa Domnului, va fi gândul Domnului, va fi Cuvântul Domnului, va fi glasul Domnului şi bputerea lui Dumnezeu pentru salvare.

5 Iată, aceasta este promisiunea Domnului către voi, o, slujitorii Mei.

6 De aceea, îndrăzniţi şi nu vă atemeţi, pentru că Eu, Domnul, sunt cu voi şi am să stau lângă voi; şi voi trebuie să mărturisiţi despre Mine, chiar Isus Hristos, că sunt Fiul Dumnezeului cel Viu, pentru că Eu am fost, pentru că Eu sunt şi pentru că Eu voi veni.

7 Acesta este cuvântul Domnului către tine, slujitorul Meu, aOrson Hyde şi, de asemenea, către slujitorul Meu, Luke Johnson, şi către slujitorul Meu, Lyman Johnson, şi către slujitorul Meu, William E. McLellin, şi către toţi vârstnicii credincioşi ai Bisericii Mele:

8 aDuceţi-vă în toată lumea, bpredicaţi Evanghelia la orice cfăptură, acţionând cu dautoritatea pe care v-am dat-o, ebotezând în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.

9 Şi aacela care crede şi este botezat va fi bsalvat, şi acela care nu crede va fi cblestemat.

10 Şi acela care crede va fi binecuvântat cu asemnele care îl vor însoţi, aşa cum este scris.

11 Şi vouă vă va fi dat să cunoaşteţi asemnele vremurilor şi semnele venirii Fiului Omului;

12 Şi vi se va da puterea să-i apecetluiţi pentru viaţă veşnică pe toţi aceia pentru care Tatăl va depune mărturie. Amin.

13 Şi acum, referitor la problemele de adăugat la legăminte şi porunci, acestea sunt:

14 Rămân alţi aepiscopi să fie puşi deoparte în Biserică, mai târziu, la timpul ales de Domnul, ca să slujească la fel ca şi primul;

15 De aceea, ei trebuie să fie aînalţi preoţi care sunt demni şi ei vor fi numiţi de către bPrima Preşedinţie a Preoţiei lui Melhisedec, numai dacă sunt cu adevărat descendenţi ai lui cAaron.

16 Şi dacă ei sunt cu adevărat descendenţi ai lui aAaron ei au drept legal la episcopat, dacă sunt primii-născuţi printre fiii lui Aaron;

17 Pentru că primul-născut deţine dreptul la preşedinţia acestei preoţii şi acheile sau autoritatea acesteia.

18 Nici un om nu are dreptul legal la acest oficiu, de a ţine cheile acestei preoţii, dacă nu este cu aadevărat descendent şi primul-născut al lui Aaron.

19 Dar, cum un aînalt preot al Preoţiei lui Melhisedec are autoritatea de a oficia în toate oficiile inferioare, el poate oficia în oficiul de bepiscop când nu se poate găsi nici un adevărat descendent al lui Aaron, cu condiţia să fie chemat şi pus deoparte şi rânduit în această putere de către mâinile Primei Preşedinţii a Preoţiei lui Melhisedec.

20 Şi un adevărat descendent al lui Aaron, trebuie să fie, de asemenea, desemnat pentru această Preşedinţie, şi găsit demn, şi auns, şi brânduit de către mâinile acestei preşedinţii, altfel nu este autorizat legal să oficieze în preoţia lor.

21 Dar, în virtutea hotărârii potrivit căreia dreptul lor la preoţie trece din tată în fiu, ei pot cere ungerea lor, atunci când pot dovedi obârşia lor sau o pot determina prin revelaţie de la Domnul, prin mâinile preşedinţiei menţionate mai sus.

22 Şi din nou, nici un episcop sau înalt preot care va fi pus deoparte pentru această slujire nu va fi judecat sau condamnat pentru nici un păcat, decât înaintea aPrimei Preşedinţii a Bisericii;

23 Şi, dacă el este găsit vinovat înaintea acestei preşedinţii, prin mărturie care nu poate fi contestată, el va fi condamnat;

24 Şi dacă se pocăieşte, el va fi aiertat, potrivit legămintelor şi poruncilor Bisericii.

25 Şi din nou, dacă sunt apărinţi care au copii în Sion sau în oricare dintre bţăruşii lui organizaţi, care nu îi cînvaţă, când au dopt ani, să înţeleagă doctrina pocăinţei, a credinţei în Hristos, Fiul Dumnezeului cel Viu, şi a botezului şi a darului Duhului Sfânt prin aşezarea mâinilor, epăcatul va fi asupra capetelor părinţilor.

26 Pentru că aceasta va fi lege pentru aceia care locuiesc în aSion sau în vreunul dintre ţăruşii lui care sunt organizaţi.

27 Şi copiii lor vor fi abotezaţi pentru biertarea păcatelor la vârsta de copt ani şi vor primi aşezarea mâinilor.

28 Şi ei îi vor învăţa, de asemenea, pe copiii lor să se aroage şi să umble în dreptate înaintea Domnului.

29 Şi locuitorii Sionului îşi vor aminti, de asemenea, de ziua de aSabat ca s-o sfinţească.

30 Şi locuitorii Sionului îşi vor aminti, de asemenea, de munca lor, dacă sunt numiţi să lucreze, cu toată credinţa; pentru că leneşii vor fi ţinuţi minte înaintea Domnului.

31 Acum, Eu, Domnul, nu sunt mulţumit de locuitorii Sionului, pentru că sunt aleneşi printre ei; şi copiii lor cresc, de asemenea, în brăutate; ei, de asemenea, nu ccaută în mod sincer bogăţiile veşniciei, ci ochii lor sunt plini de lăcomie.

32 Aceste lucruri nu trebuie să fie şi trebuie să dispară dintre ei; în consecinţă, slujitorul Meu, Oliver Cowdery, să ducă aceste cuvinte în ţinutul Sionului.

33 Şi Eu le dau o poruncă: acela care nu se aroagă înaintea Domnului la timpul potrivit va fi bţinut minte înaintea judecătorului poporului Meu.

34 Aceste acuvinte sunt adevărate şi demne de încredere; de aceea, nu le încălcaţi şi nici nu bscoateţi ceva din ele.

35 Iată, Eu sunt aAlfa şi Omega şi Eu bvin curând. Amin.